Zapojili jsme se do konzultace OECD k digitálnímu zdanění

Svaz průmyslu a dopravy ČR se aktivně zapojuje do konzultací OECD. Konkrétně se zapojil do konzultace v rámci prvního pilíře („Unified approach“), tedy tzv. jednotného přístupu ke zdanění digitálních aktivit, ve kterém OECD nastiňuje směr možného koordinovaného mezinárodního řešení na základě připravovaného konsensu v členských zemích OECD.

Stanovisko k vyhodnocení plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu

Upozorňujeme, že ač je v materiálu uvedeno, že je průběžně podporována kombinovaná výroba elektřiny a tepla, využití OZE a druhotných zdrojů energie v soustavách zásobování teplem, došlo dle Cenového rozhodnutí ERÚ ke značnému snížení podpory KVET. Tento postup je zcela protichůdný deklarovaným opatřením na podporu KVET ve strategických dokumentech vč. NAP Adaptace.

Stanovisko k Vyhodnocení Koncepce veřejné dopravy

SP ČR dlouhodobě podporuje rozvoj veřejné dopravy a z tohoto důvodu navrhuje níže doplnění Koncepce o problematiku týkající se zejména železniční osobní dopravy, její kvality pro cestující a obnovy jejích vozidel. Dále upozorňujeme např. na fenomén private hire vozidel.

Připomínky k Vnitrostátnímu plánu v oblasti energetiky a klimatu

Svaz průmyslu a dopravy předkládá připomínky ke klíčovému dokumentu v oblasti energetiky a klimatu s dopadem nejen na následující desetiletí. Při zohlednění připomínek nebude mít nastavení plnění cílů negativní dopady na podmínky podnikání a ceny energie pro spotřebitele.

Stanovisko k návrhu nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod

Svaz průmyslu a dopravy ČR odeslal stanovisko k  "Návrhu nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací". Bylo vzneseno celkem 7 připomínek (6 zásadních a 1 obecná). Svaz  upozorňuje na některé technické nedostatky návrhu a nejasnosti v oblasti nově navrhovaného monitoringu znečištění odpadní vody a nutnosti jeho lepší definice. Dále upozorňujeme na zvýšení nákladů, které nastanou v případě navrhovaných změn. Tyto se promítnou navýšením ceny stočného pro koncového zákazníka.

Uplatnili jsme připomínku k novele vyhlášky o FKSP

Podle připravované novely vyhlášky bude nově možné z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) hradit i příspěvek na pravidelnou hromadnou dopravu zaměstnanců. Navrhujeme, aby bylo možné hradit z FKSP i pravidelnou neveřejnou (svozovou) hromadnou dopravu, neboť z návrhu novely, ani z důvodové zprávy, není jasné, proč by měl být příspěvek poskytování pouze na pravidelnou (veřejnou) hromadnou dopravu podle přílohy č. 2 zákona o DPH.

Stanovisko k popisu způsobu zakládání spin-off společností

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá vznik materiálu popisujícího způsob zakládání spin-off společností. Takovýto praktický návod může pomoci ke komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Předkládaný dokument Ministerstva průmyslu a obchodu považujeme za první důležitý krok, na který však musí navazovat další. K nyní předloženým materiálům navrhujeme následující připomínky.

Připomínky Svazu k návrhu Zásady cenové regulace ERÚ pro období 2021-2025

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) předložil připomínky v rámci veřejné konzultace Energetického regulačního úřadu (ERÚ) k návrhu Zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Zásady cenové regulace považuje SP ČR za zcela zásadní dokument, který bude ovlivňovat rozvoj sektorů elektroenergetiky a plynárenství v následujících minimálně pěti letech, avšak i s významným dopadem za tento časový horizont.