Přehled přijatých opatření na pomoc firmám a ekonomice


Přehled přijatých opatření na pomoc firmám a ekonomice v souvislosti s epidemií koronaviru, stav k 29. 4. 2020.

Harmonogram otevírání provozoven a obchodů

Od 20. dubna si lidé mohou jít koupit nebo vyzvednout dříve zakoupené auto i přímo u prodejce. Vláda souhlasila, že se pro zákazníky otevřou autosalony a autobazary, což požadoval také Svaz průmyslu a dopravy ČR. Vláda na základě epidemiologické situace 23. dubna rozhodla u urychlení otevírání provozoven a obchodů.

harmo COVID 8 mensi

Kompenzace mzdových nákladů, tzv. kurzarbeit

Úhrada části mzdových nákladů - funkční „KURZARBEIT“
Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt. Kompenzace mzdových nákladů (tzv. kurzarbeit) se budou řídit Programem Antivirus, který zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí a schválila vláda 31. 3. 2020. 

Zpracovali jsme Manuál jak o příspěvek žádat. Připravili jsme také odpovědi na nejčastější otázky od firem.

Program pokrývá mzdy vyplacené od vyhlášení nouzového stavu do 30. dubna 2020 včetně. O prodloužení programu Antivirus rozhodla v pondělí 27. dubna vláda. Nově se tento program prodlužuje do 31. května.

Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená, že pokrývá také odvod sociálního a zdravotního pojištění, který odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Týká se pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů.

Režim A
Příspěvek náleží firmě na náhradu mzdy každého zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo kterým firma nemůže přidělovat práci, protože musela uzavřít nebo omezit provoz v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. (Překážky v práci podle §192 a 208 ZP)

Výše příspěvku
80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance

Režim B

Příspěvek náleží firmě, která nemůže zaměstnanci přidělovat práci, a předjímá se, že tyto překážky mají souvislost s nákazou COVID-19. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatkem vstupů (Překážky v práci na straně zaměstnavatele podle §207, 208 a 209 ZP).

Výše příspěvku
60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance

Opatření v oblasti daní

 LIBERAČNÍ BALÍČEK (PLATNÝ OD 16. 3. 2020):

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
  • Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.
  • Např. onemocnění či karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
  • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za
  • Podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Podrobné vysvětlení a návod Finanční správy zde.

LIBERAČNÍ BALÍČEK (z 23. 3. 2020):

 • U EET dojde k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců
  • Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.
  • Návrhy úprav byly 24. 3. 2020 přijaty PSP, nyní je musí schválit Senát a prezident.
 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
  • Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.
  • Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020.
  • Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020.
  • Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
  • Návrhy úprav byly 24. 3. 2020 přijaty PSP, nyní je musí schválit Senát a prezident.

Tisková zpráva MF k druhému balíčku zde, detailnější postupy Finanční správy budou teprve zveřejněny.

 • Prominuty jsou plošně platby daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně (a to v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu), jako jsou: testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál. Prominutí DPH se týká rovněž bezúplatného dodání zboží, které slouží k výrobě těchto ochranných prostředků.
  • Detailní vymezení zboží, na které se prominutí vztahuje, naleznete zde.
 • Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. Z rozhodnutí ministryně financí je u silniční daně prominuto příslušenství daně (úrok z prodlení a úrok z posečkané částky) spojené s pozdní úhradou záloh na daň silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020. Umožňuje se tedy uhradit tyto zálohy na dani silniční později bez sankce, jestliže k úhradě dojde nejpozději do 15. 10. 2020.

Mimo liberační balíčky vláda 23. 3. 2020 rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání.

 • Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

Podrobné instrukce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem najdete na webu ministerstva financí.

Prosadili jsme prominutí DPH pro dary nemocnicím, hasičům, vojákům či sociálním zařízením (publikováno 15. 4. 2020)

 • Na základě aktivity Svazu a iniciativy jeho členských firem, jsme prosadili náš požadavek, aby byly také prominuty platby DPH na darované zboží či služby pro např. nemocnice, integrovaný záchranný systém, či sociální zařízení. Pokud tak plátce DPH daruje například obědy, které může rovnou i dovézt, pití, vozidlo, či jiné potřebné věci a též činnosti (které nakoupí, vlastní nebo produkuje), pak se DPH promíjí.
 • Jde konkrétně o prominutí DPH z bezúplatného dodání zboží či služby, které aktuálně firmy posílají na pomoc poskytovatelům zdravotních služeb (tj. nemocnice a obdobná zařízení), základním složkám Integrovaného záchranného systému (např.policistům, hasičům), armádě či zařízením sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, nízkoprahová zařízení, noclehárny).
 • To znamená, že plátce daně si může u tohoto zboží a služeb odečíst DPH na vstupu (ať je výrobce či danou pomoc pouze nakoupí a daruje potřebným), ale již ji nemusí odvést na výstupu. Darování je tak jednodušší a bez zbytečných daňových nákladů a bariér.
 • Tuto změnu považujeme za velmi přínosný a etický krok k řešení koronavirové krize a děkujeme Ministerstvu financí ČR za spolupráci. Jde o posílení solidarity firemní sféry a profesí, které bezprostředně řeší koronavirovou krizi. MF stanovilo, že tuto možnost lze využít od 12. března 2020 do ukončení nouzového stavu.
 • Požadavek projednala vláda, následně podepsala ministryně a informace závazně publikována ve Finančním zpravodaji 7/2020 zde, konkrétně se jedná o „Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události“ na straně 4.

Výsledky schvalování daňového balíčku ve Sněmovně:

 • Lhůta na vracení nadměrných odpočtů zůstane 30 dní (nebude prodloužena na 45 dní), protože ve Sněmovně nebyl schválen daňový balíček, který tuto změnu navrhoval. S prodloužením na 45 dní v neprospěch firem Svaz nesouhlasil. Tento balíček ale měl přinést i náš dlouhodobý požadavek v podobě nezadržování nesporné části vratky DPH, což by byla pozitivní změna pro podnikatele. Pro další předložení balíčku, které se očekává v následující době, budeme požadovat neprodlužování lhůt, ale zároveň systémové umožnění nezadržování nesporné částky vratky DPH. Podrobněji zde.

Zaměstnávání cizinců

 1.  Po dobu trvání nouzového stavu jsou cizinci oprávněně pobývající v ČR ke dni vyhlášení nouzového stavu oprávnění setrvat v ČR a nemusí řešit pobytové záležitosti (bod II. usnesení vlády č. 198 z 12.3.2020);
 2. Platnost povolení k zaměstnání a krátkodobých schengenských víz se prodlužuje na dobu do 60 dnů od skončení nouzového stavu, ale zaměstnavatel musí zaměstnanci prodloužit pracovní smlouvu (usnesení č. 248 z 18.3.2020)
 3. Pro zaměstnance se zaměstnaneckou kartou odpadá jinak platné šestiměsíční omezení pro změnu zaměstnavatele;
 4. Zaměstnanci s modrou nebo zaměstnaneckou kartou v případě přechodu k zaměstnavateli provádějícímu krizová opatření nebo napomáhajícímu k provádění krizových opatření v nouzovém stavu oznamují tuto změnu nejpozději v den nástupu - standardně 30 dnů předem.
 5. Nicméně cizincům se zaměstnaneckou kartou, kteří nyní přišli o zaměstnání a do 60 dnů nenašli nové (a platnost zaměstnanecké karty by jim tak ze zákona zanikla), se tato lhůta po dobu nouzového stavu přerušuje (bod IV. 3. usnesení vlády č. 443) a zánik platnosti zaměstnanecké karty jim tak minimálně 60 dnů od skončení nouzového stavu nehrozí.

Body 3. a 4. výše jsou obsahem usnesení č. 267 z 19.3.2020.

Finanční podpora a zvýhodněné úvěry

 1. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč. Více na webu ČMZRB.
 2. V pondělí 16. března spustila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí do programu úvěr COVID. Jeho cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Více na webu ČMZRB.

Podpora exportu

EGAP připravil balíček opatření pro své klienty/exportéry, kteří jsou resp. budou zasaženi pandemií onemocnění COVID-19 a potýkají se s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Balíček představuje kombinaci stávajících služeb zařazených  do logické a očekávané posloupnosti kdy došlo ke snížení cen a hlavně zkrácení lhůt. Záměrem EGAPu je firmám omezit rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádost.

Podrobnější informace k dispozici zde.

Nouzový balíček MZV pro české firmy:

 • V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.
 • Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:

 1. Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
 2. Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
 3. Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
 4. Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
 5. Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.
kategorie Právní infoservis
zpět