Konsolidační balíček přehled změn schválených koalicí

Po debatách se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a dalšími sociálními partnery vláda souhlasila s částečnými úpravami konsolidačního balíčku, které byly předloženy jako společný pozměňovací návrh. K mnoha změnám ale nedošlo a součástí zůstávají i opatření, které přinesou řadě firem vyšší či novou zátěž. Došlo sice k určitému posunu například v oblasti daňové uznatelnosti zaměstnaneckých benefitů, ale za dostatečný jej nepovažujeme. SP ČR dále vyjednává a požaduje např. zachování osvobození metalurgických a mineralogických procesů od energetických daní nebo příznivější úpravu dohod o provedení práce, aby se zamezilo neúměrnému zvýšení administrativní zátěže pro firmy. Důležité ale budou také konkrétní technické úpravy a výklady. I zde Svaz přináší příklady a snaží se zamezit nesmyslným případům zdanění či neúměrné administrativě.

Hlavní změny a úpravy během koaličního vyjednávání

Daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů

 • Vláda původně navrhovala úplně zrušit daňovou uznatelnost nepeněžních plnění vynaložených zaměstnavatelem (§ 6 odst. 9d ZDP) ve formě zdravotnických prostředků či služeb, příspěvků na sportovní a kulturní akce či firemních školek. Na základě aktivit Svazu včetně vrcholného jednání sociálních partnerů se zástupci vládní koalice by nakonec měla být daňová uznatelnost na straně zaměstnance, tj. osvobození od daně z příjmu fyzických osob, alespoň částečně zachována s limitem do výše poloviny průměrné mzdy za ČR ročně (aktuálně 20 162 Kč ročně).
  • Zavedením limitu nicméně vznikne firmám nová administrativa a je nutné vyřešit výkladové nejasnosti. SP ČR nejen proto vždy navrhoval nerušení daňového osvobození a ponechání platného stavu. Pokud limit musí být z politických důvodů, dávalo by smysl jej alespoň nastavit na vyšší úrovni.
  • Zároveň je kvůli velmi obecné zákonné úpravě potřeba urychleně dořešit i související výkladové nejasnosti vyplývající z této úpravy pro praxi firem, o čemž SP ČR s MF již aktivně jedná. Jedná se například o garanci, že nepřímé benefity drobného charakteru spojené s pracovním prostředním nebude třeba složitě evidovat a danit. V praxi může jít např. o poskytnutí občerstvení na poradách, pracovní snídaně a obědy (toto vynětí potvrzeno v odůvodnění pozměňovacího návrhu) nebo příležitostné akce pro zaměstnance či jejich rodiny typu den dětí, vánoční večírky apod.

Úprava dohod o provedení práce

 • Na seznamu úprav balíčku je i změna v nastavení dohod o provedení práce, u kterých by se například u více zaměstnavatelů při překročení celkového limitu ve výši 40 % průměrné mzdy (tj. nyní přibližně 16 000 Kč) nově odvádělo pojistné. Nastavené změny však přináší neúměrný nárůst administrativní zátěže a komplikace nejen pro zaměstnavatele. Díky vyjednáváním se SP ČR podařilo například odstranit původně navrhované nesmyslné krátké lhůty. SP ČR se na společném jednání také s koalicí dohodl, že je potřeba hledat jednodušší a v praxi funkční řešení. Pozitivním posunem je také přislíbené odsunutí účinnosti nové úpravy až od 1. 7. 2024.
 • Úprava v koaličním pozměňovacím návrhu je ale nedostatečná, neodpovídá dohodám a ponechává nelogicky nepřiměřeně vysokou evidenční zátěž a nejistotu na straně firem. Nadále budeme prosazovat úpravu, která bude pro podniky administrativně přijatelnější.

Zmírnění zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových výrobků

 • Na základě připomínky SP ČR došlo k relativně mírnějšímu nárůstu zdanění alternativních výrobků (např. zahřívané tabákové výrobky, elektronické cigarety apod.) oproti škodlivějším klasickým tabákovým výrobkům.

Nižší sazba DPH u tištěných novin

 • Původní navrhovaná úprava spočívala v rozdílné sazbě DPH dle frekvence vydávání novin či časopisů (základní sazba v případě vydávání častěji než 3x týdně), což lze považovat za absurdní. Vítanou změnou je tedy záměr ponechání nižší sazby DPH u všech těchto tiskovin.

Další požadavky změn v konsolidačním balíčku, které je třeba dále řešit

Svaz nadále prezentuje veškeré požadavky uplatněné ve stanovisku k celkovému balíčku (dostupné zde), mj. například:

Osvobození od energetických daní u metalurgických a mineralogických procesů

 • SP ČR požaduje zachování osvobození metalurgických a mineralogických procesů od energetických daní. Energeticky náročný průmysl, např. hutnictví či sklářství, se potýká s vážnými překážkami a bude muset realizovat velké investice na nízkouhlíkovou transformaci. Opatření (konec osvobození) by tento proces zkomplikovalo. Opatření je nekoncepční mj. i proto, že bychom byli pravděpodobně jediní v EU, kde by se pro uvedené činnosti toto osvobození rušilo.

Úhrada z dobývacího prostoru

 • Vláda navrhuje zvýšit poplatek za úhradu z dobývacího prostoru z 1000 Kč na 1500 Kč. SP ČR požadoval jako kompromis zvýšení na 1200 Kč, aby nedošlo k dalšímu skokovému navýšení. Od počátku roku 2017 se zmíněná úhrada navýšila desetinásobně a sazby oproti okolním zemím jsou již nyní znatelně vyšší. Navíc jsou tyto platby odváděny i v případě, kdy v daném prostoru nedochází k těžbě, což může být problematické zejména pro záměry těžby, kde suroviny budeme potřebovat.

Nižší sazba DPH z nápojů

 • Zařazení nealkoholických nápojů do základní sazby 21 % je dle SP ČR nelogické, neboť se jedná o základní a potřebné produkty, které byly navíc vždy vedeny v nižší sazbě společně s potravinami. Nealkoholické nápoje by měly logicky patřit mezi základní potraviny se stejným zdaněním.

Svaz průmyslu a dopravy ČR naopak oceňuje, že konsolidační balíček obsahuje také dlouhodobý požadavek v podobě možnosti vedení účetní a daňové evidence v cizí měně. Firmy s většinovými transakcemi v cizí měně budou moci již od nového roku vést účetnictví v EUR, USD a GBP. Tato změna by však měla být doprovázena komplexním novým zákonem o účetnictví a avizovanou velkou daňovou novelou, zavádějící mj. zjednodušené odpisování majetku. Svaz nicméně upozorňuje, že přes věcnou podporu tohoto záměru je pro příště obdobné úpravy kvalitně připravit a konzultovat s odbornou veřejností s cílem předejít problémům v praxi.

 

 

kategorie Ekonomika v číslech
zpět