Tripartita ke školství, insolvenční mafii i migraci

SP ČR bude v pondělí 5. 10. požadovat další kroky k výraznější podpoře technického školství.

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR vystoupí na pondělní 122. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) s návrhy, které požadují úpravy ve financování technického vysokého školství. Vzhledem k narůstající poptávce trhu práce po absolventech technických oborů a tlaku na jejich lepší kvalitu bude požadovat, aby ve vzdělávacím systému byla výrazněji zvýšena váha uplatnitelnosti absolventů v rozpisu prostředků. Nyní váha uplatnitelnosti vysokoškoláků na trhu práce ve financování vysokých škol představuje pouze 3,8 procenta.

Současně zaměstnavatelé požadují, aby v případě financování vysokých technických škol došlo ke zvýšení tzv. koeficientu ekonomické náročnosti (KEN). Obory ekonomicky náročnější na výuku, pomůcky a zařízení, mají adekvátně navýšen objem prostředků. Technické obory jsou však ve srovnání s uměleckými, přírodními či zdravotnickými obory hodnoceny KEN hůře. Technické obory jsou podhodnoceny oproti jiným oborům nehledě na jejich velkou přístrojovou a materiální náročnost.

Co se týká připravovaných změn v regionálním školství, tam SP ČR pozitivně hodnotí snahu MŠMT měnit systém regionálního školství směrem k většímu praktickému zaměření výuky, jehož součástí by měly být praxe v reálném pracovním prostředí. Pozitivně hodnotí aktuální novelu školského zákona s povinnými přijímacími zkouškami do maturitních oborů a povinnou maturitou z matematiky, což zaměstnavatelé dlouhodobě požadovali.

SP ČR očekává, že ministryně školství Kateřina Valachová zveřejní v říjnu dlouho očekávané vzorové smlouvy mezi žákem a zaměstnavatelem.

Ve vztahu k regionálnímu školství SP ČR požaduje jeho propojení se systémem predikcí kvalifikačních potřeb a možností krajů určovat kapacity oborů středních škol. Takto je systém nastaven například na Slovensku. Ve vztahu ke kariérnímu systému požaduje, aby jednou ze specializačních cest byla cesta zvyšování odbornosti prostřednictvím stáží učitelů ve firmách.

Zaměstnavatelé budou na MŠMT požadovat, aby co nejdříve předložilo další novelu školského zákona, obsahující reformu financování a nastavení kapacit oborů podle potřeb trhu práce a zajistilo na reformní kroky adekvátní finanční prostředky.

Svaz průmyslu a dopravy ČR byl iniciátorem řešení nekalým insolvenčním praktik vůči podnikatelům. Součástí změny by měla být novelizace insolvenčního práva.

SP ČR oceňuje snahy Ministerstva vnitra ČR ministra Roberta Pelikána problematiku řešit. Jde například o prosazování rozšíření dohledových pravomocí nad insolvenčními správci. V rámci již předložené novelizace navrhuje ministerstvo například oprávnění přezkoumávat zákonnost postupu insolvenčních správců, plynulost insolvenčních řízení a skutečnost, zda insolvenční správce postupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí, ovšem bez nepřípustného zásahu do řízení samotného.

SP ČR apeluje však na ministerstvo, aby bylo řádně analyzováno a došetřeno zhruba 80 kauz, na které zástupci Svazu upozornili. 

Tématem tripartitního jednání bude i migrace, Ministerstvo vnitra ČR předloží Zprávu o stavu migrace v České republice. SP ČR se od začátku zapojil do diskuse o koherentní a efektivní migrační politice EU na evropské i národní úrovni. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se svými zástupci podílel na vypracování stanovisek k Evropskému programu pro migraci (SOC/523) a boji proti pašování migrantů (REX/452). V rámci Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE spolupracoval při přípravě stanoviska k ekonomické migraci a mobilitě. Na národní úrovni je zapojen do Pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR pro přesídlení a relokaci.

SP ČR se vyjádřil kladně ke Strategii migrační politiky ČR a podpořil postoj vlády ČR podílet se na společném řešení problému na dobrovolném principu. Jedním z klíčových problémů je zařazení do zaměstnání migrantů, kteří se rozhodnou zůstat v ČR. Podle SP ČR jejich využití otevírá možnost řešit disproporce na trhu práce mezi zájemci o práci v určité kvalifikační a profesní struktuře a dlouhodobě neobsazenými místy ve firmách.Program jednání tripartity:

 • Financování technického      vysokého školství
       Materiál MŠMT informuje o principech financování vysokých škol, obsahuje      přehled o vývoji výdajů na vysoké školství a o aktuální situaci. Snahou      ministerstva v oblasti financování zůstává posilovat principy financování      podle kvality.
 • Připravované změny v      regionálním školství
       Materiál MŠMT informuje o plánované reformě financování regionálního      školství. Na mateřských a základních školách (vč. školních družin) se nový      systém zaměří na podporu dostupnosti a kvality, na středních školách na      podporu potřebnosti (ve vztahu k aktuálním potřebám trhu práce) a kvality.      Dalšími podporovanými oblastmi jsou kariérní řád učitelů a inkluzivní vzdělávání.
 • Zpráva o stavu čerpání      prostředků EU a Informace o stavu přípravy programů a plnění předběžných      podmínek pro programové období 2014 – 2020
       Pravidelně předkládaný materiál MMR se zaměřuje na aktuální pokrok v      čerpání fondů EU v končícím období. Druhá část materiálu se týká přípravy      na nadcházející programové období 2014-2020, pro které již začíná      vyhlašování prvních výzev.
 • Zpráva o postupu v oblasti      novelizace insolvenčního práva
       Materiál popisuje dohledovou činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti      insolvenčních řízení a informuje o legislativních aktivitách za účelem      boje proti nekalým insolvenčním praktikám.
 • Aktualizovaný Akční plán na      podporu malých a středních podnikatelů na rok 2015 a návrh Akčního plánu      na podporu malých a středních podnikatelů na rok 2016
       Materiál MPO shrnuje stávající a připravovaná vládní opatření na podporu      segmentu malých a středních podniků.

Zpráva o situaci v oblasti migrace
Materiál ministerstva vnitra seznamuje sociální partnery s aktuálním vývojem migrační situace a s vládními kroky v této oblasti.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět