Komentáře vybraných odvětvových a oborových svazů k aktuální ekonomické situaci

Komentáře vybraných odvětvových a oborových svazů – kolektivních členů Svazu průmyslu a dopravy ČR – k aktuální ekonomické situaci.


1. Asociace pro elektronickou komerci - APEK (Jan Vetyška, výkonný ředitel)

Česká e-commerce má za sebou v roce 2022 první meziroční pokles obratů ve své historii. Už vánoční sezona ale naznačila, že od roku 2023 můžeme očekávat zlepšení. Očekáváme, že nás čeká růst v řádu jednotek procent a další stabilizace trhu. Velmi pravděpodobně dojde k poklesu počtu aktivní internetových obchodů, a to nejméně o deset procent. Je možné, že se setkáme s propadem i u některého z nejvýznamnějších e-shopů na trhu.
I nadále bude pokračovat propojování on-line a off-line světa, kdy obchodníci používají všech způsobů distribuce jako jednotlivých prodejních kanálů. V samotné e-commerce poroste význam prodeje prostřednictvím marketplaces. Menší obchodníci využívají on-line tržišť, aby se dostali k širšímu spektru zákazníků a rychleji navýšili růst obratů. Nakupující přitom většinou rozdíl mezi marketplace a klasickým e-shopem příliš nevnímají, a tak bude nadále docházet k dalšímu zvýšení dominance největších hráčů na trhu. Očekáváme pokračující konsolidaci trhu s celkově pozitivním vývojem pro celý e-commerce trh.


2. Česká asociace odpadového hospodářství (Petr Havelka, výkonný ředitel)

Rok 2023 je čtvrtým rokem, kdy se sektor odpadového hospodářství, včetně obcí a měst připravují na dosažení cílů balíčku oběhového hospodářství EU, vyhlášených v polovině roku 2018. Zároveň je rok 2023 jen 2 dva roky od prvního stanoveného termínu pro měření splnění konkrétních cílů recyklace komunálních odpadů (cíl 55 %) a zákonných cílů třídění odpadů v obcích a městech (cíl vytřídit 60 % komunálních odpadů). Ke splnění zákonných cílů je třeba pokračovat v započaté intenzifikaci třídění odpadů v obcích a v rozvoji navazujících třídících technologií, které z odpadů připravují suroviny využitelné pro další výrobu v průmyslu. Tuto cestu, bez které by prakticky nebylo možné stanovené cíle zajistit, podporují i dotace z EU. Probíhající krizový stav související s válkou na Ukrajině a s krizí cen energií, samozřejmě zasáhl i odvětví odpadů. Stejně jako v jiných oblastech, i zde probíhá období zvyšování cen, a to jak díky nové legislativě, tak díky geopolitické situaci a vlivům trhů s energiemi. Zároveň již od druhé poloviny roku 2022 pozorujeme snížení produkce odpadů, které souvisí s ochládajícím trendem ekonomiky a s větším šetřením ze strany domácností, tedy s nižší spotřebou zboží. V roce 2023 nás čeká také příprava Plánu odpadového hospodářství ČR na dalších 10 let. Nový Plán musí přinést strategii, odpovědi a číselné prokázání, že ČR ve stanovených letech splní své legislativní závazky v odpadovém/oběhovém hospodářství.


