SP ČR urguje přijetí novely zákona o emisních povolenkách

Svaz průmyslu a dopravy ČR je znepokojen, že vláda na svém jednání 3. ledna 2024 neprojednala návrh novely zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Novela z pohledu Svazu představovala kompromis přijatelný pro všechny zúčastněné strany a je potřebná pro včasnou implementaci změn, které mají vstoupit v platnost již v první polovině roku 2024.

Tyto změny se týkají například bezplatné alokace emisních povolenek, souvisejících plánů klimatické neutrality, či lhůt pro vyřazení povolenek. Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za ne zcela systémové řešit implementaci unijní směrnice v této věci pomocí poslanecké iniciativy, ke které se vláda vyjádřila kladně a která upravuje pouze jednu dílčí oblast z dané směrnice.

Vzhledem k dynamickému vývoji energetické a klimatické legislativy je potřebné mít co nejdříve jistotu v nastavení nových pravidel pro obchodování v systému ETS 1, a také ve využití prostředků z obchodování s emisními povolenkami. Svaz ve svých dřívějších vyjádřeních apeloval na to, aby byly plně využity na klimaticko-energetické účely a kompenzace dotčených průmyslových odvětví.

„Jsou to právě průmyslové firmy, které cenu za emisní povolenky platí. Proto je v evropské legislativě zakotven princip, aby byly tyto prostředky použity na dekarbonizaci, mimo jiné i firem, které povolenky hradí. Vzhledem k enormním investičním nákladům na dekarbonizaci českého hospodářství, které v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu budou muset být vynaloženy, je nezbytné, aby novela zákona zajistila využití všech výnosů z dražeb emisních povolenek na opatření a dekarbonizaci hospodářství v souladu s evropskou legislativou. Jiné postupy by ohrožovaly úspěšnost transformace průmyslu a vůbec naplňování cílů Green Dealu,“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Apelujeme proto na vládu, aby novelu v kompromisním znění co nejdříve posunula dál do Poslanecké sněmovny, aby tak mohla nabýt účinnosti co nejdříve.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět