Textilní odvětví vykazuje růst, v Královéhradeckém kraji však zaměstnavatelé postrádají kvalifikované pracovníky

Tradičně silný textilní, oděvní a kožedělný průmysl, který vykazoval v roce 2001 nadprůměrnou zaměstnanost, prošel složitým obdobím poklesu výrobních kapacit a tím i zaměstnanosti. Vzdělání se specializací na textilní výrobu zaznamenalo výrazný útlum zájmu ze strany studentů a to dnes působí firmám obtíže při nahrazování odcházejících pracovníků. V Královéhradeckém kraji je přitom textil jednou ze šesti prioritních oblastí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vymezených v Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje a v posledních šesti čtvrtletích vykazuje nárůst.

V současnosti má na území kraje sídlo více než 10 výrobních a obchodních společností v oboru textilní výroby, které zaměstnávají více než 100 zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější z nich patří JUTA, VEBA, MILETA, STUHA, Nyklíček a spol., BARTOŇ – textilní závody a další. Největším problémem se pro tyto významné zaměstnavatele v současnosti stává nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, což by v budoucnu mohlo ohrozit výrobní procesy v textilní výrobě. Síť středních škol v kraji je naprosto nedostatečná a firmy pociťují nízkou nabídku jak u pracovníků s výučním listem, tak v oblasti profesí, které vyžadují úplné střední a vysokoškolské vzdělání.

Na tuto problematiku se zaměřil realizační tým projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Proto se 10. září 2014 uskutečnil v sídle Krajské hospodářské komory v Hradci Králové kulatý stůl za účasti zástupců zaměstnavatelů, odborů, vzdělavatelů, Krajského úřadu a Úřadu práce ČR z Královéhradeckého kraje, jehož smyslem ovšem nebylo jen si postěžovat na nepříjemnou situaci, ale shodnout se na konkrétních aktivitách a opatřeních, které lze učinit pro nápravu. Výsledkem této činnosti bude zpracování a podpis regionální sektorové dohody pro Královéhradecký kraj. Sektorová dohoda je právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Cílem regionálních sektorových dohod je udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

Jednání zahájili Bohumil Mužík, David Kalivoda a Markéta Heroutová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a představili účastníkům význam a přínosy sektorové dohody. Následovaly informace o zpracované rešerši pro Královéhradecký kraj, na jejímž základě bylo vybráno téma nedostatku kvalifikovaných pracovníků v textilním průmyslu. Jako klíčové nedostatky byly identifikovány nevyhovující přehled o lidech s poptávanou kvalifikací na trhu práce, nedostatečná nabídka trhu práce zejména v oblasti technických a dalších odborných oborových kvalifikací, prostor pro zlepšení v oblasti spolupráce a podpora pro vytvoření a udržení nových nebo staronových oborů v návaznosti na poptávku firem v regionu a nedostatečná oborová a profesní propagace směrem k rodičům a v rámci volby povolání ve školách.

V následné diskusi se zástupci firem, jako např. VEBA, Saurer Czech, MILETA, Prádelny a čistírny Náchod, BARTOŇ – textilní závody a další, vzdělavatelů (SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, SPŠ Hronov, Gradua-CEGOS, Centrum andragogiky), odborových organizací a reprezentanti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Úřadu práce ČR vyjádřili k dílčím cílům a navrhovaným opatřením sektorové dohody. „Smysl sektorové dohody vidím v tom, že mimo jiné nastavíme systém a ten budeme stabilizovat a chránit, například proti nepředvídatelným rozhodnutím politiků, apod. Pokud sektorovou dohodu podepíší všichni partneři, vytvoří velkou sílu a tlak na to, co chtějí dosáhnout,“ uvedl ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové Martin Horák. „Největším problémem, ke kterému vždy znovu docházíme, je to, že zaměstnavatelé dnes hledají zaměstnance, kteří mají alespoň nějaké znalosti v textilním oboru a chtějí chodit do práce. Proto podporuji především opatření v podobě propagace textilního průmyslu, která rodičům ukáže, že je to perspektivní obor pro jejich děti,“ řekl Marek Špelda ze SŠ oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec. Miloš Kosina z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k tomu doplnil: „Myslím, že není pochyb o tom, že v současné době chce politická garnitura na ministerské i krajské úrovni technické obory podporovat. Rodiče ale své děti dají do těchto oborů, pouze když bude provedena optimalizace středoškolské vzdělávací sítě, což je otázka daleké budoucnosti. My proto musíme udělat maximum pro to, abychom do oborů důležitých pro národní hospodářství dostali alespoň nějaké žáky.“  

K opatřením, na nichž se účastníci stolu v závěru kulatého shodli, patří mezi jinými zvýšení informovanosti, propagace odvětví jako perspektivního oboru s budoucností, zmapování konkrétních potřeb zaměstnavatelů a demografické prognózy, efektivnější využití systému dalšího vzdělávání  založeného na Národní soustavě kvalifikací a další. Následovat bude zpracování samotné sektorové dohody, k níž se pak zaměstnavatelé, zástupci zaměstnanců, vzdělavatelé a veřejné správa připojí svými podpisy jako partneři pro realizaci jednotlivých opatření z akčního plánu.

Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj se stává skutečností a nástrojem pro efektivní řešení nedostatku technicky kvalifikovaných pracovníků v textilním odvětví.

 esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět