Registr smluv

Od začátku letošního července je účinný zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Jaké nové povinnosti zákon přináší?

Zákonem byl zřízen registr smluv vedený Ministerstvem vnitra. V tomto registru musí být povinně zveřejněny smlouvy, u kterých tak stanoví zákon, tedy soukromoprávní smlouva, smlouva o dotaci a návratné finanční výpomoci uzavírané se státem, územním samosprávným celkem, příspěvkovou organizací, státním fondem, vědeckou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou, státním a národním podnikem, zdravotní pojišťovnou, Českou televizí, českým rozhlasem a další právnickou osobou s většinovou majetkovou účastí státu nebo samosprávy aj.

Smlouva nabývá účinnosti až uveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smlouva musí být zaslána bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy (pořádková lhůta), a pokud nebude zveřejněna ani po třech měsících ruší se od počátku. Zrušení smlouvy neplatí, pokud nebyla uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění data z důvodu ochrany obchodního tajemství a do 30 dnů je sjednána náprava.

Samotný zákon obsahuje řadu výjimek. Povinnost zveřejnit se netýká smluv s plněním do 50.000 Kč bez DPH, smluv s obcí, která nevykonává rozšířenou působnost. Nezveřejňují se technické předlohy a projektové dokumentace. Nemusí se zveřejnit utajované informace, osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právy duševního vlastnictví, bankovní tajemství.Povinnost uveřejnit se dále nevztahuje na smlouvu s fyzickou osobou mimo podnikatelskou činnost (zveřejňují se jen smlouvy o převodu vlastnického práva k hmotné věci nemovité) nebo na smlouvu uzavřenou s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem.

Pravidlo, že neuveřejněné smlouvy nebudou platit, se sice bude aplikovat až na smlouvy uzavírané od 1. července 2017, ale již dnes je povinnost smlouvy do registru vkládat. Tuto povinnost může splnit kterákoli ze smluvních stran. Firmy by si tedy měly stanovit pravidla pro uzavírání smluv, u kterých bude povinná registrace a nastavit mechanismy, např. jak a kdo ověří, zda smlouva byla do registru vložena, jak znepřístupnit informace, které nemají být zveřejněny, jak smluvně ošetřit, kdo uveřejňuje a případné nedodržení povinnosti zveřejnit, jak se naloží s potvrzením registru, že smlouva byla vložena. Zejména velké korporace se složitou poštovní službou a oběhem dokladů by měly pamatovat na to, že je nutno ošetřit cestu tohoto nového dokumentu, aby doputoval a byl uložen u originálu smlouvy, které se týká.

Pozor! Pokud ke smlouvě uzavřené i před 1.1.2016 uzavírám dodatek, musím zveřejnit i původní smlouvu, zde však neplatí sankce neplatnosti smlouvy. Smlouvy musí být zveřejněny ve strojově čitelném formátu a včetně zákonem stanovených metadat.

Ministerstvo vydalo Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, který má sloužit k základní orientaci v problematice a přináší základní odpovědi na často kladené dotazy a Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv (soukromoprávní část).

Obě metodiky jsou na stránkách: https://smlouvy.gov.cz/stranka/metodika

V současné době je v legislativním procesu novela zákona č. 340/2015 Sb., která možná zúží počet povinných subjektů a smluv, které je povinnost registrovat. Povinnost zveřejňování smluv by se tak nově neměla týkat např. smluv uzavíraných s národním podnikem, kolektivních smluv či smluv mezi podniky a veřejnými vysokými školami a výzkumnými ústavy. 

JUDr. Jitka Hlaváčková, Sekce zaměstnavatelská

 

Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět