Tři otázky pro Kateřinu Valachovou

13 Rozhovor

Jak hodnotíte výstupy Roku průmyslu a technického vzdělávání?

Záběr a cíle Roku průmyslu a technického vzdělávání byly velmi široké a v jeho rámci se podařilo realizovat a nastartovat spoustu důležitých věcí. Všechny ambice na poli vzdělávání i osvěty však není možné splnit v průběhu jediného roku, ale na jejich plnění je nutné se zaměřit i v následujících letech.

Co konkrétního vaše ministerstvo letos udělá pro zvýšení atraktivity technických a polytechnických předmětů a jejich výuky a v podpoře zájmového technického vzdělávání, včetně využití fondů EU?

 MŠMT podporuje odborné vzdělání rozvojovým programem, jehož cílem je zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání, které stanoví v rámci své působnosti jednotlivé krajské úřady. Projektové výzvy v návaznosti na vládou schválený OP VVV se zaměřují na zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Aktivitami jsou např. rozšíření polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ, zvýšení spolupráce škol a firem při realizaci vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků v prostředí firem, zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství.

Po složitých vyjednáváních s Evropskou komisí se podařilo oblast zájmového vzdělávání doplnit jako jednu z podporovaných oblastí v novém operačním programu Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV), do prioritní osy 3. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání budou v rámci realizace projektů podporovat motivaci dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, mohou napomoci jejich dalšímu kariérnímu směřování (např. ke studiu technických oborů středních a vysokých škol) a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce - prostřednictvím zájmových útvarů zaměřených na technické, matematické, přírodovědné, rukodělně – technické a obdobné oblasti, i ve spolupráci se školami, firmami, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. MŠMT zvažuje připravit šablony (ke zjednodušenému čerpání finančních prostředků) zaměřené na zvýšení zájmu dětí a žáků o vědu, techniku, přírodovědné znalosti a praktické dovednosti. Zaměří se i na propojení zájmového a neformální vzdělávání dětí a žáků se SVP s aktivitami posilujícími prestiž odborného vzdělávání, včetně praktického vzdělávání a zlepšení vazby RVP, především RVP ZV, a ŠVP školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Jste spokojena s objemem a strukturou prostředků státního rozpočtu, určených na vzdělávání a způsobem jejich využití?

Rozpočet kapitoly na rok 2016 dosáhl historicky nejvyšší úrovně. Podařilo se prosadit navýšení o 3,75 procenta proti schválenému rozpočtu na rok 2015. Jsou zabezpečeny všechny prioritní úkoly MŠMT, o které jsem, mimo naplnění vládních priorit, usilovala. Pokud jde o využití prostředků, podstatná část rozpočtu kapitoly je určena na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, kde hodnocení kvality výuky provádí Česká školní inspekce. Mým cílem je poskytovat a používat prostředky státního rozpočtu tak, aby byla zajištěno jejich efektivní a transparentní využití. I z tohoto důvodu dochází k výrazné změně u některých vyhlašovaných dotačních programů. Opravdu se nijak netajím už měsíce tím, že nejsem spokojena se střednědobým výhledem MŠMT v roce 2017 a 2018, co se týká dalších částí rozpočtu, a to jak u VŠ tak u regionálního školství, u platů učitelů. V žádném případě já nepokládám pro sebe střednědobý výhled z hlediska vyjednávání rozpočtu 2017 za závazný a budu požadovat mnohem více.

Celý rozhovor najdete v lednovém čísle časopisu SP ČR Spektrum.

 

Jiří Janda
/
kategorie Rozhovory
zpět