Projekt RESTART byl představen podnikatelům

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Ústeckém kraji v posledních měsících.

Budoucí obráběči kovů z Ústeckého kraje změřili své znalosti a šikovnosti

Na pracovišti Střední školy stavební a  strojní Teplice, na pracovišti v  Krupce, se konalo regionální kolo celostátní profesní soutěže „České ručičky“, jejímž vyhlašovatelem je Cech Kovo ČR. Na soutěž pro žáky oboru Obráběč kovů se do Krupky se sjely dvoučlenné týmy nejlepších žáků středních škol z  Varnsdorfu, Děčína, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem a  Chomutova, včetně domácích z hostitelské školy. Soutěž se těšila značné společenské pozornosti, o  čemž svědčila návštěva zástupců města Krupky a  Zdeňka Matouše, radního Ústeckého kraje pro regionální rozvoj, který je zároveň i starostou hostitelského města. Úkolem žáků bylo s  co největší přesností v  daném čase zhotovit na soustruhu součástky podle výrobní dokumentace, měření různými typy měřidel, lícování a  odborný test, který ověřoval teoretické znalosti. Po celodenním klání byly vyhlášeny výsledky. Vítězové byli odměněni hodnotnými věcnými cenami (například digitálními měřidly či technickým nářadím).

Celostátní kolo KOVO Junior 2017 – obráběč kovů zná vítěze

Na jaře se na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov konalo celostátní kolo soutěže Kovo Junior 2017 – obráběč kovů. Soutěž se konala podle nových pravidel, které byly odsouhlaseny na jednání Cechu Kovo ČR, a  ze kterých vyplývá, že žáci pořadatele celostátního kola se finále nezúčastní. Kola se zúčastnilo celkem 18 soutěžících z  devíti krajů. Soutěžící z Královéhradeckého kraje se soutěže nezúčastnil, ačkoliv do soutěže postoupil z  kola regionálního. Soutěžící plnili dva soutěžní úkoly – výrobu součásti na univerzálním soustruhu a měření strojírenských součástí pomocí běžných analogových měřidel. Vítězem celostátního kola se stal soutěžící kraje Pardubického Miroslav Slejška ze Střední průmyslové škola Chrudim. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili zastupitelé Ústeckého kraje, vedoucí odboru školství, mládeže a  tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a  předseda Cechu Kovo ČR.

Zástupci zaměstnavatelů řešili posílení spolupráce firem a škol

Náměstek hejtmana Petr Šmíd, jenž je zodpovědný za gesci školství, se na půdě krajského úřadu setkal se zástupci zaměstnavatelů z  Ústeckého kraje. Na společné schůzce s  předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Františkem Jochmanem, Radkou Šplíchalovou ze Svazu průmyslu a  dopravy a  s  Alenou Hájkovou, ředitelkou regionální kanceláře CzechInvest se projednávala otázka zapojení firem do rozvoje školství. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je potřeba posilovat spolupráci firem se školami a  navrhli konkrétní aktivity jak tohoto cíle dosáhnout. Náměstek Šmíd přislíbil pomoc Ústeckého kraje při organizaci regionálních akcí firem a  škol, na kterých se budou žákům zábavnou formou prezentovat poptávané profese a možnosti získání vzdělání pro tyto perspektivní pracovní příležitosti. „Ústecký kraj se bude snažit v rámci svých možností pomáhat formou zajištění dopravy žáků základních a středních škol při jejich návštěvách a  exkurzích ve výrobních firmách, kde se budou seznamovat s  konkrétními profesemi,“ uvedl náměstek Petr Šmíd. K  motivaci žáků studovat technické obory by mělo pomoci také úsilí kraje a  firem při budování zábavně-vzdělávacích míst v  kraji, kde by se vhodnou formou prezentovala technika, věda a přírodověda. Společným cílem do budoucnosti je potom vytvoření Nadace pro rozvoj technického vzdělá- vání, která by společně s  evropskými dotacemi sloužila k dlouhodobému financování aktivit vedoucích k  popularizaci studia technických oborů, které hospodářství kraje pro svůj růst nutně potřebuje. Zúčastnění se shodli na nutnosti co nejširšího zapojení firem do vzdělávání s  tím, že firmy si budou vědomy toho, že je třeba žáky a tedy své budoucí zaměstnance, motivovat nejen morálně ale i  finančně. Aktivity budou realizované ve spolupráci se  SPZ Triangle.


