Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Připomínky Svazu ke Zprávě o životním prostředí České republiky 2018

SP ČR ve svém stanovisku k MPŘ ke Zprávě o stavu životního prostředí České republiky 2018, uplatnil zásadní připomínku. Vzhledem k tomu, že data k tematickému celku Odpady pro rok 2018 nejsou k dispozici, považujeme za irelevantní nyní materiál připomínkovat. Požadujeme doplnění dat a opakování připomínkového řízení.

Stanovisko SP ČR k návrhu nařízení vlády o stanovení evropsky významných lokalit

Upozorňujeme, že v předmětných oblastech jsou lokalizována stávající vedení 110 kV, 220 kV a 400 kV. Dále je v území vymezen koridor pro umístění nového vedení 110 kV. Požadujeme, aby se respektovala stávající i výhledová zařízení pro rozvod elektrické energie jak z hlediska jejich bezpečného provozu a údržby, tak z hlediska jejich dalšího rozvoje.

Stanovisko k poslanecké novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Nelze pochybovat o tom, že ochrana nejkvalitnější půdy vyžaduje specifickou podporu ze strany státu, domníváme se však, že musí probíhat na základě celospolečenské diskuze a potřebných analýz. Rovněž je zcela nepochybné, že odnětí půdy I. a II. bonity ze zemědělského půdního fondu (ZPF) by mělo probíhat jen ve zcela specifických a naléhavých případech. Nemělo by však být zcela znemožněno.