Ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí se odkládají o tři měsíce

S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti týkající se životního prostředí pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce. Například jde lhůty po dodání roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik a další souhrnné údaje podle zákona o odpadech či množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší.

Firmy nejsou schopny z objektivních důvodů splnit řadu administrativních povinností v zákonem stanoveném termínu, a proto nebudou ze strany státních orgánů sankcionovány. ČIŽP bude z pokynu ministra životního prostředí plnit spíše poradní funkci.

Ministerstvo životního prostředí nemá žádné právní možnosti, jak zákonné termíny všech ohlašovacích povinností odložit plošně, proto přistoupilo k řešení skrze instrukci směrem k České inspekci životního prostředí, která má ve většině případů kompetenci ke kontrole a uložení sankce.

Ministerstvo životního prostředí rovněž žádá krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které mají rovněž některé kompetence k uložení pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti, aby v uvedených případech zaujaly obdobný přístup.

Svaz průmyslu vyzval vládu již několikrát, aby toto řešení přijala plošně za všechny oblasti a jasně firmám řekla, že jim úřady nebudou udělovat sankce ani zpětně při nesplnění zákonných povinností.

Více informací na stránkách MŽP.

kategorie Aktuálně
zpět