3. Elektrotechnická asociace České republiky (Jan Prokš, ředitel)

Elektrotechnický průmysl je průřezovým odvětvím, naším zákazníkem jsou téměř všechny ostatní druhy zpracovatelského průmyslu. Protože dodáváme těmto ostatním – většinou výrobním – společnostem a málokdy máme sami vlastní finální produkt, perspektiva jednotlivých společností záleží zejména na úspěchu jejich finálních klientů. Nemáme z toho důvodu proto rádi v našem oboru průměrování – situace je firma od firmy diametrálně odlišná. Protože hnacím motorem je u nás inovační proces, v obecné rovině očekáváme vyšší růst elektrotechniky než celkový růst národního hospodářství. Příležitosti tedy vidíme zejména v inovaci, aplikovaném výzkumu a vývoji. Jak jsem již uvedl, výhodou elektrotechniky je její rozmanitost a na našem vývoji jsou závislé další průmysly (zejména automobilový a strojírenský).
Komplikacemi pro rok 2023 jsou ceny energií a komplikace v dodavatelském řetězci. Některé společnosti mají energeticky náročnou výrobu a cena energií je pro ně velmi významná. Stejně je ale i významná predikovatelnost těchto cen: nejistota v této oblasti je velký problém pro finanční plánování. Nestabilní dodavatelské řetězce opět přinášejí nejistotu, jak ve financích, tak v termínech. Společnosti s dobrými procesy se však s tímto dokáží vypořádat. Mluvíme tedy o individuálních potížích, ne o problémech oboru. Úspěšné jsou často ty společnosti, které jsou digitálně vyspělé, dokáží využívat výhod, které jim digitalizace přináší a dokáží tak nejen šetřit své náklady, ale zejména pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky. To v dnešní době považujeme za základní kámen ne jen pro další rozvoj, ale pro prosté přežití firem.


4. Ocelářská unie (Daniel Urban, předseda představenstva)

Za ocelářský sektor očekáváme, že letošní rok bude ve znamení mírného poklesu české ekonomiky. Ocelářský sektor je, vzhledem ke své cykličnosti, jedním z prvních, který je obvykle krizí zasažen. České ocelářské společnosti pociťují výrazné ochladnutí poptávky po ocelářských výrobcích již od 3Q 2022, což dokazují výsledky spotřeby oceli na evropské půdě. Dle EUROFERu ve 3Q a 4Q 2022 meziročně spotřeba oceli klesla o 0,4, respektive 3,1 %. Zároveň čekáme za loňský rok rekordní podíl dovozů na evropské spotřebě kvůli vysokým cenám energií a pokračujícímu oslabování konkurenceschopnosti evropských výrobců.
Jak EUROFER, tak Worldsteel očekávají, že v 1. pololetí roku 2023 by spotřeba oceli měla v EU meziročně klesnout až o 5 %. Pro 2. pololetí letošního roku pak předpokládají růst spotřeby o méně než 2 %. Za celý rok 2023 je pak předpokládáno mírné snížení reálné spotřeby, a to asi o 1,1 %. Vzhledem k vnějším okolnostem včetně Ukrajiny a silné volatilitě na trzích s energiemi jsou ale veškeré predikce velice obtížné. Jisté je, že ocelářský sektor čeká velmi složitý rok.


5. Sdružení automobilového průmyslu – AutoSAP (Martin Jahn, prezident)

Český automobilový průmysl nebyl snad nikdy v historii konfrontován s tak rozsáhlými výzvami jako v uplynulém roce 2022. V globálně úzce propojeném odvětví se i nadále projevoval celosvětový nedostatek polovodičů, obtíže v dodavatelských řetězcích a logistice, dozvuky epidemie COVID v Číně, extrémní růst cen energií, vysoká inflace i zakotvení konce prodeje vozidel s tradičními spalovacími motory či nově představený návrh emisní normy Euro 7/VII, který výrazným způsobem ohrožuje dostupnost vozidel i přechod na bezemisní mobilitu. I přes tyto obtíže se finálním výrobcům podařilo meziročně navýšit výrobu o +9,4 % a dosáhnout tak objemu 1,25 milionu vyrobených vozidel. Na přetrvávající volatilitu a výkyvy ve výrobě se však musíme připravit i v roce 2023. Přesto věřím, že výpadky budou spíše krátkodobého charakteru a celkově se nám bude i nadále dařit navyšovat výrobu směrem k předkrizovým hodnotám. Vzhledem k existujícímu objemu objednávek a nadále dobré poptávce po tuzemských vozidlech nejen v EU lze očekávat, že pozitivní efekt pro českou ekonomiku automobilový průmysl přinese i v roce 2023.


6. Svaz dopravy České republiky (Romana Šauerová, výkonná ředitelka)

Vodní doprava:
Zatím očekáváme dobrý rok, poptávka po přepravách je stále vysoká. Bohužel nás stále trápí nedostatečná infrastruktura vodních cest ve spojení na ČR, tedy většinu přeprav plánujeme zrealizovat mimo ČR. Stále se prohlubuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků a to málo co české školství vyprodukuje v našem oboru je buďto nepoužitelné a nebo odchází do zahraničí, tento fenomén bude čím dál horší.