Proběhlo 3. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem proběhlo v červnu 3. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2017. Již tradiční příležitost k setkání odborníků z firem, vzdělávacích institucí, zástupců výzkumu a představitelů měst a Ústeckého kraje. Jedná se o největší akci tohoto typu, která v Ústeckém kraji probíhá.

I letos fórum hostilo zahraniční delegace, ale také ministra průmyslu a obchodu České republiky Jiřího Havlíčka. Organizátorem této akce byl opět Ústecký kraj zastoupený hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a Hospodářská sociální rada Ústeckého kraje reprezentovaná její předsedkyní Gabrielou Nekolovou.

„Jsem velmi rád, že se podnikatelské fórum stává tradicí, o čemž vypovídá nejen naplněná kapacita na oba dva dny, ale také reprezentativní složení účastníků. Ústecký kraj podporuje podnikání mnoha způsoby, zejména zapojením do platforem jako je Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje, Regionální stálá konference, i aktivitami útvarů krajského úřadu zaměřenými na podporu lidských zdrojů, průmyslu a podnikání, podporu začínajících podnikatelů či inovační vouchery prostřednictvím Inovačního centra Ústeckého kraje,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček, který fórum zahájil. Zdůraznil také nezbytné řešení sociální situace v Ústeckém kraji.„Letošním podtitulem fóra jsou technologie – šance pro restart regionu. Jak získat prostředky na rozvoj technologií ve firmách, ale i jak technologie využít v dalším rozvoji kraje i měst, např. ve službách pro občany, to bylo obsahem prezentací. Nové technologie se neobejdou bez zdrojů, jak lidského kapitálu, tak i spotřebních surovin, proto byl dnes také prezentován záměr těžby lithia v Ústeckém kraji,“ uvedla Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro ÚK, MSK a KVK.

V bloku Zhodnocení podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji zaznělo, že je region oblíbeným cílem investorů. Jen v letech 2015 - 2016 byly v našem kraji realizovány investice s podporou agentury CzechInvest ve výši 31 miliard Kč, o čemž informoval generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera. I v Ústeckém kraji se rozvíjejí inovace a firmy se velmi dynamicky přizpůsobují trhu. Proto je třeba pružně reagovat na situaci na trhu, ať už jde o vzdělávání zaměstnanců nebo vývoj technologií, což bylo často zmiňováno i v následné panelové diskuzi. Jednou z inovativních a technologicky vyspělých firem, prezentujících své zkušenosti, byla Nanovia, která se zabývá nanotechnologiemi. Samozřejmě podnikatelské prostředí ovlivňuje také legislativa. Novinkám v legislativě byl proto věnován jeden z workshopů.

Dále se fórum věnovalo restrukturalizaci kraje a programu RE:START. Vláda již schválila strategický rámec a tento měsíc bude projednávat Akční plán, tedy soubor konkrétních opatření pro strukturálně postižené kraje v celkovém objemu 42 miliard Kč. Konkrétní připravená opatření na fóru představila Gabriela Nekolová. Význam projektu RE:START pro region potvrdil také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, který se fóra zúčastnil. Participace ministerstva průmyslu a obchodu je velmi důležitá, neboť velká část opatření je právě v jeho gesci. Ministr průmyslu dále představil dotační programy Ministerstva na podporu technologií, výzkumu, vývoje a inovací. Zdůraznil význam rozvoje technologií v kontextu udržení konkurenceschopnosti.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos podnikatelské fórum hostilo zahraniční delegace, které se aktivně zapojily do přednášek. Hosté byli ze Severního Porýní – Vestfálska, Saska a Ruské federace.

RE:START i Podnikatelské fórum prezentováno na Předsednictvu Hospodářské a sociální rady Mostecka

V červnu proběhlo Předsednictvo HSRM, kdy zástupcům firem, škol, obcí a dalších organizací na Mostecku představila Gabriela Nekolová průběh konference pro Strategii restrukturalizace ÚK, KVK, MSK, 3. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje a informace z posledního jednání krajské tripartity.

K bodu projektu RE:START promluvila spoluautorka projektu Gabriela Nekolová, zmínila také Konferenci pro Strategii restrukturalizace ÚK, KVK, MSK, kterou svolal a zahajoval předseda vlády České republiky, Bohuslav Sobotka, Gabriela Nekolová ji moderovala. Pro shrnutí: vláda v lednu schválila strategický rámec a během měsíce června bude projednávat Akční plán, tedy soubor již konkrétních opatření pro strukturálně postižené kraje v celkovém objemu 42 miliard Kč.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět