Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Stanovisko Svazu ke dvěma zásadním novelám energetické legislativy

Svaz průmyslu a dopravy přijal komplexní pozici ke dvěma zásadním novelám energetické legislativy, které byly k připomínkám uvolněny současně. Jedná se o novelu zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a tzv. energetického zákona č. 458/2000 Sb. Svaz uplatnil více než 170 připomínek a vstoupil do jednání s MPO nad jejich vypořádáním.

Svaz trvá na využití podpůrných mechanismů směrnice o EU ETS

Směrnice o EU ETS nabízí podpůrné mechanismy, které řada států v Evropě využívá. Nejen z důvodu udržení konkurenceschopnosti ČR bychom možnosti Směrnice měli využít. Za zásadní považujeme například zavedení systému kompenzací nepřímých nákladů, který má velkým průmyslovým odběratelům energií, kteří pocházejí z odvětví ohrožených únikem uhlíku, kompenzovat růst ceny energií vlivem nárůstu ceny povolenky.

Svět energie v 3D modelu provádí světem obnovitelných zdrojů

Pohled na energetiku a fyziku očima nejrůznějších věkových skupin přináší už téměř dva roky multimediální aplikace „Svět energie“ z portfolia Vzdělávacího programu ČEZ. Pro lepší vysvětlení principů ekologické energie nyní pracuje se zobrazením ve 3D.

Stanovisko SP ČR k novele zákona o oceňování majetku

SP ČR předkládá zásadní připomínky k novele zákona o oceňování majetku. Zejména požadujeme, aby se oceňování věcných břemen pro stavby technické infrastruktury ve veřejném zájmu, které kvůli jejich povaze nelze ocenit ani obvyklou cenou ani tržní hodnotou, řídilo samostatnou vyhláškou.