Svaz průmyslu a dopravy ČR

Podívejte se na krátké video, kde se Vám Svaz průmyslu a dopravy ČR podrobně představí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 • je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice
 • je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
 • je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů
 • jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
 • hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích
 • reprezentuje 11 tisíc firem s více než 1,3 milionem zaměstnanců. Našimi členy je přes 140 významných českých průmyslových firem a více než 30 oborových asociací

Svaz jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů

 • reprezentuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobě udržitelné prosperitě české společnosti
 • připomínkuje v rámci meziresortního připomínkového řízení návrhy právních předpisů dotýkajících se sociálních a hospodářských podmínek 
 • prosazuje, koordinuje a chrání zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartity), která je platformou pro jednání mezi vládou, zaměstnavateli a odbory o zásadních politických, hospodářských a sociálních otázkách
 • prostřednictvím médií seznamuje širokou veřejnost s názory a stanovisky zaměstnavatelů a podnikatelů, organizuje jejich společná setkání a ovlivňuje veřejné mínění s ohledem na potřeby rozvoje hospodářství
 • účastí ve veřejné diskusi a předkládáním vlastních návrhů ovlivňuje politickohospodářská rozhodnutí v ekonomické a sociální oblasti, a to na národní i mezinárodní úrovni
 • spolupracuje s ostatními zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, Hospodářskou komorou ČR a dalšími subjekty, se kterými ho spojují společné zájmy.
 • sleduje a vyhodnocuje světové trendy a rozvoj průmyslu v ČR, zejména kvalitu podnikatelského prostředí, a získané poznatky využívá k ovlivňování hospodářské politiky vlády
 • koordinuje spolupráci svých členů, využívá jejich zkušeností a odborných znalostí pro formulování souhrnných stanovisek
 • při jednání evropských a mezinárodních organizací a institucí hájí a prosazuje zájmy svých členů, prostřednictvím zástupců ve výborech a pracovních skupinách BusinessEurope, a BIAC, podílí se na formulování pozic podnikatelů a zaměstnavatelů na mezinárodní úrovni
 • při individuálních jednáních svých členů v institucích EU jim poskytuje odbornou pomoc a zázemí a zajišťuje informační servis o přijatých a chystaných opatřeních prostřednictvím kanceláře CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU)
 • organizačně zajišťuje navazování obchodně ekonomických vztahů mezi českými a zahraničními subjekty formou podnikatelských misí, konferencí, dvoustranných a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích, výstavách a odborných seminářích
 • organizuje vzdělávací a poradenskou činnost, seznamuje své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost
kategorie O nás
zpět