Český automobilový průmysl zažil přelomový rok

Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2018 opět rekordních výsledků. Odvětví zůstává nadále motorem české ekonomiky, významným zaměstnavatelem, který přispívá k rozvoji jednotlivých regionů Česka i významným plátcem daní do veřejných rozpočtů. Rok 2018 byl ale současně pro celý evropský a světový automobilový průmysl přelomový. Evropská unie schválila regulaci omezující emise CO2 z osobních automobilů a s ní i nástup elektromobility. Ambiciózní cíle, které jsou základem největší transformace odvětví, kladou velké nároky jak na výrobce a dodavatelský řetězec, tak i na potřebné investice do vybudování odpovídající infrastruktury. Pro udržení přínosů, které automobilový průmysl pro českou ekonomiku má, je proto nezbytná především aktivní účast vlády, samospráv, ale i úzká spolupráce s dalšími odvětvími, jako například energetika, IT nebo telekomunikace.

Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP soudí, že český automobilový průmysl v roce 2018 patrně dosáhl svého vrcholu, když produkce, tržby i export členů AutoSAP dosáhly na nová maxima. „Z dat od našich členů i veřejných zdrojů lze vysledovat podstatné snížení tempa růstu z předchozích let a vyčerpání trhu práce. S ohledem na transformaci odvětví, vývoj na evropských a světových trzích a další rizika můžeme očekávat podobný vývoj i v letošním roce.“

autosap vyrocniTK1
Jak ale B. Wojnar připomíná, automobilový průmysl čekají zásadní změny: „Evropská regulace limitů CO2 vytváří na automobilky velký tlak. Výrobci i dodavatelé se na nové trendy intenzivně připravují. Klíčem k úspěchu je ale především budoucí zájem zákazníků. Proto je nyní zcela zásadní aktivní podpora vlády ČR a její účast na transformaci odvětví prostřednictvím vytváření uživatelsky příznivého prostředí. Kromě podpory rozvoje dobíjecí infrastruktury, jde především o odstranění administrativních a technických překážek. Jde především o to, aby ti zákazníci, kteří se o nákup elektrického vozidla již dnes zajímají, nebyli vystavováni zbytečným překážkám, jako například nemožnost vyúčtovat domácí dobíjení firemního vozidla nebo zvýšeným odvodům pro zaměstnance, kteří vozidlo používají i pro soukromé cesty.“

B. Wojnar zároveň podotýká, že je autoprůmysl významným přispěvatelem do státního rozpočtu: „Jen v minulém roce odvedly firmy AutoSAP a jejich zaměstnanci odhadem nejméně 62 miliard Kč do státního rozpočtu v podobě daně z příjmu a plateb na sociální a zdravotní pojištění. Za celý sektor odhadujeme tuto částku na zhruba 69 miliard Kč a to nehovořím o dalších přínosech autoprůmyslu pro české hospodářství.“

autosap vyrocniTK2
Také podle Zdeňka Petzla, výkonného ředitele AutoSAP, je požadavek automobilového průmyslu na podporu vlády oprávněný: „Pokud se vládě nepodaří odstranit překážky, které brzdí například rozvoji elektromobility v ČR, o to více hrozí, že pokuty, které by automobilky byly při neplnění emisních cílů nuceny platit do rozpočtu EU, by měly zásadní negativní vliv nejen na prosperitu firem, ale i na odvody do státního rozpočtu, nebo zaměstnanost. Hovoříme přitom o 250 milionech Kč na každých 100 000 vyrobených vozidel při překročení limitů o pouhý 1 gram CO2.“

AutoSAP navrhuje opatření na podporu českého autoprůmyslu

V souvislosti s rozvojem e-mobility a dalších megatrendů uspořádal AutoSAP v březnu tohoto roku již II. Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu, které navázalo na zahájení strategické spolupráce s českou vládou v roce 2017. K nejdůležitějším závěrům setkání patřil důraz na urychlení realizace pětadvaceti bodového Akčního plánu Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a schválení nových opatření pro udržení konkurenceschopnosti českého autoprůmyslu a podporu elektromobility.


Vedle investic do infrastruktury navrhuje AutoSAP především zavedení opatření bez dopadů na veřejné rozpočty směřujících k odstranění bariér zejména pro firemní zákazníky k pořizování nových bezemisních vozidel.

Těmi jsou:

• zrychlení přípravy a realizace výstavby dobíjecích stanic,

• přechodné osvobození od poplatku nebo snížení poplatku za pronájem parkovacího místa při vlastnictví elektromobilu,

• snížení odvodu z pořizovací ceny elektromobilu u služebního vozidla využívaného i pro soukromé účely,

• přijetí pravidel pro vyúčtování domácího dobíjení služebních vozů,

• vyjasnění daňové souvislosti poskytnutí služebního wallboxu zaměstnanci,

• zavedení zrychlených odpisů pro dobíjecí stanice,

• zavedení zrychlených odpisů pro elektromobily.

AutoSAP apeluje na vládu ČR, aby urychleně přijala opatření, která odstraní překážky rozvoje elektromobility v ČR a podpoří další růst tohoto odvětví.

Více na stránkách AutoSAP.

kategorie Z členské základny
zpět