Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců v době pandemie

Na základě Vládního usnesení č. 280 /2020 ze dne 23. 3. 2020 stále platí, že po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit posouzení jejich zdravotní způsobilosti k práci („tzv. vstupní prohlídku“) čestným prohlášením (ke stažení zde) a dále, že u zaměstnanců není potřeba provádět po tuto dobu periodické lékařské prohlídky ve smyslu právních předpisů o pracovnělékařských službách (ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb.).

Vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s koronavirem, doposud příznivému vývoji onemocnění a zajištění pravidelných dodávek ochranných pomůcek pro zdravotníky se v ČR otevřel prostor pro restart zdravotní péče, která byla v souvislosti s nastupující epidemií zaměřena zejména na péči o pacienty s koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví (Mzd) proto vyzvalo 14. 4. 2020 poskytovatele zdravotní péče, aby obnovilo zdravotní služby pro ostatní pacienty. Vydalo též doporučení, za jakých hygienických podmínek mají ordinace a zdravotnická zařízení pozvolně a kontrolovaně přecházet k běžnému režimu v poskytování zdravotní péče.

Výtah z Doporučení:
Poskytovatelé ambulantní péče

 • Zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní lze poskytovat v plném rozsahu při nastavení následujících protiepidemických opatření:
  • objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientů pro 1 ambulanci či poradnu v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření), s ohledem na místní uspořádání prostor pro čekající pacienty,
  • pro objednávání do ambulancí a poraden preferenčně používat online objednávkový systém, event. objednání telefonem,
  • oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním COVID-19,
  • používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení MZd, dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem (optimálně plně virucidní účinek),
  • úprava provozního řádu ambulance zohledňující potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečnou likvidaci odpadu.

Výzvu MZd v celém rozsahu najdete zde.

V některých regionech PLS již svou činnost poskytují. Bohužel i přes toto doporučení MZd je celá řada regionů, ve kterých ambulantních zařízení své služby stále neposkytují.

Doporučujeme proto zaměstnavatelům, aby zejména u vstupních prohlídek pro zaměstnance, kteří budou vykonávat práce v určité kategorii rizika, začali kontaktovat své poskytovatele PLS a žádali elektronickou formou o provedení vstupní pracovnělékařské prohlídky i s vědomím, že v současné době nemusí být poskytnuty v co nejkratší době a v plném rozsahu. Zároveň i při platnosti Usnesení vlády bychom tak napomohli nejenom k restartu PLS, ale i k předcházení vzniku a řešení zdravotních a následně i právních problémů spojených s ochranou zdraví zaměstnanců.

Pro ilustraci uvádíme i výtah ze Stanoviska Společnosti pracovního lékařství:

Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně k pracovnělékařským službám (PLS) v době trvání nouzového stavu vydané k datu 18. 3. 2020.

Společnost pracovního lékařství (SPL) považuje nutné na základě opakovaných dotazů na prohlídky PLS v této pandemické době, které bývají jako nikoliv akutní výkony praktickými lékaři odmítány (také rovněž logicky pro nedostupnost OOPP), reagovat tímto stanoviskem.

Vzhledem k neúměrným rizikům z neprovádění zejména vstupních prohlídek u významných rizik považuje SPL nařízení vlády v předmětných bodech za rizikové a považuje za přiměřené:

 • prodloužit obecně platnost všech posudků vydaných na základě periodických prohlídek až o 3 měsíce,
 • vstupní prohlídky do rizika kategorie 1 odložit a řešit formou mimořádné prohlídky po zrušení nouzového stavu,
 • vstupní prohlídky u kategorií 2, 2R, 3 a 4 rizikových prací, u rizik ohrožení zdraví a dle zvláštních právních předpisů zachovat; potřebu výpisů ze zdravotnické dokumentace a některých odborných vyšetření, která nebude možné z různých důvodů provést, ponechat na rozhodnutí posuzujících lékařů,
 • výstupní a mimořádné prohlídky zachovat ve stávajícím režimu.

Význam pracovnělékařských prohlídek spočívá v tom, že se jimi zjišťují nejen počáteční příznaky ohrožení zdraví pracovním prostředím (např. ztráta sluchu), ale rovněž kontraindikace k práci, tj. vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost. Pokud bude uvedená praxe založená na čestném prohlášení realizována, hrozí , že budou např. řidiči či strojvedoucí vykonávat své zaměstnání s nekorigovaným diabetem, vysokým krevním tlakem, záchvatovitými či závažnými psychickými onemocněními nebo budou alergici zařazováni do práce s ofenzivními alergeny typu izokyanátů, kde jim hrozí alergický šokový stav. Takové řešení není výhodné ani pro poskytovatele pracovnělékařských služeb, jimiž jsou nyní především praktičtí lékaři, ani pro zaměstnance a zaměstnavatele, neboť zmíněné opatření nahrazuje jedno riziko (onemocnění koronavirem) rizikem jiným.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět