Posílení spolupráce firem a škol

Regionální zastoupení pro Ústecký kraj pro členské i nečlenské společnosti uspořádalo v uplnulém období řadu zajímavých akcí.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele a co může požadovat exekutor?

Nejvíce lidí v exekuci žije na severu Čech! V nedávno zveřejněné webové Mapě exekucí, která kombinuje statistická data o exekucích s geografickými údaji a umožňuje je srovnávat napříč ČR, Ústecký a Karlovarský kraj obsadil nechvalné první příčky.

Exekuce ovšem trápí nejen dlužníky samotné, ale také jejich zaměstnavatele. Řada zadlužených lidí svůj boj nevzdává a prací se snaží své dluhy splácet. Exekuce pak bývají prováděny srážkami ze mzdy zaměstnance, zaměstnavateli tak vznikají další povinnosti. A čím větší počet exekucí, tím roste i agenda, kterou musí zaměstnavatelé vykonávat. SP ČR dlouhodobě poukazuje na strmě vzrůstající finanční a administrativní zátěž pro firmy a na úrovni legislativy usiluje o náhrady nákladů zaměstnavatele s tím spojené.

SP ČR rovněž vnímá stížnosti svých členů na stupňující se požadavky od exekutorů k poskytování a zpracování stále většího množství dat na straně firem. I proto se k této problematice SP ČR rozhodl uspořádat diskuzní fórum v rámci projektu NORD. V průběhu dubna se sešel se mzdovými účetními z Ústeckého a Karlovarského kraje v jejich krajských městech. Společně s expertkou SP ČR na právo Monikou Emanuelovou si na praktických příkladech procvičili veškeré situace při provádění srážek ze mzdy, srážek na základě dohody či postupu v případě osobního bankrotu zaměstnance.

Je vzdělávání na ZŠ v souladu s potřebami trhu práce?

V průběhu prosince 2016 až ledna 2017 se školy i zaměstnavatelé z Ústeckého a Jihomoravského kraje zapojili do dotazníkového šetření, které je součástí unikátní analýzy souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základního školství. Analýzu zpracoval Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Mendelovou univerzitou v Brně. Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionů je nesoulad potřeb trhu práce s profilem absolventů středních a vysokých škol. Základy budoucího profesního uplatnění jsou přitom žákům poskytovány již v průběhu devíti let na základní škole. Bylo proto potřeba získat přesnější a relevantnější informace o tom, jakým způsobem základní škola působí na profesní formování žáků, a jak je otevřená pro spolupráci s jejich budoucími zaměstnavateli.

Nyní jsou známy výstupy Analýzy, které byly prezentovány na společném setkání firem a základních škol v dubnu 2017 v Ústí nad Labem. Analýzu naleznete na webových stránkách SP ČR.

Regionální sektorová dohoda pro chemický průmysl v Ústeckém kraji plní cíle

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků se dotkl i chemických firem v Ústeckém kraji. Zlepšení situace nepřispívá ani nízký zájem žáků o studium chemie. Firmy tak musí sahat po pracovnících vzdělaných v oborech, které nesouvisejí s chemií a které je třeba v co možná nejkratším čase rekvalifikovat. Na základě této potřeby inicioval Svaz průmyslu a dopravy uzavření Regionální sektorové dohody pro chemický průmysl. Svými podpisy ji podpořilo několik chemických firem a institucí Ústeckého kraje. Cíle v ní stanové se pomalu začínají plnit.

U kulatého stolu signatářů Regionální sektorové dohody pro chemický průmysl, který na jaře uspořádal Svaz průmyslu a dopravy v Ústí nad Labem, byl představen záměr otevřít vzdělávací kurz v oblasti dalšího vzdělávání. Na pilotní rekvalifikaci zaměstnanců se dohodli zástupci společnosti Lovochemie a Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem.

„Současní i budoucí zaměstnanci získají během kurzu teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti chemie. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží certifikaci Chemik pro obsluhu zařízení,“ uvedl Michal Kurka, ředitel správního úseku Lovochemie, a.s. Na výuce se bude podílet jak škola, tak podnik.

„Zavedený a otestovaný vzdělávací kurz může být následně přenesen do praxe dalších regionálních chemických firem. Zajistí se tak provázanost trhu práce a dalšího vzdělávání s výsledným efektem rozvoje lidských zdrojů v regionu. Současně docílíme udržení tradice chemického průmyslu, který k Ústeckému kraji neodmyslitelně patří a který je významným přispěvatelem jeho hospodářské výkonnosti,“ upřesnila záměr regionální manažerka SP ČR pro Ústecký kraj Radka Šplíchalová.

Obdobným kurzem pro maturitní obor Chemik – operátor prošli před lety zaměstnanci společnosti AGC Flat Glass Czech. Zástupce jejího personální oddělení Jan Tyl uvedl, že „pro firmu byl kurz obrovským přínosem. Upevnili jsme si pracovní sílu a v současnosti nemáme problém s nedostatkem lidí tak, jako ostatní firmy v okolí.“ Nyní probíhá příprava vzdělávacího kurzu, jeho spuštění se předpokládá na podzim tohoto roku.

Zástupci zaměstnavatelů řešili posílení spolupráce firem a škol v Ústeckém kraji

Náměstek hejtmana Petr Šmíd, jenž je zodpovědný za gesci školství, se na půdě krajského úřadu setkal se zástupci zaměstnavatelů z Ústeckého kraje. Na společné schůzce s předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Františkem Jochmanem, regionální manažerkou Svazu průmyslu a dopravy ČR Radkou Šplíchalovou a s Alenou Hájkovou, ředitelkou regionální kanceláře CzechInvest se projednávala otázka zapojení firem do rozvoje školství.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je potřeba posilovat spolupráci firem se školami a navrhli konkrétní aktivity jak tohoto cíle dosáhnout. Náměstek Šmíd přislíbil pomoc Ústeckého kraje při organizaci regionálních akcí firem a škol, na kterých se budou žákům zábavnou formou prezentovat poptávané profese a možnosti získání vzdělání pro tyto perspektivní pracovní příležitosti. „Ústecký kraj se bude snažit v rámci svých možností pomáhat formou zajištění dopravy žáků základních a středních škol při jejich návštěvách a exkurzích ve výrobních firmách, kde se budou seznamovat s konkrétními profesemi,“ uvedl náměstek Petr Šmíd.

K motivaci žáků studovat technické obory by mělo pomoci také úsilí kraje a firem při budování zábavně-vzdělávacích míst v kraji, kde by se vhodnou formou prezentovala technika, věda a přírodověda. Společným cílem do budoucnosti je potom vytvoření Nadace pro rozvoj technického vzdělávání, která by společně s evropskými dotacemi sloužila k dlouhodobému financování aktivit vedoucích k popularizaci studia technických oborů, které hospodářství kraje pro svůj růst nutně potřebuje.

Zúčastnění se shodli na nutnosti co nejširšího zapojení firem do vzdělávání s tím, že firmy si budou vědomy toho, že je třeba žáky a tedy své budoucí zaměstnance, motivovat nejen morálně ale i finančně. Aktivity budou realizované ve spolupráci s SPZ Triangle, jejichž zástupce se nemohl jednání zúčastnit, ale s výše uvedeným se ztotožňují.

Jak vzdělat zaměstnance bez prvotní investice do mezd?

Regionální zastoupení SP ČR v Ústeckém kraji v květnu 2017 uspořádalo pro firmy odborný seminář zaměřený na profesní vzdělávání potenciálních i stávajících zaměstnanců. Přestože je na úřadu práce evidováno téměř 38 tis. uchazečů o zaměstnání, krajský trh práce se dá považovat, s ohledem na poptávané profese, téměř za vyčerpaný. Pracovní sílu je proto třeba vhodně rekvalifikovat či zaučit. Školení však není zadarmo a firmu stojí mnoho času i peněz. Seminář proto představil projekty a programy, které přináší příležitosti k navázání dlouhodobého pracovního vztahu bez výrazné počáteční investice do mezd.

Základní školy z Litvínova a jeho okolí vítají aktivitu regionálních firem a SP ČR

Na setkání odborné pracovní skupiny k přípravě Místního akčního plánu vzdělávání tzv. MAP prezentovala regionální manažerka SP ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj Radka Šplíchalová spolupráci členských firem a SP ČR se školami.

Cílem MAP je rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů, která povede ke zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Mezi podporované aktivity patří také projekty škol a firem v oblasti polytechnického a přírodovědného vzdělávání. Tato podpora vychází z aktuální situace na trhu práce a nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

„Přestože řada firem již aktivně spolupracuje se školami, jedná se převážně o střední školy, odborná učiliště a vysoké školy. Nicméně, uvědomujeme si, že k motivaci ke studiu, manuální zručnosti, kreativitě a technickému myšlení je třeba vést již od raného dětství, tudíž i žáky na základních školách. Zde ale prozatím nacházíme propojení sporadicky. Základní školy pak nemají potřebné informace o dění ve výrobní sféře či o trhu práce což se negativně odráží v přenosu informací na žáky a také jejich rodiče. Těm v důsledku chybí o odborném vzdělávání dostatek informací a nedokážou si udělat jasnou představu o budoucím uplatnění. Snažíme se proto řadou aktivit podpořit informovanost také na této úrovni vzdělávání,“ sdělila v úvodu Radka Šplíchalová.

Tvrzení podložila výstupy Analýzy soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na základních školách, kterou SP ČR nechal na přelomu roku zpracovat. Ta odhalila nižší orientaci podniků směrem k primárnímu vzdělávání. Navázala-li firma kontakt se základní školou, bylo to zejména při pořádání exkurzí. V těch firmy vidí největší přínos, neboť žáci mají možnost nahlédnout do provozu a blíže se seznámit s profesemi a prostředím.

„Abychom pomohli najít školám vhodného partnera z řad regionálních firem, vytvořili jsme databázi zaměstnavatelů s jejich nabídkou pro školy. Možnosti spolupráce jsou různorodé, ohledně základních škol jde především o zmiňované exkurze, dále materiál do dílen či besedy se žáky,“ doplnila další varianty partnerství Radka Šplíchalová.

Ústecký kraj se vyznačuje silnou průmyslovou tradicí s dominancí chemického průmyslu, strojírenství, sklářství, těžebního průmyslu a energetiky. V těchto odvětvích zde působí značný počet velkých firem. Díky zvýšené podpoře Ústeckého kraje formou investičních pobídek nabývá v posledních letech na významu také automobilový průmysl, což s sebou přináší stovky nových pracovních míst. „Je však důležité si uvědomit, že pod vlivem různých okolností dochází na pracovním trhu k řadě změn, ať už hovoříme o útlumu těžby, příchodu nových investorů či přizpůsobení výroby robotizaci a digitalizaci. A tyto změny je při výběru povolání třeba komunikovat,“ upozornila Šplíchalová.

Proto se SP ČR společně s agenturou CzechInvest zaměřují také na výchovné a kariérní poradce, pro které pořádají odborné workshopy. Jsou to totiž výchovní a kariérní poradci, kteří jsou s dětmi v denním kontaktu, znají jejich schopnosti a dovednosti a mohou jim pomoci při volbě střední školy s ohledem na budoucí povolání. Na semináři se tak dozví novinky z pracovního trhu regionu, seznámí se se střeními školami a firmami z nejbližšího okolí a osobně navštíví výrobní podnik. Pravidelný přenos informací je navíc udržován prostřednictvím informačního bulletinu.

SP ČR mělo silné zastoupení na jednání RHSD ČR s krajskými tripartitami

Na jaře se v Lichtenštejnském paláci v Praze sešli zástupci Rady hospodářské a sociální dohody ČR s delegací krajských tripartit. Svaz průmyslu a dopravy je významným sociálním partnerem v RHSD ČR, kde zastává zájmy svých členských firem. Nyní při vyjednávání posílil o zástupce z jednotlivých krajů. Složení delegace Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje za SP ČR doplnil pan Miroslav Horký ze společnosti TRCZ. Mezi hlavními projednávanými tématy byl Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, zaměstnávání cizinců a agenturní práce či odborné vzdělávání ve vztahu k potřebám trhu práce.

MOZKAO

Díky nízké míře nezaměstnanosti a nedostatku kvalifikovaných lidí, jak na trhu práce, tak i velmi omezené možnosti získat připravené absolventy technických oborů, roste význam rychlé přípravy pracovníků pro výkon konkrétních profesí. Kvalita zkoušek z profesních kvalifikací je významným nástrojem, který umožňuje rychle ověřit a uznat kvalifikaci zájemců o práci, a to bez nutnosti absolvování dlouhých vzdělávacích programů.

S cílem zkvalitnit proces průběhu zkoušek z profesních kvalifikací, a tím i připravenost a kompetentnost současných či budoucích zaměstnanců, Svaz průmyslu a dopravy ČR provádí monitorovací návštěvy u autorizovaných osob. Zkušenosti a náměty z návštěv projednal dne 1. června v Ústí nad Labem odpovědný tým SP ČR s uživateli výsledků dalšího profesního vzdělávání. Společně také diskutovali nad legislativními i nelegislativními opatřeními. Takto koncipované kulaté stoly proběhnou postupně ve všech krajích. Z jejich výstupů budou následně zpracována doporučení pro MŠMT, NÚV a další autorizující orgány (ústřední orgány odpovědné za správu segmentu Národní soustavy kvalifikací v jejich gesci) a rovněž návrhy na změny ustanovení zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a souvisejících prováděcích předpisů.

Průmysl 4.0 a nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů – příležitost, nebo hrozba?

Již třetí ročník Podnikatelského fóra Ústeckého kraje proběhl v létě v Ústí nad Labem. Fórum hostilo přes 200 odborníků včetně zahraničních hostů. Ústecký kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje pravidelně pořádají tuto akci s cílem prezentovat region a podnítit jeho další rozvoj. Letošním podtitulem fóra byly technologie – šance pro restart regionu. Partnerem akce byl opět Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), který po oba dny reprezentovala jeho viceprezidentka pro digitální ekonomiku a vzdělávání paní Milena Jabůrková.

Co lze udělat, aby kraj úspěšně prošel restrukturalizací a stal se chytrým regionem? Jaký je úkol regionálních a státních institucí a jaké podmínky potřebuje podnikatelský sektor k reflektování nastupujícího Průmyslu 4.0 a zavedení nových technologií? Tyto otázky se nesly v duchu celého fóra.

Pro nově příchozí i stávající firmy je velmi důležité cílené nastavení vhodných podmínek pro jejich podnikání. Se čtvrtou průmyslovou revolucí hovoříme zejména o zvyšování dostupnosti informačních a komunikačních technologií a infrastruktury. Nicméně základní podmínkou pro investice do Průmyslu 4.0 je dostatek pracovních sil se správnou kvalifikací“, reagovala v panelové diskuzi viceprezidentka SP ČR Milena Jabůrková.

Ústecký kraj je dlouhodobě oblíbeným cílem investorů. „Jen v letech 2015 – 2016 byly v kraji realizovány investice s podporou agentury CzechInvest ve výši 31 miliard Kč,“ informoval její generální ředitel Karel Kučera. Konkrétní zkušenosti s investicí v Ústeckém kraji prezentovala společnost Nanovia, která využívá high tech technologii pro průmyslovou výrobu nanovláken a jejich laminátů. „Nové technologie se neobejdou bez zdrojů, jak lidského kapitálu, tak i spotřebních surovin, proto byl také prezentován záměr těžby lithia v Ústeckém kraji“, uvedla Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro ÚK, MSK a KVK.

Dále se fórum věnovalo programu RE:START zaměřeného na restrukturalizaci kraje. Ten Vláda schválila s cílem pomoci strukturálně postiženým krajům, mezi které Ústecký kraj bezesporu patří. Nyní bude projednávat soubor konkrétních opatření v celkovém objemu 42 miliard Kč. Do procesu tvorby opatření byla zapojena řada významných regionálních aktérů včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR. Důležitost projektu RE:START pro region potvrdil na fóru i ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, který následně představil dotační programy Ministerstva na podporu technologií, výzkumu, vývoje a inovací.

Součástí fóra byly také vzdělávací workshopy pro podnikatele i pracovníky veřejného sektoru. Garantem workshopu věnovanému novému nařízení o ochraně osobních údajů byl Svaz průmyslu a dopravy ČR a agentura CzechInvest. Nařízení vstoupilo v platnost v roce 2016, účinné je od května 2018. Co vše s sebou přinese, koho se dotkne, jak je zakotveno v legislativě či co očekávat od nově zavedené funkce pověřence ochrany dat? Nad těmito otázkami diskutovali společně se zástupci firem a veřejné správy zástupci SP ČR, Úřadu pro ochranu osobních údajů a společnosti Digital city. Ti ve stručnosti osvětlili účastníkům změny, které pro ně z nařízení vyplývají. Stejně jako každá změna i nové nařízení vyvolalo v posluchačích některé obavy. "Obecné nařízení k ochraně dat lze brát také jako příležitost" oponoval Jiří Žůrek, ředitel odboru pro styk s veřejností Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nezbytnost zavedení pravidel shledal Tomáš Knížek, generální ředitel Digital City, a.s., "data budou ovlivňovat životy nás všech v čím dál větší míře, a z tohoto pohledu je existence pravidel nutností.“ „Avšak ochrana dat a možnost podniků inovovat musí být v rovnováze" doplnila Milena Jabůrková, která provázela celým workshopem.

