Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Stanovisko ke kodexu ČEPS pro poskytovatele podpůrných služeb

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu kodexu přenosové soustavy, části II. týkající se Podpůrných služeb (PpS). Kromě několika požadavků na precizaci a konsolidaci textu, se věnujeme zejména tématu akumulace. Zde vyzýváme k určité zdrženlivosti v případě přístupu akumulace k podpůrným službám, zároveň ale požadujeme, aby toto téma bylo uspojivě legislativně vyřešeno tak, aby byl umožněn trvalý rozvoj bateriových systémů v ČR.

Stanovisko k novele statistické vyhlášky ERÚ

Svaz k materiálu uplatňuje dvě doporučující připomínky, které mají za cíl zejména celkové zpřesnění dokumentu, jednak z důvodu samotné vnitřní konzistence předpisu a také ve vztahu k související legislativě.

Stanovisko k novele zákona o hospodaření energií

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu novely zákona o hospodaření energií, který představuje jeden z páteřních předpisů regulace odvětví energetiky v ČR. Požadujeme přepracování zejména pasáží týkajících se postavení a funkce energetických specialistů, a to jak v pozici fyzických osob, tak osob právnických, které svoji činnost vykonávají prostřednictvím tzv. určených fyzických osob.

WindEnergy Hamburg 2018 - Finanční podpora pro vystavovatele

Dovolujeme si Vás informovat o mezinárodním odborném veletrhu větrné energetiky WindEnergy Hamburg - the global on- & offshore expo, který se koná od 25. do 28. září 2018 v Hamburku. Vystavovatelé získají finanční zvýhodnění - využijte možnosti propagace na společném stánku v rámci programu NOVUMM KET.

Seminář "Nízkouhlíkové technologie a jejich vliv na energetický mix"

Cílem semináře je představit vybrané iniciativy zaměřené na podporu zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Prezentovat vybrané statistiky a analýzy, které významným způsobem mohou pomoci firmám při hledání odpovědí týkajících se strategií jednotlivých zemí v oblastech energetické bezpečnosti, udržitelnosti a přístupu. Diskutovat trendy zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Téma představí experti OECD a Mezinárodní agentury pro energii.

Seminář "Digitalizace a její vliv na tradiční podnikatelské struktury"

Cílem semináře je představit rostoucí digitální transformaci jako příležitost, která firmám i jejich zaměstnancům nabízí řadu možností ke zvýšení růstu produktivity, pracovních příležitostí a mobility s podporou nových schopností a dovedností, které jsou pro digitalizaci nezbytné. Ukázat, že data se stávají důležitým výrobním faktorem, přičemž větší diferenciace užití různých typů dat se stává konkurenční výhodou. Upozornit, že diference míry digitální adopce je mezi jednotlivými zeměmi, regiony i firmami veliká, přičemž existence firem rezignujících na přijímání nových technologií může být ohrožena. O informace se s vámi podělí experti OECD, Mezinárodní agentury pro energii a další.

Svaz nesouhlasí s poslaneckým návrhem novely stavebního zákona

SPČR vydal negativní stanovisko k poslaneckému návrhu novely stavebního zákona, který navrhoval přesun kompetencí v rámcio posuzování souladu stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací. Svaz považuje navrhovanou změnu stavebního zákona za nekoncepční, vytrženou z věcných i procesních souvislostí a k návrhu zaujímá negativní stanovisko.