Zveřejněn první návrh výzvy Fotovoltaické systémy v rámci Národního plánu obnovy

Výzva Fotovoltaické systémy s/bez akumulace 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo draft výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy, kde se Svaz průmyslu a dopravy ČR podílel na nastavení výzvy. Výzva přináší spoustu zjednodušení (není třeba výběrové řízení, energetický audit, podrobný rozpočet, posuzování statutu MSP apod.).

Svaz nyní s MPO aktivně komunikuje dořešení metodických postupů tak, aby výzva mohla být co nejdříve spuštěna.

S ohledem na stále nedořešenou implementaci metodického pokynu k tzv. „RED FLAG“ v oblasti střetu zájmů se zveřejňuje pouze návrh (draft) výzvy a jejich příloh. Finální znění výzvy bude zveřejněno jakmile to bude možné. Úprava podmínek se předpokládá pouze v oblasti výše uvedeného posuzování střetů zájmů. Věcné zaměření výzvy a technické požadavky se již měnit nebudou.

Nastavení výzvy

Alokace: 2 mld. Kč.
Podporovanými aktivitami jsou:
  • Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.
  • Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.
Podporovanými aktivitami nejsou:
  • Instalace FVE na obytných budovách (např. bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci.
  • Instalace umístěné na zemi.
  • Instalace FVE realizované veřejnými subjekty (dle definice OP Životní prostředí), včetně subjektů v jejich 100% vlastnictví.
  • Výzkumné, vývojové a pilotní projekty.
Příjemci podpory:
  • Podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.
Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:
  • 35 % pro fotovoltaické systémy,
  • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy,
  • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy.
Více informací zde:
kategorie Z hospodářské politiky
zpět