O zaměstnance z Ukrajiny je velký zájem

Lidé, kteří chtějí pracovat již na českém trhu nejsou, stěžují si firmy. Kvůli nedostatku zaměstnanců jsou nuceni odmítat zakázky a omezovat výrobu. Uchýlili se tedy k hledání pracovníků v zahraničí. Ale jak získat zaměstnance z třetích zemí a na co si dát pozor? Zaměstnávání cizinců se věnoval odborný seminář pořádaný Svazem průmyslu a dopravy ČR v červnu v Ústí nad Labem, zúčastnilo se ho přes tři desítky firem z Ústeckého kraje.

Velký zájem je převážně o Ukrajince. Zaměstnavatelé si je zpravidla nemohou vynachválit. „Jsou velmi pracovití, žádají přesčasy a jsou pečliví,“ potvrdil ze svých zkušeností Miroslav Horký ze společnosti TRCZ, která sídlí v průmyslové zóně v Lovosicích. „Celkem naším podnikem prošlo třináct národností a Ukrajinci patří k těm nejspolehlivějším pracovníkům,“ dodal.

Zaměstnávání Ukrajinců podporuje i vláda. V první fázi zavedla Projekt Ukrajina zaměřený na dovoz vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Firmám však chybí více zaměstnanci typu řemeslníci, strojaři či operátoři výroby než vysokoškolsky kvalifikovaní. Na to od samého začátku upozorňoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Po dlouhých vyjednáváních mezi ministerstvy a zaměstnavateli jsme proto uvítali, že začátkem srpna 2016 byl spuštěn Režim Ukrajina určený primárně pro technické pracovníky s nízkou a střední kvalifikací. Svaz průmyslu a dopravy je jedním z garantů, kde firmy mohou podávat žádosti o zařazení do Projektu i Režimu Ukrajina“, sdělila Renata Zbranková ze zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Cílem obou projektů je zjednodušit a urychlit přidělování pracovních povolení. V případě Režimu Ukrajina však nastal opačný efekt. Vzhledem k vysoké poptávce českých firem o ukrajinské pracovníky se kvóty rychle plní a čekací doba pro vydání zaměstnanecké karty pro práci v ČR je nyní 109 dní. K červnu 2017 požádalo Svaz průmyslu a dopravy přes 70 firem o obsazení 990 pracovních míst, které na českých úřadech práce zůstaly neobsazené. Na základě velké poptávky došlo k navyšování kapacit, aktuálně může být zpracováno až 9 800 žádostí za rok.

A jaké výdělky ukrajinští pracovníci očekávají? „Ne za každou mzdu jsou Ukrajinci ochotni do Česka přijet pracovat. Minimální částka se pohybuje mezi 500 – 600 Euro po odečtení nákladů za ubytování. “ upozornila Michaela Macharik ze společnosti TOP PEOPLE, která se zabývá vyhledáváním vhodných kandidátů na Ukrajině a vyřízením všech potřebných náležitostí spojených s prací v české firmě.

V souvislosti se zaměstnáváním cizinců z dalších zemí Zbranková upozornila, že obdobný projekt, jako vznikl pro Ukrajinu, se uvažuje také pro Mongolsko.

Vysílání pracovníků do Německa, dopad minimální mzdy na české firmy

Červen je pro regionální zastoupení SP ČR v Ústeckém kraji nabitý pořádáním seminářů. Jeden z nich společně s EURES TriRegio věnovali problematice vysílání pracovníků do Německa. Do Ústí nad Labem přizvali k diskuzi odborníka na slovo vzatého pana Arthura Brauna, advokáta a partnera advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS. Ten přítomné zástupce firem podrobně zasvětil do německého práva, zejména ohledně minimální mzdy a jejích dopadů na české firmy. „Minimální mzda byla od 1.1.2017 stanovena na 8,84 EUR za hodinu, avšak v některých oborech může být vyšší díky kolektivním smlouvám. Zda dojde k dalšímu navýšení či nikoliv bude zřejmé po zářijových volbách. Některé strany prosazují navýšení až na 10 EUR/ hodinu,“ uvedl v úvodu pan Braun. Minimální mzdu se všemi jejími aspekty probral do detailu a ochotně odpověděl na veškeré dotazy. Zaměřil se ale i na další povinnosti, například jaké doklady, smlouvy a formuláře musí mít zaměstnanec při práci v Německu u sebe, kdy je nutné hlášení pobytu apod. Nevynechal ani úskalí typu SOKA bau a překvapení, která od května tohoto roku přinesl zákon o řidičích nákladních automobilů a tramvají. V živé diskuzi prozradil také řadu tipů, co dělat v případě kontrol ze strany německých úřadů.

 

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět