Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Zpravodaj OPIK se věnuje finančním nástrojům i Národnímu plánu obnovy

Čtenáři časopisu vydávaného MPO se dozví o podpořených projektech z OP PIK, finančních nástrojích, zejména o programu podpory Rizikový kapitál, nebo o Národním plánu obnovy, zejména výzvě I. FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE. V pravidelné metodické rubrice se zase píše o zjednodušených metodách vykazování u fotovoltaiky.

SP ČR se zapojil do revize GBERu

SP ČR uplatnil vstup v rámci veřejné konzultace k cílené revizi nařízení 651/2014 obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER), ve kterém navrhuje změny, které by měly napomoci přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Stanovisko k registrační vyhlášce

Nová vyhláška reaguje na novelu zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, která definuje nová schémata provozních podpor pro nové a modernizované výrobny elektřiny z OZE, KVET, důlních plynů, nové výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu. Svaz mimo jiné upozorňuje, že návrh nezohledňuje, že uplatnění práva na podporu může být nařízením vlády upraveno jak ve vztahu k výrobně, tak ve vztahu ke zdroji elektřiny.

Stanovisko k vyhlášce o energetickém posudku

Zákon o hospodaření energií přinesl úpravy v „typech“ energetických posudků, které je povinnost nebo možnost zpracovávat. Na tyto změny reaguje návrh vyhlášky o energetickém posudku. Svaz mimojiné navrhuje upravit správný odkaz na spotřebu tepla v hodnocených variantách v Příloze 5.

Připomínky k vyhlášce o regulačním výkaznictví

Vyhláška upravuje náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání a je tak prováděcím předpisem pro § 20 energetického zákona. Svaz je názoru, že dosavadní vyplňování výkazů za cenovou lokalitu je dostačující a detailní kalkulace dle úrovní předání by měly být vyžadovány pouze v případech pochybností či kontrolních šetření.

Připomínky k vyhlášce o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Svaz navrhuje, aby pravidla pro náhradu výroben byla aplikována shodně nejen pro případy, kdy ve stávajícím místě připojení dochází ke změně druhu výrobny, ale rovněž i v případech, kdy se nahrazuje výrobna stejným druhem výrobny a jen dochází ke změně technických podmínek připojení.

Stanovisko k vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou

Svazu v návrhu vyhlášky chybí promítnutí ustanovení přijatých novel energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie – např. nově zavedené definice předávacího místa a zavedení rezervovaného příkonu v místě připojení a v předávacím místě.