SP ČR: Zelený populismus není řešení

Zaměstnavatelé odmítají kritiku návrhu MPO na snižování nadbytečných požadavků v environmentální oblasti.

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovalo návrh “Opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy”, který poskytuje přehled o nadměrné zátěži průmyslu v oblasti environmentální legislativy. V příloze tohoto materiálu je dokumentován vysoký potenciál úspor, které lze dosáhnout revizí nadbytečných a nezdůvodněných legislativních opatření a další možnosti snížení administrativní zátěže hospodářské sféry, aniž by došlo ke snížení úrovně ochrany životního prostředí.

Tuzemští zaměstnavatelé již dlouhodobě upozorňují na závažnou skutečnost, že v České republice jsou přijímány environmentální zákony nad rámec povinností uložených Evropskou unií a které nejsou dostatečně efektivní při zlepšování životního prostředí. Materiál MPO proto zaměstnavatelé vnímají jako pokračování prací, zaměřených na postupné snižování požadavků environmentální legislativy ČR, jdoucích nad rámec předpisů EU.

Jsme přesvědčeni o tom, že materiál zpracovaný a předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je dobrým podkladem pro odbornou diskusi. Co se však v poslední době nedaří, je mezirezortní spolupráce. Mimo jiné Svaz průmyslu a dopravy ČR inicioval před několika lety založení mezirezortní pracovní komise při Úřadu vlády, která měl za úkol identifikovat požadavky zakotvené v zákonech, které zatěžují ekonomiku. Věcné argumentace a jednání se zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů by se i v rámci této komise měly účastnit také Ministerstvo životního prostředí ČR a ostatní relevantní ministerstva.

V současné době musí však Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjádřit nespokojenost nad tím, jakým způsobem jsou řešeny připomínky a stanoviska zaměstnavatelů v oblasti environmentální legislativy:

- Návrhy právních předpisů nejsou v dostatečné míře v průběhu vlastního zpracování projednávány v předstihu s podnikatelskou sférou;

- Připomínková řízení jsou vedena formálně, věcné a zdůvodněné připomínky průmyslu nejsou v návrzích reflektovány;

- Návrhy právních předpisů jsou připravovány v režimu „permanentní novelizace“, kdy práce na novelách právních předpisů jsou zahajovány ještě před jejich projednáním v legislativní radě vlády nebo v parlamentu;

Dnešní reakce Strany zelených, která vyjádřila nesouhlas s uvedeným materiálem MPO až po jeho zpracování, ukazuje na přetrvávající rozporné pozice a neochotu hledat společná řešení. Některé populistické výroky představitelů této strany ukazují na blízkost voleb a na snahu zviditelnit se před voliči líbivými tématy. Jejich řešení vyžadují přitom konstruktivní přístup, při kterém je třeba vzít v úvahu nezbytnost zvyšování konkurenční výkonnosti a zajištění pracovních míst i zajištění ochrany životního prostředí.

 O tom, že si tuzemský průmysl uvědomuje zodpovědnost za vyváženost obou těchto aspektů svědčí příklad jeho aktivní spolupráce se státními orgány při řešení ekologických problémů. Mezi ně patří zavedení opatření pro urychlení zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, projednaný a schválený vládou dne 9. dubna 2010. Ačkoliv realizace v něm uvedených opatření bude znamenat pro provozovatele vynaložení značného objemu finančního prostředků, byl s nimi ze strany průmyslu vyjádřen souhlas.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět