Tradiční odvětví chemického průmyslu v Ústeckém kraji se potýká s vážným nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců

Už dlouhou dobu se mluví o tom, že zaměstnavatelé trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Proto se scházejí zástupci firem, vzdělavatelů a veřejné správy a snaží se najít řešení této situace. S jejich přispěním vzniká například jedinečný systém ověřování výsledků dalšího profesního vzdělávání založený na Národní soustavě povolání a návazné Národní soustavě kvalifikací.

To ale nestačí, a proto Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů inicioval vznik a realizaci projektu s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jehož součástí je také zpracování a uzavření 13 regionálních sektorových dohod. Úkolem sektorové dohody, jejímž podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření, je vyřešit problematiku rozvoje lidských zdrojů v krajích a udržet konkurence-schopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

V Ústeckém kraji byla zpracována podrobná rešerše existujících dokumentů a názorů zaměstnavatelů, která ukázala, že zde chybí techničtí zaměstnanci především v chemickém průmyslu. Tento stav je důsledkem nedostatečně rozvinutého systému celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace, nadprůměrné míry nezaměstnanosti, nesouladu nabídky a poptávky na pracovním trhu a také odlivu vzdělaných lidí do jiných regionů, stárnutí populace a nepříznivě se vyvíjející demografické křivky.

Chemie je ovšem v Ústeckém kraji tradiční obor s velkou přidanou hodnotou, představuje významný segment trhu práce s výborným zázemím v podobě aktivit společností a možností řešení některých stávajících problémů v rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím využití Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Proto se 5. září 2014 sešli v sídle Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje zástupci společností, jako např. SPOLCHEMIE, LOVOCHEMIE, UNIPETROL, Glanzstoff – Bohemia a další, reprezentanti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Gymnázia a SOŠ Ústí nad Labem, ale také Úřadu práce ČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Cílem tohoto setkání nebylo polemizovat nad nepříjemnou situací na trhu práce, ale dohodnout se na uzavření regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj, v níž si všichni tito aktéři stanoví konkrétní kroky a opatření k nápravě tohoto stavu a přihlásí se k jejich realizaci.

Jednání zahájili Jarmila Modrá, Kamila Hajdíková, Martina Francírková a Jiří Cingr z realizačního týmu Svazu průmyslu a dopravy ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů představením projektu a jeho smyslu a především cíle regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj, která má napomoci k odstranění problému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v chemickém průmyslu. Jiří Pánek z Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem k tomu řekl: „Musí být poptávka po pracovním místě a samozřejmě i zájem ze strany uchazeče o práci, pak jsme schopni vypsat rekvalifikaci na požadované profesní kvalifikace. Upozorňuji ovšem, že zkouška v oboru chemie je velmi náročná, jak podmínkami hodnoticího standardu, tak i z finančního hlediska.“

Za velmi přínosné považují uzavření sektorové dohody zúčastnění zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje. „Vítáme jakoukoli aktivitu v oblasti zoufalé míry nezaměstnanosti. Cokoliv, co podpoří zvýšení zaměstnanosti v našem kraji, je pro nás zázrakem,“ doplnili. Milan Petrák z Výzkumného ústavu anorganické chemie sektorovou dohodu rovněž podporuje, podle něj je nutné chemický průmysl povzbudit vytvořením kvalitní vzdělávací sítě. Za zaměstnavatele situaci okomentovala Jitka Vaněčková z UNIPETROLu: “V příštích letech nás čeká velká generační obměna. Snažíme se na to připravit již teď, máme v plánu vybudovat si i vlastní vzdělávací středisko, ale bylo by pro nás velkou pomocí, kdybychom mohli přijímat již „hotové“ zaměstnance bez potřeby dalšího doškolování.

V závěru jednání pak byly shrnuty dohodnuté konkrétní aktivity, k nimž patří zajištění Autorizovaných osob a zkoušejících z praxe pro přezkušování uchazečů o osvědčení z příslušných profesních kvalifikací a vzdělávacího zázemí pro chemické obory, mediální propagace chemie jako moderního a čistého odvětví, podpora učňovských i maturitních oborů formou stipendií se zapojením zaměstnavatelů i krajské samosprávy a vzdělávání pro pedagogy (učitele chemie) a výchovné poradce základních a středních škol k zajištění aktuálních informací k propagaci oboru u žáků a studentů, ale i definování základního rámce činností chemického CLUSTERu. Nyní již začnou tvůrci zpracovávat samotnou sektorovou dohodu a akční plán konkrétních opatření, která budou realizovat partneři regionální sektorové dohody, tedy zaměstnava-telé, zaměstnanci, vzdělavatelé a veřejné správa.

Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj jako nástroj pro řešení problému nedostatku technicky kvalifikovaných zaměstnanců v chemickém odvětví vstupuje v život.

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět