Vykazování odpadových dat je na dobré cestě

Svaz dlouhodobě požadoval nápravu problému dvojích dat a zatěžování firem v ČR dvěma dotazníky v oblasti evidence odpadů.

Nejasnosti nad vykazovanými údaji, jejich obtížná srovnatelnost pro další rozhodování či zbytečné zatěžování firem dvěma institucemi patřilo mezi hlavní body, za jejichž řešení Svaz v oblasti statistik a odpadů aktivně bojoval. Po mnoha letech dohadování nyní konečně došlo v této záležitosti ke značnému posunu, kdy ČSÚ na doporučení evropského Eurostatu upravil metodiku výpočtu komunálního odpadu a nově využívá také informace ze systému ISPOP Ministerstva životního prostředí, do kterého ze zákona reportují subjekty nakládající s odpady podle zákona o odpadech. Tímto krokem se výrazně snížila administrativní zátěž podnikatelů a to až o 63%. Svaz toto považuje za významný pozitivní krok.
Ze strany ČSÚ pro rok 2020 tak byl v oblasti evidence odpadů celkový rozsah výběru zredukován na 1200 jednotek, což představuje významné snížení oproti původnímu rozsahu téměř 10 tis.
Svaz považuje za velmi důležité, aby data vykazovaná ČSÚ a MŽP dosáhly plné shody, což je zásadní například i pro nastavování cílů v různých strategických dokumentech. ČSÚ a MŽP také uzavřely memorandum o spolupráci, které nastavuje rámec budoucí spolupráce mezi oběma institucemi. Svaz by uvítal, aby pro firmy došlo k plnému zjednodušení a naplnění původního našeho požadavku – tedy, aby firmy, které tyto údaje nadále poskytují, skutečně vyplňovaly pouze jeden dotazník.
Více informací lze najít například v tiskové zprávě Českého statistického úřadu Česko v roce 2019 vyprodukovalo 37 mil. tun odpadu | ČSÚ (czso.cz).
kategorie Z hospodářské politiky
zpět