Mimořádné opatření o pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest

Na základě mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví ČR došlo k uvolnění podmínek týkajících se pohybu a pobytu bez ochranných prostředků v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 25. května 2020 s účinností od 26. května 2020 mimořádné opatření k uvolnění podmínek týkajících se pohybu a pobytu bez ochranných prostředků v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Mj. lze upustit od ochrany dýchacích cest např. u:

  • řidičů ve veřejné dopravě, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.
  • osob, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u kterých lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté.
  • zaměstnance při pobytu v kancelářích jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Zároveň upozorňujeme, že s účinností ode dne 26. května 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 19. května 2020 č.j. MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN.

Mimořádné opatření v celém rozsahu k nahlédnutí zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět