Tradiční odvětví chemického průmyslu v Pardubickém kraji bojuje s vážným nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců

Z důvodu nízkého počtu absolventů technických oborů a žáků nastupujících do škol vzniká v řadě podniků v Pardubickém kraji potřeba zajištění generační obměny zkušených odborníků odcházejících do penze. Dochází ke ztrátě kvalifikovaných pracovníků s praxí, znalostmi a potřebnou odborností.

Bez zajištění adekvátní náhrady nelze do budoucna udržet a kvalifikovaně rozvíjet perspektivní, technicky zaměřené obory, které jsou potřebné pro fungování celého chemického průmyslu. Proto byla zpracována podrobná rešerše existujících strategických dokumentů a názorů zaměstnavatelů, kterou připravil tým projektu“ Sektorové dohody jako nástroj při řešení dlouhodobých problémů v oblasti lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Jako řešení této nepříjemné situace na trhu práce se nabízí jedinečný nástroj v podobě regionální sektorové dohody pro Pardubický kraj. Úkolem sektorové dohody je totiž pomoci vyřešit problematiku rozvoje lidských zdrojů v krajích, udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech. Podpisem sektorové dohody jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření.

Proto byl 24. září 2014 v sídle Krajského úřadu v Pardubicích uspořádán kulatý stůl, jehož se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, jako jsou např. Synthesia, Explosia a SAVE CZ, ale také reprezentanti SPŠ chemické, SPŠ a VOŠ elektrotechnické, Úřadu práce ČR a Krajského úřadu Pardubického kraje.

Jednání zahájili Jarmila Modrá, Jaroslav Ponert a Markéta Heroutová z realizačního týmu Svazu průmyslu a dopravy ČR představením projektu a jeho smyslu a především cíle regionální sektorové dohody pro Pardubický kraj, která má napomoci k odstranění problému nedostatku kvalifikované pracovní síly v chemickém průmyslu.

Petr Klimpl z Úřadu práce ČR v Pardubicích sdělil, že problém zaměstnavatelů je především v chybějící možnosti nahradit odcházející pracovníky. „Měli bychom mít lidi, kteří chtějí pracovat, a vědí, co technické profese obnáší. Je třeba změnit obecné povědomí, že dělat řemeslo je něco špatného,“ dodal. Za velmi přínosné považuje uzavření sektorové dohody reprezentant Krajského úřadu Pardubického kraje, Ivan Hudeček: “Aktéři již nejsou ojedinělými plavci, ale plují společně na palubě jedné lodi. Pardubický kraj již podporuje chemické vzdělávání např. podporou soutěže Mladý chemik a projektem Technohrátky, který je určen pro děti ze ZŠ, kdy se v rámci jednotlivých aktivit hravou formou setkávají s technikou. Jsme připraveni podporovat i další aktivity.“

Zaměstnavatelé vyjádřili shodu nad zpracováním regionální sektorové dohody a diskutovali o jednotlivých krocích. Pavel Adámek ze SAVE CZ k tomu řekl: „Nejdůležitější je nahradit dnešní padesátníky následující generací tak, abychom mohli plnit zakázky. Proto u nás vzniklo školicí středisko s cca. 120 místy, jehož cílem je zpopularizovat chemii a získat tak kvalifikovanou pracovní sílu.“ Jiří Myška ze společnosti Synthesia slíbil, že budou dělat prezentace na školách a Lucie Pošvářová za Explosii doplnila, že společnost podporuje povědomí dětí o chemii podílem na organizaci soutěže Mladý chemik a nabízí i možnost získat v jejich závodech odbornou praxi v rámci spolupráce se středními a vysokými školami v kraji.

K dalším konkrétním opatřením, na nichž se zúčastnění shodli, patří zajištění Autorizovaných osob a zkoušejících z praxe pro přezkušování uchazečů o osvědčení z příslušných profesních kvalifikací a vzdělávacího zázemí pro chemické obory, prohloubení součinnosti s Úřadem práce a organizování rekvalifikací nezaměstnaných v poptávaných profesích, mediální propagace chemie jako moderního a čistého odvětví, užší propojení zaměstnavatelů a středních škol zejména v oblasti praxí, stáží, exkurzí, rozšíření výuky relevantních oborů na učilištích a středních školách v kraji, podpora učňovských i maturitních oborů formou stipendií se zapojením zaměstnavatelů i krajské samosprávy a vzdělávání pro výchovné poradce základních a středních škol k zajištění aktuálních informací k propagaci oboru u žáků a studentů s důrazem na perspektivu a tradici v odvětví chemie.

Regionální sektorová dohoda pro Pardubický kraj jako nástroj pro řešení problému nedostatku technicky kvalifikovaných zaměstnanců v chemickém odvětví tedy vstupuje v život.

Více informací naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět