Vládo, dostaň nás do TOP 20 nejvyspělejších zemí

Svaz průmyslu a dopravy ČR nadefinoval ve svém programovém prohlášení oblasti, které pomohou vytvořit podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství. Svaz chce dostat českou ekonomiku mezi TOP 20 ekonomik ve světě v období pěti, šesti let. Již s nimi seznámil vítěze voleb pověřeného sestavením vlády a předsedy politických stran. Následně je představí jednotlivým ministrům a jejich náměstkům.

Programové prohlášení vymezuje požadavky českého byznysu na zejména ve vztahu k vládě. Nová vláda musí zásadně posunout klíčové oblasti pro průmyslovou otevřenou ekonomiku, jako je infrastruktura, inovace, digitalizace, trh práce a vzdělávání. Ty představují základ pro posun struktury naší ekonomiky a tím i růst potenciálu a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR. Na definici klíčových oblastí programového prohlášení Svazu spolupracovalo přes 400 odborníků z firem pracujících v expertních týmech Svazu, odráží také zkušenosti Svazu z tripartity a dlouhodobého připomínkování české legislativy.

Česká republika je podle poslední zprávy Světové banky Doing Business 30. nejrozvinutější světovou ekonomikou a na 31. místě podle Indexu konkurenceschopnosti, který sleduje Světové ekonomické fórum. Bohužel v řadě dílčích ukazatelů, jako je třeba infrastruktura, je pozice ČR horší.

„Chceme navázat na naši jarní aktivitu, kdy jsme spolu s odborníky ze Svazu definovali priority pro další rozvoj české ekonomiky. Seznámili jsme s nimi před volbami všechny politické strany, které podle průzkumů měly šanci dostat se do poslanecké sněmovny. Stejně tak chceme obeznámit novou vládu s naším programovým prohlášením,“ objasňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Základním pravidlem u všech opatření na podporu ekonomického růstu musí být stabilita podnikatelského prostředí a vymahatelnost práva. Potřeba je tedy důsledně zrevidovat právní normy, omezit jejich počet a zjednodušit je. Při tvorbě nové legislativy nebo jejích úpravách je nutné dodržovat lhůty, nezapomínat na systém RIA a konzultovat novinky a změny s profesními subjekty.

„Nová opatření by ale rozhodně neměla zvyšovat administrativu nebo kontrolní činnost. Preferoval bych přístup – jestli chceš jeden nový zákon, zruš stávající dva,“ dodává k tomu prezident Svazu Jaroslav Hanák.

Zvýšení konkurenceschopnosti českého hospodářství může ČR dosáhnout pouze s vysoce kvalifikovanými lidmi. Jejich nedostatek představuje bariéru růstu a potřebné změny ekonomické struktury. Základní podmínkou je tedy soustředit se na kvalitní vzdělání a systém jeho financování. Musíme nastavit strukturu odborného vzdělávání na středních školách podle očekávaných potřeb trhu práce, rozšiřovat praxi žáků v reálném pracovním prostředí, tedy ve firmách či institucích. Na vysokých školách Svaz doporučuje podpořit vznik mezioborových programů a zajistit spolupráci s praktickou sférou.

„Současný trh práce je bezpochyby jednou z největších překážek růstu české ekonomiky. Situace, do které jsme se dostali je způsobena zejména absencí simulace vývoje trhu práce a nastavení podmínek, abychom mohli využít mobilitu pracovní síly. Věříme, že nová vláda bude uvažovat více strategicky. V opačném případě naši konkurenční výhodu využije některý z našich sousedů,“ komentuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Průmysl nemůže dlouhodobě růst bez modernizace a inovací. Z toho důvodu je také nezbytná podpora aplikovaného výzkumu a vývoje. Pro tuto oblast je nejprve třeba zformulovat a schválit zákon o podpoře VaVaI, aby byla možná co nejširší spolupráce výzkumné a aplikační sféry.

Je nutné, aby vláda zajistila podmínky pro silného digitálního koordinátora s nadresortní kompetencí, který s plnou podporou vlády a premiéra a ve spolupráci se sociálními partnery zajistí rozvoj digitální ekonomiky. „Digitální technologie jsou stále větší součástí každodenní reality podniků ve všech průmyslových odvětvích. Vláda proto musí vytvořit vhodné podmínky pro další digitalizaci podniků. Komunikace státu s podniky musí probíhat jednoduše ideálně jedním kliknutím z pohodlí kanceláře. Podniky musí mít možnost sdílet potřebná data se státem pouze jednou a digitálně. Chceme, aby vláda konečně zavedla tyto základní stavební kameny rozvinuté elektronické komunikace podniků se státem. Základním předpokladem jakéhokoliv posunu v digitalizaci je efektivní koordinace digitálních agend, minimálně na úrovni náměstka přímo podřízeného předsedovi vlády. Pokud to vláda nezajistí, tak na to doplatí české firmy a my se budeme nadále propadat ve žebříčcích světové konkurenceschopnosti,“ upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nutnou podmínkou pro zařazení České republiky do TOP 20 nejvyspělejších ekonomik světa je funkční dopravní infrastruktura. „S ohledem na výsledky posledních 25 let je nutné přijít se zásadní změnou organizace povolovacích procesů pro výstavbu kritické infrastruktury státu a přijmout zákon o liniových stavbách. Proces povolovacích řízení by měl být založený na principu jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí," doporučuje prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Vláda se musí zasadit i o dlouhodobě udržitelný a dostatečně diverzifikovaný energetický mix s minimálními požadavky na veřejnou podporu. Zároveň musí rozhodnout o vhodném investičním modelu a způsobu financování nových jaderných zdrojů a vytvořit příznivé prostředí pro realizaci energetických úspor.

„Nejhorší z variant pro českou energetiku je oddalovat rozhodnutí ohledně jádra. Taková situace nás nikam neposouvá. Rozhodnutí o jádru je rovněž klíčovým rozhodnutím o budoucí ceně energie pro spotřebitele, tedy o průmyslu, který je v ČR nesmírně intenzivní,“ doplňuje Rafaj.

Česká republika je zahraničně a proexportně orientovaná. „Je důležité, aby byla nová vláda aktivní v oblasti ekonomické diplomacie, nepřipustila jakékoli zpochybňování našeho členství v EU a dokázala v Bruselu účinně bojovat za naše národní zájmy,“ uzavírá viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU PRO ROK 2018 ŘEŠÍ NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI:

 • daně a pojistné
 • digitální ekonomika, Průmysl 4.0
 • doprava a dopravní infrastruktura
 • energetika
 • Evropská unie
 • insolvence a exekuce
 • investiční prostředí a podpora investic
 • legislativní proces
 • podpora exportu
 • stavební legislativa
 • výzkum, vývoj a inovace
 • trh práce
 • vzdělávání
 • zdravotnictví
 • životní prostředí

ZPŮSOB DEFINOVÁNÍ KLÍČOVÝCH OBLASTÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Na definování klíčových oblastí programového prohlášení se podílelo 15 expertních týmů Svazu průmyslu a dopravy ČR, ve kterých celkem působí přes 400 odborníků z tuzemských firem.
Dále oblasti zohledňují vývoj a stav legislativy v ČR, kterou Svaz jakožto povinné připomínkové místo monitoruje. Průměrně ročně okomentuje cca 140 legislativních návrhů. V neposlední řadě tyto oblasti promítají také zkušenosti z jednání tripartity, kde Svaz průmyslu a dopravy ČR reprezentuje podniky v sociálním dialogu s vládou a odbory. Na finální podobě programového prohlášení Svazu spolupracoval prezident Svazu Jaroslav Hanák s viceprezidenty a 14. listopadu 2017 ho schválila valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR.

CO JE PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Programové prohlášení vymezuje prioritní požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR zejména ve vztahu k vládě s cílem zajistit podmínky pro příznivé a stabilní podnikatelské prostředí. Obsahuje základní priority, principy a požadavky na vládu, které pomohou zajistit rozvoj české ekonomiky, dlouhodobou konkurenceschopnost a předvídatelné hospodářské prostředí. Programové prohlášení nepředstavuje vyčerpávající přehled nutných předpokladů a požadavků. Vzniká zpravidla pro jeden rok.

Tisková zpráva zde.

Programové prohlášení zde.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět