Zaměstnavatelé v Plzeňském kraji trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu

Plastikářský průmysl vykazuje dlouhodobý růst, a přesto si zaměstnavatelé v Plzeňském kraji stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Problém rozvoje lidských zdrojů v této oblasti je vnímám akutněji než v jiných odvětvích.

Mnohé firmy jsou v situaci, kdy mohou nakupovat nové stroje, rozšiřovat svá výrobní zázemí, stavět nové haly, avšak nemají dostatečně vzdělané zaměstnance, kteří by jim umožnili přijímat a realizovat více zakázek. Žáci ani jejich rodiče nemají zájem o studium plastikářských oborů, přestože se jedná o perspektivní odvětví s čistým pracovním prostředím a výhodnými pracovními podmínkami.

Právě toto téma podrobně zanalyzoval v rešerši pro Plzeňský kraj realizační tým projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů. Jako řešení této situace nabízí jedinečný nástroj rozvoje lidských zdrojů v podobě regionální sektorové dohody pro Plzeňský kraj. Sektorová dohoda je právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Regionální sektorové dohody, které budou uzavírány ve všech 13 krajích České republiky kromě hlavního města Prahy, řeší problematiku rozvoje lidských zdrojů v krajích a jejich cílem je udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

Proto se 16. září 2014 sešli v prostorách plzeňského elektrotechnického učiliště reprezentanti zaměstnavatelů, odborů, vzdělavatelů, Krajského úřadu a Úřadu práce ČR z Plzeňského kraje, aby se shodli na konkrétních aktivitách a opatřeních, které lze učinit v krátkodobém i střednědobém horizontu. Setkání zahájili Jindřich Jindřich a Jarmila Modrá ze Svazu průmyslu a dopravy ČR představením přínosů sektorových dohod. „Nevymýšlíme strategii na příštích padesát let, chceme rychle a efektivně řešit situaci, která už nastala. První výsledky aktivit realizovaných v rámci sektorových dohod bychom rádi viděli už do jednoho roku od podpisu daných sektorových dohod,“ uvedla Jarmila Modrá, hlavní manažerka projektu. Jindřich Jindřich poté účastníky informoval o navržených dílčích cílech, k nimž patří:

  • sdružení společností v plastikářském odvětví v Plzeňském kraji (např. formou klastru nebo klubu personalistů);
  • další vzdělávání stávajících zaměstnanců stážemi v zapojených firmách, organizací kurzů a školení;
  • získání akreditací vzdělávacích programů a autorizace pro potřebné profesní kvalifikace;
  • užší spolupráce s Úřadem práce ČR; rozvoj kooperativního systému v odborném vzdělávání;
  • hlubší integrace Národní soustavy kvalifikací do trhu práce a širší zainteresování základních škol.

Zástupkyně Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni uzavřely úvodní blok informací o možnosti rekvalifikací pro uchazeče o zaměstnání. Ivana Šatrová k tomu řekla: „U rekvalifikací narážíme především na problémy malé flexibility výběrových řízení na rekvalifikační kurzy. Proto lze využít nástroje zvolené rekvalifikace, jejichž nevýhodou ovšem je, že pokud jej uchazeč neabsolvuje úspěšně celý kurz včetně závěrečné zkoušky, Úřad práce ho nemůže proplatit.“ Magdalena Čadová zmínila také možnost, kdy mohou zaměstnavatelé požádat o dovzdělání svých zaměstnanců v potřebném oboru a dostat na to příspěvek z prostředků Aktivní politiky zaměstnanosti, přičemž vzdělávaným zaměstnancům bude také vyplacena náhrada mzdy. Na začátku tohoto roku například úspěšně proběhl kurz pro uchazeče o zaměstnání ve spolupráci s firmou Gerresheimer, která otevírala novou výrobní halu a potřebovala vyškolené pracovníky.

V následné diskusi probrali zúčastnění aktuální stav na trhu práce v Plzeňském kraji. Josef Vacikar z Krajského úřadu Plzeňského kraje uvedl: „Bohužel žijeme v době významného demografického propadu. Nicméně letos poprvé nedošlo v Plzeňském kraji k poklesu počtu přijímaných žáků na technické školy, což vnímám optimisticky. Další dobrou zprávou je, že po velkých diskusích schválil školský výbor Plzeňského kraje od příštího roku otevření oboru „Chemik plastikář“ v Plané u Mariánských Lázní. V dlouhodobém záměru kraje máme dveře technickým oborům otevřeny dokořán – slíbili jsme v něm, že nepovolíme otevření dalších maturitních oborů a naopak budeme podporovat učební obory.“ Jana Hamplová z Key Plastics Janovice řekla, že jejich společnost přijímá nejvíce zaměstnanců s výučním listem v oboru kuchař, číšník. „Ráda budu žákům základních škol zprostředkovávat informaci, že mohou jít studovat relevantní obory a my jim pak nabídneme zaměstnání,“ doplnila. Libor Duchek z firmy OKULA Nýrsko informoval o tom, že mají zájem i o to, aby měly i děti zaměstnanců chuť jednou pracovat v této společnosti. „V tuto chvíli nám ovšem chybí pracovníci alespoň s obecným technickým vzděláním, kteří by prokázali, že mají technické myšlení a chtějí se učit,“ Diskusi zakončila Jana Brabcová za vzdělávací společnost GRAFIA: „Musíme řešit jak rychlou potřebu kvalifikovaných zaměstnanců, k čemuž můžeme využít rekvalifikace, Národní soustavu kvalifikací, apod., ale zároveň je naší povinnosti soustředit se i na budoucnost a tvořit si předpoklady v dalších generacích. V tom právě spatřuji ohromnou výhodu sektorové dohody, v níž si můžeme zpracovat akční plán s činnostmi s krátkodobým efektem a stanovit si i dlouhodobé cíle. Proto se za naši instituci k regionální sektorové dohodě jednoznačně hlásím.

Nyní tedy bude následovat zpracování samotné sektorové dohody, k níž se pak zaměstnavatelé, zástupci zaměstnanců, vzdělavatelé a veřejné správa připojí svými podpisy jako partneři pro realizaci jednotlivých opatření z akčního plánu.

Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj pro efektivní řešení nedostatku technicky kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu vstupuje v život.

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět