Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Čtrnáctý OPIK informuje o posledních otevřených výzvách OP PIK

V tomto čísle časopisu ministerstva průmyslu se dozvíte o posledních výzvách programu OP PIK (Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a energetiky, nejčastějších obecných chybách žadatelů a o mnoha dalších užitečných informacích.

ČEPS ověřuje využití umělé inteligence

V nedávné době dokončená studie proveditelnosti definuje a rozpracovává tři případy vhodného užití umelé inteligence pro ČEPS: predikci technických ztrát, detekci chyb výpočetního modelu a klasifikaci provozních stavů.

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětví

Svaz průmyslu je přesvědčen, že předložený návrh vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro dodavatele energie a výrazně zhoršuje přehlednost vyúčtování pro zákazníky.Svaz průmyslu je přesvědčen, že předložený návrh vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro dodavatele energie a výrazně zhoršuje přehlednost vyúčtování pro zákazníky.

Vyhláška o energetickém posudku

Kromě úpravy několika formulačních nejasností Svaz průmyslu požaduje, aby sezónní energetická účinnost výroby tepelné energie u stacionárních zdrojů mohla být stanovena podle přímo použitelného předpisu EU pro oblast ekodesignu nebo dle normy ČSN.

Vyhláška o měření plynu

Novela vyhlášky upravuje pojmy a definice dle aktuálního znění energetického zákona, dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a zásobníkem plynu. Novela rozšiřuje přílohu č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě biometanu, a požadavky na jeho kvalitativní parametry.

Siemens oslavil 130 let působnosti na českém trhu

Před 130 lety, v roce 1890, zřídila společnost Siemens v českých zemích svou první pobočku. Již od počátku svého působení je Siemens nositelem a zárukou nejmodernějších technologií, od elektrifikace na začátku 20. století po dnešní nejpokročilejší digitální technologie. Již 130 let mají inovace Siemens podíl na fungování českého průmyslu, energetiky a infrastruktury.

Obecný programový dokument Modernizačního fondu

Ministerstvo životního prostředí předložilo k připomínkám návrh na využití prostředků Modernizačního fondu v podobě obecného programového dokumentu. Modernizační fond je pro období 2021–2030 novým nástrojem podpory. Určen je pro podporu investic vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů.

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Navrhované úpravy vyhlášky reflektují změny, které na trhu s elektřinou probíhají. Objevují se nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny, noví aktéři na trhu s elektřinou, z národních trhů se stávají lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou. V důsledku těchto ale i mnohých dalších faktorů se rovněž mění regulatorní prostředí.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o požární bezpečnosti

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Vyhláška o energetickém auditu

Stávající znění vyhlášky nedostatečně reflektuje principy provádění energetického auditu dle normy a neobsahuje postup stanovení parametrů pro identifikaci, zda podnikatel spadá do skupiny povinných podnikatelů podle § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Spektrum 4Q/2020

Téma: Klimatická neutralita, Online Sněm Svazu průmyslu, Cesta z koronakrize

Vyhláška o regulačním výkaznictví

ERÚ navrhuje z vyhlášky odstranit požadavky na vykazování dat, která již ke své činnosti nevyužívá, odstranit duplicity vykazovaných dat, zvýšit přehlednost výkazů a zjednodušit jejich vykazování. Konkrétními změnami jsou například odstranění vymezení pojmu cenová lokalita, který je nově upraven cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie. Změněno bylo stanovení regulační báze aktiv, kdy se nově do této báze bude zahrnovat i majetek nabytý společnostmi při jejich přeměně.