Česko otevírá hranice pro vybrané pracovníky ze zemí mimo EU

Vláda v rámci postupného uvolňování restriktivních opatření vyhověla požadavku Svazu průmyslu a dopravy ČR, aby za předpokladu dodržení potřebných epidemiologicko-hygienických opatření zajistila postupnou normalizaci situace v oblasti ekonomické migrace i z tzv. třetích zemí, alespoň pokud jde o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, a 4. května 2020 přijala usnesení č. 511. Na základě tohoto usnesení se s účinností od 11. května 2020 začaly hranice České republiky otevírat i pro vybrané kategorie cizinců ze třetích zemí. Návazně na skončení nouzového stavu a tedy skončení platnosti výše zmíněného vládního usnesení, byl jeho obsah s účinností od 18. května 2020 až na menší změny plně převzat do textu ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020.

Od 18. května 2020 je možný příchod zahraničních pracovníků ve vybraných profesích jako mezinárodní doprava nebo servis kritické infrastruktury na základě krátkodobých víz, v rámci Programů ekonomické migrace pro pracovníky na základě sezónních nebo pracovníky na základě tzv. mimořádných pracovních víz. Pokud jde o Programy ekonomické migrace, v Programu kvalifikovaný zaměstnanec jde prozatím pouze o pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, nicméně Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program vědecký a klíčový personál jsou od 18.5. 2020 nově otevřené bez profesního omezení.

S tím souvisí také postupné znovuotevření zastupitelských úřadů pro přijímání nových žádostí o příslušná pobytová oprávnění pro výše zmíněné kategorie cizinců ze třetích zemí, které spadají do konkrétních programů, a to za podmínky, že to současná protiepidemická opatření v dané zemi nevylučují. Současně již znovu běží některá řízení o pobytových oprávněních, která byla přerušena v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (viz krizové opatření přijaté usnesením vlády č. 198, ze dne 12. března 2020, vyhlášeným pod č. 71/2020 Sb.), opět pouze pokud provádění úkonů v rámci řízení nebrání protiepidemická opatření v dané zemi. Aktuální seznam zastupitelských úřadů ČR, které již opět fungují, zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách

Pro všechny tyto kategorie cizinců platí povinnost předložit při vstupu na území České republiky nejen lékařské potvrzení o absolvování testu na přítomnost SARS CoV-2 (jde o RT-PCR test) v posledních 4 dnech, s negativním výsledkem, společně s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří, ze kterého bude jasně identifikovatelné a verifikovatelné údaje o typu testu, jeho stáří, která laboratoř test provedla a že potvrzení skutečně vydala. Vzory těchto dokumentů naleznete zde. Pro tyto osoby nebude platit možnost nahlásit příjezd do ČR příslušné Krajské hygienické stanici, nechat se otestovat až na území ČR a výsledek testu předložit Krajské hygienické stanici do 72 hodin, ani možnost namísto absolvování testu po vstupu do ČR absolvovat 14 denní karanténu. Případnou výjimku z povinnosti předložit potvrzení o provedení testu již při vstupu na území ČR musí potvrdit ministr gesčně příslušný pro dané odvětví a i v tomto případě platí povinnost cizince absolvovat test na přítomnost koronaviru (viz výše) do 72 hodin po vstupu na území ČR.

Současně pro veškeré tyto nově vstoupivší cizince platí po dobu 14 dnů po vstupu na území ČR omezení volného pohybu pouze na cesty do a v rámci zaměstnání či jiné příslušné ekonomické činnosti a zpět do bydliště, nezbytné cesty k obstarání základních životních potřeb a zajištění péče o děti, k lékaři, k vyřízení nutných úředních záležitostí, apod.

I ve vztahu k těmto cizincům dále platí povinnost toho, ke komu cizinec přijíždí (zaměstnavatel, ale i firma, ke které byl vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem jako manažer nebo klíčový specialista), pro přijíždějící cizince zajistit ubytování na celou dobu jeho pobytu, dopravu od státní hranice na místo ubytování a po dobu 14 dnů pak dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm (pracovníci nejsou po tuto dobu oprávněni jezdit veřejnou hromadnou dopravou), zajistit lékařskou péči po celou dobu pobytu, i návrat do země původu v případě ztráty zaměstnání na území ČR.

Podrobnější informace na stránkách MV ČR naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx a zejména v této tabulce: Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR, tedy bez předchozího bydliště na území ČR 

kategorie Právní infoservis
zpět