Stanovisko k poslanecké novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Nelze pochybovat o tom, že ochrana nejkvalitnější půdy vyžaduje specifickou podporu ze strany státu, domníváme se však, že musí probíhat na základě celospolečenské diskuze a potřebných analýz. Rovněž je zcela nepochybné, že odnětí půdy I. a II. bonity ze zemědělského půdního fondu (ZPF) by mělo probíhat jen ve zcela specifických a naléhavých případech. Nemělo by však být zcela znemožněno.

Stanovisko k materiálu „Národní akční plán pro chytré sítě 2019 2030“

Svaz průmyslu a dopravy oceňuje zralost předkládaného materiálu, stejně jako konstruktivní spolupráci ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu při jeho přípravě. Jako sociální partner Vlády ČR nicméně požadujeme přímé zastoupení i v řídících orgánech sloužících k naplňování cílů a záměrů NAP SG. Nad to předkládáme připomínky spíše zpřesňujícího charakteru.

Stanovisko k návrhu zákona o metrologii

Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti některých navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných předloženým materiálem, není možné z technických důvodů uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona. Další návrhy pak omezují konkurenci na trhu či jsou v rozporu s principem vnitřního trhu.

SP ČR proti znovuzavedení poplatku za vážení vozidel

V rámci projednávání poslanecké novely zákona o pozemních komunikacích (silniční zákon), který měl za cíl ulehčit odtah autovraků, se v Poslanecké sněmovně objevily snahy o znovuzavedení poplatku za vážení nákladních vozidel. Svaz průmyslu a dopravy ČR je proti zavedení tohoto poplatku.