Vláda dál uvolňuje restrikce vstupu cizinců do ČR i podmínky návratu občanů ČR

Do skončení nouzového stavu podmínky cestování do ČR nastavovala vláda usneseními vydanými na základě krizového zákona. Od 17. května 2020, tedy od skončení nouzového stavu, jsou tato opatření přijímána ve formě ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na jeho webových stránkách zde, aktuální zpracované informace včetně souvisejících podkladů zejména na stránkách Ministerstva vnitra zde.

Ministerstvo zahraničí také zpracovalo interaktivní mapu, kde lze najít důležité informace o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich. Mapa je průběžně aktualizována podle vývoje
pandemie koronaviru. 

Z pohledu ekonomické činnosti nejprve došlo k postupnému uvolňování omezení pro vstup pro pracovníky ze sousedních zemí, popř. ve vymezených profesích i z jiných zemí EU (servis kritické infrastruktury, zdravotníci apod.). Následně byl rozšířen na pracovníky v jiných oborech, již od 11. května 2020 se hranice postupně začaly otevírat i pro vybrané kategorie cizinců ze třetích zemí. Podmínkou však dosud bylo předložení negativního PCR testu na přítomnost koronaviru při vstupu do ČR, popř. za určitých okolností testování bezprostředně po vstupu, nebo karanténa.

Zásadní aktuální změnou je již postupné znovunastolení volného pohybu občanů a dlouhodobých rezidentů států EU/EHP do i z České republiky. Postupně se uvolňuje cestování mezi ČR a sousedními zeměmi (k datu zpracování tohoto článku nejnověji od 5. 6. takto). Od 15. června 2020 budou moci do ČR volně (tedy bez omezení účelu a bez nutnosti předkládat potvrzení o negativním PCR testu na koronavirus) přijet občané a dlouhodobí rezidenti těch států EU/EHP, které Ministerstvo zdravotnictví v tzv. „semaforu“ označilo za „zelené“, tedy za země s nízkým stupněm rizika nákazy onemocnění COVID-19.

Potvrzení o absolvování testu na koronavirus už nebudou od 15. června (ve vztahu k sousedním zemím a Maďarsku platí již nyní) muset předkládat ani občané trvale bydlící v ČR a dlouhodobí rezidenti ČR při návratu do ČR, a to nejen při návratu ze „zelených“ evropských zemí, ale také z těch „oranžových“, tj. zemí se středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (tuto skutečnost bude nutné doložit).

Pokud jde o vydávání nových pobytových oprávnění a příjezd cizinců ze třetích zemí, sledujte prosím další informace jak na webu SP ČR, tak na stránkách příslušných rezortů MZV a MPO.

kategorie Právní infoservis
zpět