Výzva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Valná hromada SP ČR, 22. dubna 2009, Praha

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje náhradu vlády vzešlé z řádných voleb vládou úřednickou v době našeho předsednictví v EU za poškození pověsti České republiky. Politická reprezentace je povinna dbát o dobrou image státu a důvěryhodnost země a aby svým jednáním nezhoršovala podmínky pro získávání úvěrů. Navíc v době příprav opatření na zmírnění hospodářské recese představuje upřednostnění zájmů politických stran výrazné riziko. Zkrácení funkčního období vlády znamená odstartování předvolebního boje, ve kterém se dostávají do popředí sliby politických stran často neodpovídající ekonomickým možnostem země. Upozorňujeme na tuto skutečnost zejména proto, že hrozí zadlužování příštích generací a nahrazení efektivních kroků ke zmírnění hospodářské recese nereálnými návrhy. Pouze výkonná ekonomika může zajistit dostatek prostředků na pokrytí výdajů v budoucnosti.

Svaz průmyslu a dopravy ČR od vlády, Parlamentu ČR a celé politické reprezentace požaduje:

Výrazné zvýšení investic do inovací, výzkumu a vzdělání
Budoucnost české ekonomiky stojí na inovacích, kvalitním školství a vzdělaných lidech. Požadujeme proto, aby nebyla akcentována jen krátkodobá protikrizová opatření, nýbrž také a zejména opatření, která zajistí do budoucna konkurenceschopnost naší ekonomiky. Zejména požadujeme dokončení reformy terciární sféry ve smyslu Bílé knihy.

Stanovení termínu přijetí eura
Zavedení společné evropské měny je pro českou ekonomiku stabilizujícím prvkem, a to zejména v dobách turbulencí světové ekonomiky. Je také třeba dodržet závazek České republiky k přijetí eura, k němuž se přihlásila při vstupu do Evropské unie. Požadujeme proto stanovení termínu přijetí eura a k tomu nastavení reálných kroků, jakými jsou určení harmonogramu a rozpočtu.

Požadujeme podstatné zvýšení investic do infrastruktury
Výrazně vyšší investice do infrastruktury přinášejí nejen okamžitý protikrizový efekt, je to i investice do budoucna.

Prohloubení dialogu s podnikatelskou sférou
Krizová opatření musí být vyhodnocována z hlediska své účinnosti v podnikatelské sféře a v závislosti na své efektivnosti musí být upravována.

Vytvoření podmínek pro obnovení úvěrování podniků a čerpání strukturálních fondů EU
Informace od členů Svazu průmyslu a dopravy ČR jednoznačně potvrzují zhoršení úvěrové politiky bank a nedostatečně funkční bankovní trh. Podmínky pro čerpání strukturálních fondů nezaručují jejich efektivní čerpání v co nejvyšší možné míře a hrozí, že část prostředků bude vrácena.

Dodržování platební kázně
Pokles platební morálky je vážným problémem i pro výkonné firmy a může mít dopady i po skončení hospodářské recese. Vážné riziko představuje stát, který neplní své závazky vůči podnikatelské sféře.

Přijetí novely zákoníku práceZpružnění pracovního trhu představuje jednu ze základních podmínek úspěšného zvládnutí globální recese na úrovni podniků. Jen tak je možné udržet zaměstnanost na úrovni, která neohrožuje sociální stabilitu státu.

Vyhodnocení připravovaných opatření z hlediska jejich dopadů na výkonnost podniků
Připravovaná legislativní i nelegislativní opatření nejsou dostatečně analyzována z hlediska svých dopadů na podniky. Jasným příkladem je environmentální legislativa, která snižuje konkurenční výkonnost v hospodářství, jde nad rámec povinností uložených EU a nepřináší odpovídající výsledky v oblasti životního prostředí. Příkladem je navrhovaný nový zákon o odpadech.

kategorie Tiskové zprávy
zpět