Podpora technického školství i novinky v pracovněprávní legislativě

Shrnutí aktivit regionálního zastoupení SP ČR pro Jihočeský kraj za poslední čtvrtletí roku 2016 a za první dva měsíce letošního roku.

Aktivity regionálního zastoupení pro Jihočeský kraj jsou úzce spjaty s problematikou na trhu práce a v současné době jsou proto naše činnosti nejvíce směřovány k podpoře technického školství jako klíčového bodu v řešení současných problémů i předpokládané budoucnosti. Další významnou aktivitou zastoupení SP ČR v regionu jsou odborné akce ve formě kulatých stolů a diskusních fór, například nad novinkami z oblasti legislativy.

Aktivity regionálního zastoupení v Jihočeském kraji jsou úzce spjaty s problematikou na trhu práce a v současné době jsou činnosti nejvíce směřovány k podpoře technického školství jako klíčového bodu v řešení současných i budoucích následků. Kritická situace na trhu práce ohrožuje budoucí rozvoj průmyslu. Pozornost je hlavně zaměřena na dlouhodobě klesající počet absolventů v oborech elektrotechniky a energetiky, protože i přesto, že toto odvětví vykazuje dlouhodobý růst, zaměstnavatelé v Jihočeském kraji si stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Proto je problém rozvoje lidských zdrojů v této oblasti vnímán akutněji než v jiných odvětvích. Aby byl tento problém účinně řešen, byla zpracována analýza a nabídnut nástroj rozvoje lidských zdrojů v podobě Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky. Tato sektorová dohoda slouží ke zlepšení vazeb mezi školami a firmami a směřuje ke zvyšování počtu absolventů těchto oborů a plnění trhu práce požadovanými profesemi.

Další naší velmi významnou podporou jsou akce ve formě kulatých stolů a diskusních fór, kde mimo jiné mohou firmy získat informace o novinkách z oblasti legislativy či jiná aktuální témata z oblasti pracovněprávní.

Neméně významnou částí naší činnosti je pomoc firmám s řešením jejich konkrétních problémů. Průběžně vyhodnocujeme analýzy ohledně potřeb podniků a výsledky těchto analýz předáváme dalším institucím jako podklad a pomocný materiál, který slouží k definování opatření vedoucích ke zlepšení situace na trhu práce.

Diskusní fórum na téma: Minimální mzda a její dopady 

V říjnu 2016 se v Českých Budějovicích konalo diskusní fórum zaměřené na oblast zvyšování minimální mzdy. Hlavní otázkou bylo zvyšování minimální mzdy a pokud ano, tak jakým způsobem? Další dílčí otázky byly například: Jak hodnotíte vývoj minimální mzdy v posledních 10 letech (2006 až 2013 zvýšení o 0 %, 2013 až 2016 zvýšení o téměř 24 %)? Jak se díváte na plnění vládního prohlášení, podle něhož by se "minimální mzda měla postupně s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti přiblížit 40 % průměrné mzdy"? Máte vlastní návrh na metodu vývoje minimální mzdy? V jaké míře dopadlo zvyšování minimální mzdy na zaměstnance vašeho podniku? Jak se s dopadem vyrovnáváte?

Zajímali nás názory zaměstnavatelů, které využijeme při zpracování stanovisek Svazu průmyslu a dopravy ČR na jednání tripartity. Z diskuse vyšlo najevo, že minimální mzda firmy naší členské základny příliš nezajímá, protože velké podniky, které zastupujeme institut minimální mzdy nevyužívají. Statisticky je v ČR cca 3 % lidí s min. mzdou. 

V listopadu 2016 byl uskutečněn krok vedoucí ke spolupráci několika institucí na pořádání společných akcí. Tímto krokem bylo podepsání dohody mezi institucemi OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu, ČMKOS a SPČR a obchodním názvem pro ně je Poradní sbor inspektorátu práce. Tyto akce slouží k předávání informací o aktuálním dění v oblastech působení OIP, ohledně trhu práce a zaměstnanosti, legislativy. Velmi pozitivním faktem týkajícím této dohody je, že o akce je ze strany firem velký zájem. Poprvé se toto setkání uskutečnilo již na konci listopadu 2016. 

Seminář k novinkám v pracovněprávní legislativě

V únoru letošního roku proběhl v Českých Budějovicích seminář projektu NORD na téma Novinky v pracovněprávní legislativě, který moderovala paní JUDr. Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky sekce zaměstnavatelské pro trh práce a legislativu, držitelka ocenění Podnikový právník v kategorii pracovní právo.

Cílem diskusního fóra bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Na programu byla novela zákoníku práce, která je v legislativním procesu a dle úmyslu předkladatele by měla odstranit hlavní problémy, se kterými se potýká praxe.

V druhé části byly představeny základní novinky, které by měla kromě jiného obsahovat projednávaná novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a připravované novelizace zákona o zaměstnanosti.

Tohoto semináře se zúčastnilo 27 lidí z řad různých firem a na základě získaných zpětných vazeb byl seminář pro účastníky přínosný.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět