Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Odmítáme materiál "Doplnění dokumentu Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů"

Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadně odmítá předložený materiál a žádá pozastavení souvisejícího legislativního procesu do doby vypořádání zásadních připomínek. Domníváme se, že předmětný text je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a k tomu níže předkládáme řadu podpůrných argumentů. Nad to upozorňujeme, že dokument představuje zásadní narušení hospodářské soutěže a citelný zásah do obchodní činnosti řady soukromých podnikatelských subjektů a jako takový může být předmětem přezkumu orgánů pro ochranu hospodářské soutěže.

Více zde

Stanovisko k materiálu „Národní akční plán pro chytré sítě 2019 2030“

Svaz průmyslu a dopravy oceňuje zralost předkládaného materiálu, stejně jako konstruktivní spolupráci ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu při jeho přípravě. Jako sociální partner Vlády ČR nicméně požadujeme přímé zastoupení i v řídících orgánech sloužících k naplňování cílů a záměrů NAP SG. Nad to předkládáme připomínky spíše zpřesňujícího charakteru.

Vyšlo další číslo časopisu OPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo pátý díl zpravodaje "OPIK" pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podnikatelé v něm naleznou praktické rady, informace o výzvách, novinky, zkušenosti žadatelů a důležité kontakty.

Stanovisko k návrhu zákona o metrologii

Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti některých navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných předloženým materiálem, není možné z technických důvodů uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona. Další návrhy pak omezují konkurenci na trhu či jsou v rozporu s principem vnitřního trhu.

Stanovisko Svazu ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

SP ČR vnímá materiál jako krok k řešení regionálních disparit a lokálních problémů. Materiál je vyvážený a relevantní po stránce obsahové a zabývá se aktuálními výzvami, které již jsou či v budoucnu budou palčivé až existenční.