V Jihomoravském kraji chybí kvalitní slévači, sektorová dohoda se zaměří na řešení této problematiky

Za posledních 15 let se nevyučil ani jeden absolvent ve slévárenských oborech, např. pro vykonávání zaměstnání v pozicích formíř – jádrař, hutní technik technolog, hutník tavič neželezných kovů, slévárenský technik a mnoha dalších. V kraji nejsou v tomto oboru k dispozici ani absolventi s maturitou ve slévárenství. Slévárenské a strojírenské firmy volají po kvalifikovaných zaměstnancích, které si už nebudou muset složitě a dlouze zaučovat.

Tento problém se rozhodl řešit realizační tým projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Proto se 3. září 2014 v Brně uskutečnil kulatý stůl za účasti zástupců zaměstnavatelů, vzdělavatelů, Krajského úřadu a Úřadu práce ČR z Jihomoravského kraje, jehož smyslem nebylo – jako již na mnoha podobných setkáních – „poplakat“ si nad kritickou situací, ale shodnout se na konkrétních krocích a opatřeních, které lze učinit pro nápravu tohoto stavu. Výsledkem této činnosti bude zpracování a podpis regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj. Sektorová dohoda je právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Regionální sektorové dohody, které budou uzavírány ve všech 13 krajích České republiky kromě hlavního města Prahy, řeší problematiku rozvoje lidských zdrojů v krajích a jejich cílem je udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

Po úvodních slovech Stanislavy Slavíkové z ČMKOS a Petra Kostíka z Krajské hospodářské komory jižní Moravy, týkajících se významu sociálního dialogu a aktuální situace v rozvoji lidských zdrojů, představila hlavní manažerka projektu Jarmila Modrá ze Svazu průmyslu a dopravy ČR základní cíle projektu, průběh jeho realizace a výstupy, kterých bude dosaženo. Na ni navázala Ilona Šimarová a informovala účastníky o zpracované rešerši pro Jihomoravský kraj, na jejímž základě bylo vybráno téma nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve slévárenství, které je základem pro kvalitní strojírenskou výrobu, rozšířenou po celém kraji. Podporu této problematice vyjádřil i Svaz sléváren zastoupený ředitelem Josefem Hlavinkou. „Sektorová dohoda představuje pro firmy cestu, jak získat schopné zaměstnance a školy zase získají partnery, kteří jim pomohou studenty nejen motivovat k absolvování studia, ale mohou se třeba podílet i na zajištění odborné části výuky tím, že vyšlou své odborníky z praxe“, řekl Josef Hlavinka.    

Po informacích od Ivo Minaříka z Krajského úřadu Jihomoravského kraje o aktivitách, které úřad podniká, již účastníci kulatého stolu přistoupili k diskusi o konkrétních požadavcích a očekáváních, které zaměstnavatelé od regionální sektorové dohody mají.

Jiří Brázdil ze společnosti Šmeral Brno popsal situaci: „Již několik let chodíme dělat nábor na střední školy, úspěšní však nejsme – nastoupí k nám skutečně jen minimum absolventů, které si navíc následně musíme doškolovat. Podobnou zkušenost máme i s rekvalifikacemi, na nichž spolupracujeme i s Úřadem práce. Pokud regionální sektorová dohoda podpoří naši zoufalou snahu získat kvalitní zaměstnance, budeme se rádi angažovat na dohodnutých aktivitách“.   

K opatřením, na nichž se pak zástupci firem, jako jsou např. Královopolská slévárna, Slévárna Heunisch, KOVOLIT, Jihomoravská armaturka aj., vzdělavatelů (Asociace institucí dalšího vzdělávání, Česká slévárenská společnost, Centrum vzdělávání všem, atd.) a reprezentantů veřejné správy z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna a Úřadu práce ČR shodli, patří mezi jinými podpora „technického myšlení“ na všech úrovních, propojení škol a firem z oboru, popularizace nedostatkových oborů, revize profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací a rozšíření sítě Autorizovaných osob a mnoho dalších.     

V závěru jednání byly shrnuty dohodnuté konkrétní aktivity. Nyní bude přistoupeno ke zpracování samotné sektorové dohody, k níž se pak budou zaměstnavatelé, vzdělavatelé a veřejné správa připojovat svými podpisy jako partneři.

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj se díky úzké spolupráci všech aktérů trhu práce stane nástrojem, který pomůže vyřešit problém nedostatku technicky kvalifikovaných zaměstnanců ve slévárenství.

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět