Jak za současné situace řešit exekuce a insolvence?

V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům hrozit nižší příjem nebo jeho celková ztráta.

Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo insolvenci. Věděli jste, že lidé v exekuci mají možnost požádat o její odklad a lidem v insolvenci pak zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení?

Ministerstvo spravedlnosti přináší několik užitečných informací, jak řešit tíživou situaci, a zveřejňuje následující vzory:

  • odklad exekuce - ZDE
  • snížení výše měsíční splátky či přerušení insolvenčního řízení - ZDE

Exekuce

Lidé v exekuci mohou požádat o její odklad. Ministerstvo připravilo nový vzor návrhu na odklad exekuce. Návrh na odklad podávají dlužníci soudnímu exekutorovi. Vzor je ke stažení na stránkách ministerstva.

Odklad exekuce znamená, že soudní exekutor do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. To neplatí v případě, že se jedná o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva, nebo pokud jde o návrh, ve kterém účastník řízení uplatnil stejné okolnosti, o kterých již bylo rozhodnuto. Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci, nekoná soudní exekutor po dobu odkladu žádné úkony směřující k provedení exekuce. Po uplynutí doby odkladu pokračuje exekutor i bez návrhu v provedení exekuce.

Soudní exekutor (exekuční soud) může na návrh odložit provedení exekuce. To v případě, kdy se dlužník (povinný) bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky. Současně však ani věřitel (oprávněný) nesmí být tímto odkladem vážně poškozen. I bez návrhu povinného může soudní exekutor (exekuční soud) odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že bude exekuce zastavena.

Insolvence

Dlužníci v insolvenčním řízení mohou v současné mimořádné situaci požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. S příslušnou žádostí je potřeba se obrátit na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení. Konkrétní postup se pak liší podle toho, jestli se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019 (tj. před oddlužovací novelou), nebo po 1. 6. 2019 (tj. po oddlužovací novele).

Pro řízení před oddlužovací novelou platí, že soud může rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Takové žádosti ovšem může soud vyhovět po splnění dalších podmínek, a to podobně jako kdyby byla učiněna již v samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pro řízení po oddlužovací novele platí, že dlužník může požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů (§ 398 odst. 5 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 6. 2019). Takové žádosti soud může vyhovět, pokud by aktuální výše splátek v podstatě znamenala, že dlužník nebude schopen dlouhodobě splácet. Dále také platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Přerušit průběh oddlužení lze však pouze jednou. Po dobu tohoto přerušení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost měsíčně splácet svým věřitelům. Dlužník by však stále měl platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (ve snížené 30% výši) a jeho hotové výdaje.

I pro tyto situace Ministerstvo spravedlnosti připravilo vzorové návrhy dostupné na stránkách justice.

Zdroj: www.justice.cz

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět