Enrico Letta: Much more than a market!

Enrico Letta vyzývá instituce EU k vytvoření strategie pro budoucnost jednotného trhu v novém politickém cyklu, k vytvoření evropského kodexu obchodního práva a zjednodušení regulatorního rámce EU. Věnováno památce Jacquese Delorse.

Evropská rada na svém zasedání dne 30. června 2023 vyzvala, „aby na svém zasedání v březnu 2024 byla předložena nezávislá zpráva na vysoké úrovni o budoucnosti jednotného trhu. V souladu se španělským předsednictvím a Evropskou komisí pověřil belgický premiér Alexander de Croo přípravou zprávy na vysoké úrovni bývalého šéfa italské vlády a ředitele institutu Jacquese Delorse Enrica Letta. Enrico Letta byl odpovědný zejména za shromažďování názorů různých evropských a národních orgánů, zaměstnavatelů a odborů a také sdružení občanské společnosti.
V politickém úvodu své zprávy Enrico Letta zdůrazňuje potřebu vytvořit „nový jednotný trh“ a zároveň chránit pilíře EU, kterými jsou volný obchod a otevřenost. Kromě toho zdůrazňuje, že je důležité odstranit překážky poskytování služeb uvnitř EU a rozšířit hranice jednotného trhu další integrací v odvětvích financí, elektronických komunikací a energetiky, s centralizovaným orgánem EU pro dohled a společným rámcem pro vnitrostátní úřady. Letta navíc vyzývá instituce EU, aby vytvořily strategii pro budoucnost jednotného trhu pro příští politický cyklus.
Zpráva je založena na 3 klíčových tématech a procesech, které budou podle Letty utvářet EU v nadcházejícím desetiletí: 1) závazek ke (spravedlivé) zelené a digitální transformaci, 2) rozhodnutí pokračovat v rozšíření, 3) imperativ pro posílení bezpečnosti EU.
.
„Zpráva Enrica Letty přichází v tom správném okamžiku, kdy se téma Jednotného trhu po pěti letech opět dostává na agendu EU v zájmu posílení konkurenceschopnosti EU. Nyní je třeba udržet tempo. Zpráva je v mnoha ohledech v souladu s prioritami byznysu. Vítáme především důraz na volný obchod, mezinárodní spolupráci a otevřenost Evropy, zjednodušení legislativních pravidel, omezení byrokracie, better regulation, respektovaní subsidiarity a proporcionality a „level playing field „pro velké i malé podniky Je však třeba ještě analyzovat některé pro podniky problematické oblasti jako je navrhovaný režim státní pomoci, vyjasnit návrh na 5. svobodu pro výzkum, inovace a vzdělávání v souladu se Smlouvou o EU, reformy na trhu státních zakázek, vytvoření regulatorního rámce. Problematický je i přístup k budoucí sociální dimenze jednotného trhu." komentuje zprávu generální ředitel SP ČR Daniel Urban.


Klíčová sdělení shrnutá BusinessEurope:

1. Mobilizace financí na realizaci a podporu dvojitého přechodu:
Příští víceletý finanční rámec hraje klíčovou roli ve financování „nového jednotného trhu“ a při přeměně jednotného trhu na „skutečně evropský trh“;
další integrace finančních služeb v rámci jednotného trhu vytvořením unie úspor a investic, která by vznikla z neúplné unie kapitálových trhů;
Potřeba reformovat režim státní podpory s přísnějším vymáháním státní podpory na vnitrostátní úrovni a „postupným rozšiřováním finanční podpory na úrovni EU“ a mechanismem příspěvků státní podpory, kde členské státy musí přidělit část vnitrostátních finančních prostředků na financování iniciativ EU;
Další využití a rozvoj IPCEI ;
Větší integrace v rámci trhu veřejných zakázek a zaměření na zadávání inovací, zejména v oblasti zelených a digitálních technologií.

2. Úprava právního rámce:
Zavedení páté svobody na posílení výzkumu, inovací a vzdělávání na jednotném trhu s cílem oživit určitá odvětví, jako je odvětví zdravotnictví;
Potřeba „podporovat velké společnosti v EU, aby se staly většími“, aby byly schopny konkurovat globálně a umožnit společnostem z EU expandovat na jednotném trhu;
Zavedení evropského kodexu obchodního práva s cílem poskytnout podnikům 28. režim pro fungování v rámci jednotného trhu;
Vytvoření společného trhu pro bezpečnostní a obranný průmysl a bezpečnost jako základní prvek politik týkajících se energetiky, financí, infrastruktury, konektivity, vesmíru, zdraví a technologií.

3. Sociální prvek „nový jednotný trh pro všechny evropské občany“:
Při zajišťování volného pohybu osob je potřeba zajistit „ svobodu pobytu“ prostřednictvím poskytování vysoce kvalitních pracovních míst pro ty, kteří chtějí „zůstat“, a zaručením dostupných a cenově dostupných služeb obecného zájmu (SGI);
rozvoj jednotného trhu se skutečným sociálním rozměrem, který zaručuje sociální spravedlnost a soudržnost, a silným sociálním rozměrem na podporu prosperity podporující začlenění, zajištění spravedlivých příležitostí, práv pracovníků a sociální ochrany pro všechny a zároveň přispívá k růstu a konkurenceschopnosti;
Zřízení stálé Občanské konference (v souladu s Konferencí o budoucnosti Evropy).

4. Regulační prostředí pro firmy:
Trvalou prioritou musí zůstat zjednodušení regulačního rámce EU, omezení byrokracie a „gold-plating“ ze strany členských států, jakož i důsledné prosazování pravidel jednotného trhu;
Potřeba „systematického upřednostňování“ využívání právního základu jednotného trhu (článek 114) v legislativních návrzích a upřednostňování používání nařízení při formulování pravidel jednotného trhu před používáním směrnic.

Příloha: Enrico Letta – Zpráva na vysoké úrovni o budoucnosti jednotného trhu

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět