O čem je výzva digitální podnik, se dozvíte v novém čísle OPIK

Představení výzvy programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik nebo Nemovitosti – Pomoc po tornádu, ale také téma povinné publicity a další témata jsou obsahem 18. čísla časopisu MPO OPIK.


VÝZVA V PROGRAMU ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – DIGITÁLNÍ PODNIK

Cílem této výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií. K dispozici bude 300 milionů korun, žádosti se přijímají od 15. září 2021 do 15. listopadu 2021. Podporované aktivity se dají rozdělit na:

  1. podpora digitální transformace firmy,
  2. logistické a skladové technologie,
  3. vnitropodniková konektivita,
  4. kybernetická bezpečnost,
  5. max. 10 % způsobilých výdajů může jít na kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou.

NEMOVITOSTI – VÝZVA VI POMOC PO TORNÁDU

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na přírodní pohromu, která postihla Česko dne 24. června 2021, vyhlásilo výzvu z Programu Nemovitosti – Pomoc po tornádu. Malí a střední podnikatelé postižení tornádem mohou získat 1 až 35 milionů korun na obnovu poškozených provozoven. MPO má v programu připraveno 500 milionů korun.

POVINNÁ PUBLICITA

Projekty podpořené z OP PIK musí splňovat podmínku publicity. Většinou stačí zveřejnění informace o podpoře z EU včetně stručného popisu a cílů projektu na internetových stránkách příjemce nebo umístnění plakátu. U projektů se schválenou dotací vyšší než 500 tis. EUR je třeba dočasného billboardu, který je po ukončení projektu nahrazen stálou pamětní deskou. Některé projekty mají podmínku Open Days.

PODPORA DŘEVAŘSKÉHO PRŮMYSLU

Pro zpracovatelský průmysl, stavební výrobu, těžbu a zpracování dřeva v současném období byly určeny úvěry a záruky z Programu EXPANZE nebo dotace OZE - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice a Úspory energie.
V příštím období, tedy již v rámci OP TAK, mohou firmy využít podporu v oblasti VaVal (specifický cíl 1.1), na opatření v oblasti energetické účinnosti (SC 3.1), na podporu energie z obnovitelných zdrojů (SC 3.2), přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám (SC 4.1) a k přechodu k oběhovému hospodářství (SC 4.2).


AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

18.OPIK

VŠECHNA ČÍSLA OPIK VČETNĚ AKTUÁLNÍHO 18. NALEZNETE ZDE

kategorie Z hospodářské politiky
zpět