Stanovisko k návrhu novely zákona o vodách

Do meziresortního připomínkového řízení MŽP již po několikáté vložilo návrh novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Dle předkladatele řeší návrh zpřísnění sankcí na úseku havárií, nedovolené vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek a nakládání se závadnými látkami. V aktuálně předložené verzi se nově bez předchozích odborných diskusí objevila povinnost provádět kontinuální měření.


Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za značně problematický návrh na zavedení povinnosti provádět kontinuální měření v místě vypouštění do povrchových vod. Máme za to, že návrh není dostatečně technicky podložen a nebyla ani dostatečně zhodnocena a s praxí ověřena dostupnost v praxi spolehlivě funkčních zařízení, která by dokázala kontinuálně měřit znečišťující látky. Celé stanovisko s dalšími argumenty najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět