Priority a požadavky SP ČR v oblasti dopravy nalezenete zde.

 

Stanovisko - Novela vyhlášky č. 478/2000 Sb.

Název materiálu   VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.  .

Stanovisko k návrhu zákona o vnitrozemské plavbě

    Stanovisko k novele zákona 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích  .

Stanovisko k Rozpočtu SFDI na rok 2022 a střednědobému výhledu

SP ČR dlouhodobě podporuje urychlení dokončení výstavby dopravní infrastruktury. V rámci rozpočtu 2022 se dá očekávat, že výsledná výše prostředků bude dostatečná. V letech následujících jsou ale plánované příjmy (a výdaje) z pohledu potřeby financování výstavby nové a údržby stávající dopravní infrastruktury dle našeho názoru naprosto nedostatečné. Žádáme tedy navýšení rozppočtu SFDI pro roky 2023 a 2024 alespoň na úroveň 140 mld. Kč.