Aktuality v daňových odpočtech na VaV

Aktuality a metodika pro firmy týkající se daňových odpočtů na VaV

Svaz průmyslu a dopravy ČR se během roku 2015 snažil posunout problematiku nepřímé podpory na výzkum a vývoj a spolupracoval na odstranění nejistot pro podnikatele. Kromě prosazování akceptace odborného posouzení se Svaz podílel na vypracování metodiky pro firmy, kterou si můžete zde stáhnout.

Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje je v České republice využíváno již deset let. Daňový poplatník si tak při splnění stanovených podmínek může snížit daňový základ a zaplatit nižší daň z příjmů. V průběhu roku 2013 soukromé podniky ušetřily díky tomuto daňovému nástroji 2,3 mld. Kč. Bohužel některé firmy zaznamenaly problémy s uplatněním tohoto zvýhodnění a dostaly se až k soudním sporům.

SP ČR ve spolupráci s Asociací výzkumných organizací se snažil mapovat daný problém a podniknout kroky k vyjasnění situace. Několikrát naši představitelé jednali s náměstkyní ministra financí Simonou Hornochovou. Zejména byla snaha na začlenění odborného posouzení při objasnění „prvku novosti“. Určitý posun nastal rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v červnu 2015, který rozhodl, že je na místě ustanovit znalce, neboť správce daně nedisponuje nezbytnou odborností. Generální finanční ředitelství ustavilo k této věci pracovní skupinu, která by měla vytvořit návrhy, jak dále postupovat. Svaz bude nadále věc sledovat a v případě nečinnosti urgovat posun u vedení ministerstva financí.

V rámci koncentrace úsilí zástupci SP ČR pracovali v týmu Technologické agentury ČR, která se rovněž problémem intenzivně zabývá. Výsledkem práce této skupiny bylo školení cca 200 zaměstnanců finančních úřadů, vypracování několika doporučení pro ministerstvo financí a vypracování Metodiky daňových odpočtů na VaV pro poplatníky. Mezi doporučení patří zejména:
- Zřízení institutu znalce v oblasti VaV.
- Zapracování vzorového formuláře projektu výzkumu a vývoje do Pokynu D-288.
- Zapracování textu do Pokynu D-288, který bude klást důraz na popis současného poznání.
- Úprava struktury finančních úřadů vytvořením specializovaných pracovišť.
- Zveřejňování dobré praxe daňových odpočtů v podobě anonymizovaných typových příkladů.
- Vybudování databáze úspěšných projektů.
- Další vzdělávání pracovníků finančních úřadů.

Vypracovaná metodika pro firmy obsahuje seznámení poplatníka s využitím daňových odpočtů na VaV. Měla by pomoci předejít případným problémům ve vztahu ke správci daně. V konečném důsledku by měla sloužit nejen firmám, ale také správci daně snížením jeho zátěže, která vychází z nedostatečné informovanosti firem. Je zde totiž kladen důraz na seznámení se s předpisy a ukázány problémy pramenící z nejasného rozhraní mezi VaV a inovacemi. Vybrané rady a doporučení seznamují zájemce rovněž pomocí modelového příkladu, jak by měl projekt vypadat. Metodiku můžete stáhnout zde: Metodika

Další diskutovaný bod v této oblasti představuje opětovné zahrnutí certifikací do daňově uznatelných nákladů VaV. Touto otázkou se zabýval kromě expertního týmu pro VaVaI rovněž tým pro daně. V současné době je v Parlamentu ČR v rámci novely zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu předkládána úprava, která nově zařazuje také služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět