Dezinformace o respirátorech šířící se na sociálních sítích

Informace zveřejněné jedním z předních distributorů OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) v ČR:

  • Jelikož chceme předejít potenciálním problémům, které mohou zaměstnavatelům vzniknout z případné kontroly z inspektorátu bezpečnosti práce nebo hygieny práce, je třeba upozornit na skutečnost, že OOPP v kategorii III, tedy takové, jehož nepoužívání nebo špatné použití může způsobit fatální následky, musí být řádně certifikováno na základě nařízení (EU) 2016/425. U ochrany dýchacích cest proti částicím pak musí být ve shodě s normou EN149, opatřeno označením CE a číslem autorizované zkušebny, která certifikaci prováděla. To vše musí být vyznačeno přímo na produktu. 
  • Jen takto označené produkty mohou být považovány za správně definovanou ochranu dýchacích cest v pracovním prostředí. Neposkytnutím adekvátního OOPP se zaměstnavatel vystavuje riziku pokuty či krácení plnění pojišťovny v případě poškození zdraví zaměstnance na pracovišti.
  • Proto důrazně varujeme před používáním produktů necertifikovaných dle nařízení EU 2016/425, jako jsou produkty KN95 s pochybnými asijskými certifikáty nebo nanoroušky, které pro pracovní prostředí certifikovány nejsou vůbec. Produkty KN95 nebo některé nanoroušky mohou mít určitý stupeň ochrany před bakteriemi a viry. Tyto produkty však nemají potřebnou certifikaci pro používání v pracovním prostředí.

Dezinformace k respirátorům a jejich vyvrácení

Jan Pavliš z firmy 3M Česko, spol. s r.o. uvádí na pravou míru některé dezinformace, které se objevily, týkající se podobnosti, ekvivalence či rádoby shodných vlastností respirátorů označených KN 95 či nanoroušek s certifikovanými respirátory FFP2 nebo FFP3 dle evropské normy EN149:2001+A1:2009.

  • Podrobné informace k ochraně dýchacích orgánů proti SARS-Cov-2 zde.

Dezinformace: Respirátory nikdy nebyly navrhnuté na ochranu před viry.
To není zdaleka tak pravda, ačkoliv respirátory, odborně Filtrační polomasky k ochraně proti částicím dle EN149 jsou primárně určené pro industriální využití jako ochrana proti pevným částicím a částicím netěkavých kapalin (aerosolu). Nicméně respirátory s třídou ochrany FFP2 a FFP3 dokážou velice účinně zachytit bioaerosoly, v tomto případě tělní tekutiny s virovou kontaminací (sliny, hleny apod.) a to je stěžejní důvod proč jsou tyto respirátory doporučované předními světovými zdravotnickými organizacemi jako je WHO nebo CDC, popř. ECDC. Je nutné si uvědomit, že ŽÁDNÝ OOPP nezaručuje 100 % ochranu před jakýmikoliv kontaminanty, pouze redukuje riziko expozice.

Dezinformace: Výrobci respirátorů a úřady vždy výslovně upozorňovali, že respirátory FFP2 nejsou vhodné pro každodenní používání.
Nevím o žádném výrobci ani úřadu, který by toto doporučoval. Běžně se respirátory používají každodenně a celodenně – jsou tisíce profesí, kde by pracovníci nemohli bez ochrany dýchacích cest vůbec svou práci vykonávat!

Dezinformace: Maximální doba nošení FFP2 respirátorů je maximálně 120 minut s následnou dobou zotavení, minimálně 30 minut (platí pro respirátory s výdechovým systémem)
Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům přestávky při práci v případě použití OOPP na ochranu dýchání (jak za účelem snížení rizikového faktoru tak i obecně při použití OOPP při trvalé práci) je zakotveno v § 39 Nařízení vlády 361/2007Sb., ale nikde se nehovoří o přestávce min 30 minut.
Tento paragraf také uvádí, že zaměstnanec nesmí být po dobu bezpečnostní přestávky být exponován rizikovému faktoru, čímž se rozumí, že pracovník musí OOPP odložit. Kam tedy s pracovníky při takové přestávce, když nemohou odložit OOPP – respirátor?
Bez ohledu na to, že toto NV se týká použití OOPP při práci, na veřejnosti se respirátory budou používat pouze krátkodobě – obchody, MHD, úřady, apod.

Dezinformace: Maximální doba nošení FFP2 respirátorů je maximálně 75 minut s následnou dobou zotavení, minimálně 30 minut (platí pro respirátory bez výdechového systému)
Nemá oporu v žádných legislativních či jiných předpisech jako například technické normy (EN149).

Následuje ukázka toho, co sami výrobci respirátorů uvádí u svého výrobku:  např. výrobce MEDITRADE: „Nesprávné používaní nebo nedodržování tohoto návodu na použití může vést k nemoci, vážnému zranění nebo k smrti.“ A dále: „Používejte pouze v dostatečně větraných prostorách, které obsahují dostatek kyslíku pro podporu života. Nepoužívejte tento respirátor, pokud je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %.)
Ano, to je běžná klauzule v návodech na použití, která reflektuje skutečné riziko při nesprávném použití OOPP v kontaminovaných prostorech. Jako v případě jakéhokoliv OOPP, kdy uživatel nesprávným použitím zvyšuje riziko své expozice rizikovému faktor.

Dezinformace: Klinika v Lepzigu provedla studii vlivu chirurgických roušek a respirátorů FFP2 (konkrétně Dr. med. Dr. phil. Sven Fikenzer - Arzt - Uniklinikum Leipzig). Studie zkoumala účinky chirurgických masek a respirátorů FFP2 na fyzickou odolnost jejich nositelů. Výsledek studie: ROUŠKY SNIŽUJÍ FYZICKOU ODOLNOST VŮČI ZÁTĚŽI. Podle výzkumníků je takzvaný kardiopulmonální výkon výrazně snížen. Srdce a plíce pracují s maskou méně efektivně. „Masky ovlivňují dýchání, zejména objem a nejvyšší možnou rychlost vzduchu při výdechu." Při testech na 12 mužských dobrovolnících byla zaznamenána rychlejší acidifikace krve, což ukazuje na nedostatek kyslíku.
Toto jsou velmi kusé informace vytržené z kontextu a účelově použité. Jedním z parametrů při zkouškách respirátorů v rámci certifikace notifikovanou osobou je koncentrace CO2 uvnitř respirátoru. Každý den používá respirátory miliony lidí a to často při fyzicky namáhavé práci a nikdo z nich nekolabuje, neomdlívá.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět