Přehled přijatých opatření na pomoc firmám a ekonomice


Přehled přijatých opatření na pomoc firmám a ekonomice v souvislosti s epidemií koronaviru, stav k 2. 7. 2020.

Kompenzace mzdových nákladů - program Antivirus

Úhrada části mzdových nákladů - funkční „KURZARBEIT“
Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt, chybějí jim vstupy nebo musely provoz omezit kvůli chybějícím zaměstnancům. Kompenzace mzdových nákladů (tzv. kurzarbeit) se řídí Programem Antivirus, který zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí a schválila vláda 31. 3. 2020. 

MPSV zpracovalo Manuál jak o příspěvek žádat. Připravili jsme také odpovědi na nejčastější otázky od firem.

Program kompenzuje zaměstnavatelům náhrady mezd vyplacené od vyhlášení nouzového stavu do konce srpna 2020 včetně.

Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená, že pokrývá také odvod sociálního a zdravotního pojištění, který odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Týká se pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů.

Režim A
Příspěvek náleží firmě na náhradu mzdy každého zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa nebo kterému firma nemůže přidělovat práci, protože musela uzavřít nebo omezit provoz v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. (Překážky v práci podle §192 a 208 ZP)

Výše příspěvku
80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance

Režim B

Příspěvek náleží firmě, která nemůže zaměstnanci přidělovat práci, a předjímá se, že tyto překážky mají souvislost s nákazou COVID-19. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatkem vstupů (Překážky v práci na straně zaměstnavatele podle §207, 208 a 209 ZP).

Výše příspěvku
60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance

Opatření v oblasti daní

LIBERAČNÍ BALÍČEK III. (ze dne 8. 6. 2020):

Ministerstvo financí vyšlo tímto balíčkem vstříc požadavkům Svazu na prodloužení daných opatření, protože krizový stav rozhodně pro firmy neskončil v půlce května. Žádali jsme například zejména o prodloužení osvobození od DPH u darů – ochranných prostředků či o možnost požádat bez poplatků a jakýchkoliv sankcí o individuální posečkání daně, aby firmy, které mají problémy s likviditou, mohly zažádat o odklad odvodu příslušné a stát se jim snažil vyjít maximálně vstříc. Svaz měl možnost balíček s MF konzultovat i po odborné stránce ve fázi jeho přípravy.

 • tzv. třetí liberační balíček prodlužuje některá opatření dvou předchozích liberačních balíčků z 16. a 23. března.
 • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
 • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Toto opatření vzešlo z naší iniciativy.
 • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
 • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
 • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).
 • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.
 • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Detailní vymezení, např. dotčených ochranných prostředků, naleznete v rozhodnutí ministryně financí. Další informace najdete na stránkách ministerstva financí. Na popud Svazu průysmlu MF publikovalo informaci k daňové uznatelnosti dobrovolných testů na COVID (podrobněji zde).

Aktuálně jednáme s Ministerstvem financí a Finanční správou o nastavení dalších opatření stimulační nastavení daňových odpisů (např. v podobě dočasně zrychleného odepisování, což by pomohlo podnikům investovat).

Otevřené jsou stále otázky jako zavedení stravenkového paušálu či digitální daň.

Aktuálnímu balíčku III. předcházely balíčky I. a II. Balíček III. tak na tyto balíčky navazuje a nahrazuje je. Detailnější informace o dalších s popisem předcházejících balíčků naleznete v článku Daně: Na jaké úlevy mají firmy kvůli koronaviru nárok.

Mimo liberační balíčky vláda 23. 3. 2020 rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání.

 • Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

 • Sněmovna schválila (bez pozměňovacích návrhů Senátu) návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vláda návrh schválila 25. 5. 2020), který by měl zaměstnavateli jako poplatníkovi pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti prominout placení tohoto pojistného za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Podmínky nároku na toto prominutí jsou nastaveny tak, aby se zaměstnavatelé snažili zachovat zaměstnanost. Návrh se týká zaměstnavatelů, u nichž počet zaměstnanců (který jsou účastni nemocenského pojištění) nepřesáhne počet 50, což je v případě ČR cca 230 tis. zaměstnavatelů. U větších zaměstnavatelů, u kterých je efektivní využívat lépe zacílený institut překážky v práci, bude nadále využíván ostatní programy. Podrobněji zde na webu PSP (sněmovní tisk 578).

Podrobné instrukce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem najdete na webu ministerstva financí.

Prosadili jsme prominutí DPH pro dary nemocnicím, hasičům, vojákům či sociálním zařízením (publikováno 15. 4. 2020)

 • Na základě aktivity Svazu a iniciativy jeho členských firem, jsme prosadili náš požadavek, aby byly také prominuty platby DPH na darované zboží či služby pro např. nemocnice, integrovaný záchranný systém, či sociální zařízení. Pokud tak plátce DPH daruje například obědy, které může rovnou i dovézt, pití, vozidlo, či jiné potřebné věci a též činnosti (které nakoupí, vlastní nebo produkuje), pak se DPH promíjí.
 • Jde konkrétně o prominutí DPH z bezúplatného dodání zboží či služby, které aktuálně firmy posílají na pomoc poskytovatelům zdravotních služeb (tj. nemocnice a obdobná zařízení), základním složkám Integrovaného záchranného systému (např.policistům, hasičům), armádě či zařízením sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, nízkoprahová zařízení, noclehárny).
 • To znamená, že plátce daně si může u tohoto zboží a služeb odečíst DPH na vstupu (ať je výrobce či danou pomoc pouze nakoupí a daruje potřebným), ale již ji nemusí odvést na výstupu. Darování je tak jednodušší a bez zbytečných daňových nákladů a bariér.
 • Tuto změnu považujeme za velmi přínosný a etický krok k řešení koronavirové krize a děkujeme Ministerstvu financí ČR za spolupráci. Jde o posílení solidarity firemní sféry a profesí, které bezprostředně řeší koronavirovou krizi. Tuto možnost lze využít od 12. března 2020 až 17. května 2020, tedy do konce nouzového stavu. Informace ve Finančním zpravodaji 7/2020, konkrétně se jedná o „Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události“ na straně 4.

Vratka DPH zůstane 30 dní, o vrácení vratitelného přeplatku by se mohlo žádat:

 • Lhůta na vracení nadměrných odpočtů zůstane 30 dní (nebude prodloužena na 45 dní), protože ve Sněmovně nebyl schválen původní daňový balíček, který prodloužení termínu navrhoval. S prodloužením na 45 dní v neprospěch firem Svaz nesouhlasil. Finálně schválený balíček obsahuje možnost žádat o vrácení přeplatku, (jde o sněmovní tisk číslo 841). Podrobněji zde.

Zavedení institutu Loss carry-back (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020:

 • Svaz inicioval návrh a následně významně podpořil zavedení tohoto institutu.
 • Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Vláda tento návrh schválila na základě iniciativy a aktivity Svazu průmyslu, nyní je návrh finálně schválen i podepsán prezidentem (sněmovní tisk 874). Podrobnější informace zde. Do návrhu byl během schvalování ve Sněmovně přidán limit 30 mil. Kč, a to tak, že daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně pouze do souhrnné výše nepřesahující 30 mil. Kč, tj. maximální daňová výhoda může být 19 % ze ztráty max. 30 mil. Kč.

Zaměstnávání cizinců

Do skončení nouzového stavu podmínky cestování do ČR nastavovala vláda usneseními vydanými na základě krizového zákona. Od 17. května 2020, tedy od skončení nouzového stavu, jsou tato opatření přijímána ve formě ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na jeho webových stránkách zde, aktuální zpracované informace včetně souvisejících podkladů zejména na stránkách Ministerstva vnitra zde.

Ministerstvo zahraničí také zpracovalo interaktivní mapu, kde lze najít důležité informace o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich. Mapa je průběžně aktualizována podle vývoje
pandemie koronaviru. 

Z pohledu ekonomické činnosti nejprve došlo k postupnému uvolňování omezení pro vstup pro pracovníky ze sousedních zemí, popř. ve vymezených profesích i z jiných zemí EU (servis kritické infrastruktury, zdravotníci apod.). Následně byl rozšířen na pracovníky v jiných oborech, již od 11. května 2020 se hranice postupně začaly otevírat i pro vybrané kategorie cizinců ze třetích zemí.

Aktuální informace sledujte na speciální stránce.

Finanční podpora a zvýhodněné úvěry

 1. V pondělí 16. března spustila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí do programu úvěr COVID. Jeho cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Více na webu ČMZRB.
 2. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) 2. dubna vyhlásila první kolo výzvy v programu COVID II  záruk za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků.  Více na webu ČMZRB.
 3. Vláda schválila a spustila záruční program ČMZRB COVID III. Záruky pro podniky do 500 zaměstnanců lze žádat na úvěry až do výše 50 mil. Kč. Více na webu ČMZRB.
 4. Záruční program COVID Plus byl spuštěn 5. května. Na rozdíl od předchozích programů úvěrů a záruk se zaměřuje na velké firmy. Program administruje Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP), oficiální informace najdete přímo na jejím webu.
 5. Při zavedení programu Covid Nájemné na úhradu poloviny nájemného za druhé čtvrtletí ze strany státu, pokud pronajímatel poskytne za tuto dobu slevu na nájemném ve výši 30 procent, jsme se podíleli na nastavení jeho parametrů. Program by měl být spuštěn do konce června.

Podpora exportu

EGAP připravil balíček opatření pro své klienty/exportéry, kteří jsou resp. budou zasaženi pandemií onemocnění COVID-19 a potýkají se s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Balíček představuje kombinaci stávajících služeb zařazených  do logické a očekávané posloupnosti kdy došlo ke snížení cen a hlavně zkrácení lhůt. Záměrem EGAPu je firmám omezit rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádost.

Podrobnější informace k dispozici zde.

Nouzový balíček MZV pro české firmy:

 • V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.
 • Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:

 1. Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
 2. Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
 3. Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
 4. Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
 5. Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

Rekonstrukční balíček MZV pro české firmy:

 • Balíček pomůže firmám překlenout krizové období vyvolané pandemií koronaviru a posílí jejich pozici na zahraničních trzích.
 • Opatření jsou dimenzovaná tak, aby minimalizovala možné následky útlumu zahraničního obchodu a zároveň aby pružně reagovala na měnící se ekonomické priority v ostatních zemích.
 • Celková dotace MZV na podporu exportu se navýší z 200 miliónů Kč v roce 2021 na cílovou částku 300 miliónů Kč v roce 2023.

Rekonstrukční balíček zavádí tato hlavní opatření:

 1. Rozvoj stávajících projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED a PROPEA a spuštění nového programu PROPEA+, který bude více zaměřen na sektorovou problematiku a komplexnější služby poskytované místními odborníky.
 2. Flexibilní informování podnikatelské veřejnosti o aktuálních obchodních příležitostech s ohledem na možnou změnu poptávky v ostatních zemích.
 3. Posílená podpora firem při vyhledávání a ověřování zahraničních obchodních partnerů.
 4. Navýšení expertní kapacity obchodních sekcí zastupitelských úřadů a jejich sektorová specializace.
kategorie Právní infoservis
zpět