Letectví:
V posledních třech letech zažilo letectví značně turbulentní období. Po dvou letech pandemie Covid-19 a propadu letecké dopravy byl rok 2022 ve znamení prudkého nárůstu poptávky po letecké dopravě, což v mnoha regionech vedlo k obnovení kapacity téměř na úroveň před pandemií. Regiony střední Evropa a Skandinávie byly jedněmi z nejvíce zasažených regionů a plné obnovení přepravních kapacit na před-covidovou úroveň není očekáváno ani v roce 2023. Na přepravní kapacity měla také negativní vliv vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině a následné sankce, které vedly mimo jiné k tomu, že více než 250 letadel uvízlo v Rusku.
Nárůst provozu v ČR byl v roce 2022 tvořen především vysokou poptávkou Čechů po dovolenkových letech. V roce 2023 se očekává zpomalení růstu tohoto segmentu a naopak oživení cest za obchodem a příletové turistiky. Celkově se ale očekává navýšení celkových přepravních objemů oproti roku 2022.
Rizikovým faktorem oživení letecké přepravy v regionu je současné geopolitická situace na Ukrajině, atmosféra globální ekonomické nejistoty a rekordní inflace, která díky vysokým cenám energií a pohonných hmot může zpomalit další růst leteckého přepravy a to především letů do dovolenkových destinací.
Pozitivní vliv na letecký provoz v ČR by mohlo mít oživení trhu v Severní Americe, kdy dochází k postupnému obnovení dálkových letů a meziročnímu navyšování provozu (Delta Air Lines). Také dochází k postupnému návratu letů z Asie (zatím jen Korean Air).

Železniční a kombinovaná doprava:
Rok 2023 je za sekci železniční a kombinované dopravy Svazu dopravy asi nevíce výstižněji pojmenovaný nejistý. Nejistý vzhledem k situaci na trhu s energiemi, kde se vysoké ceny zejména za trakční energii promítají ke koncovým zákazníkům, kteří budou zvažovat a přehodnocovat alternativy přeprav. Nejistý i vzhledem k celosvětové hospodářské situaci, kde signály o přicházející recesi jsou stále zřetelnější. Nejistý i vzhledem k situaci v Číně, která je největším obchodním partnerem pro Evropu a čínské hospodářství je i v letošním roce výrazně ovlivněno výpadky produkce a obchodu z důvodů přetrvávající pandemie COVID-19. Z těchto hlavních důvodů neočekáváme zcela příznivý rok pro naše podnikání.


7. Svaz chemického průmyslu ČR - SCHP ČR (Ivan Souček, ředitel)

Klíčovým problémem odvětví chemického průmyslu, jako energeticky náročného odvětví, zůstává vysoká cena primárních energií, potažmo povolenek EU ETS.
Vývoj roku 2022 se sice promítá do vysokých tržeb (částečné promítnutí vysokých nákladů na energie), ale již zcela evidentně klesá poptávka, což vyusťuje do postupného snižování výrobních kapacit (v některých případech k úplnému odstavení). Daný vývoj však není z důvodů provázanosti celého hospodářství udržitelný a některé komodity začnou chybět. Příkladem může být močovina, vyráběná ze čpavku a sloužící k výrobě AdBlue (aditiva do dieslových motorů ke snížení emisí). Při jejím nedostatku může být zásadně ovlivněna nákladní doprava.
Dalším negativním aspektem je pomalost a nejasnost přijímané související legislativy a to nejenom z pohledu udržení funkčnosti podnikatelských aktivit, ale i z pohledu udržení jejich konkurenceschopnosti (nejenom s mimoevropskými výrobky, ale i s výrobky ze zemí EU, kde jsou nastaveny dříve a lépe podmínky na podporu hospodářství).


8. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR – SOCR (Tomáš Prouza, prezident)

Oblast obchodu
V souvislosti s vývojem inflace i nadále očekáváme postupující trend spotřebitelského chování směrem k levnějším potravinám, u nepotravinového sortimentu pak nákupy především nezbytného zboží, jako je dětské oblečení či nutné vybavení domácnosti. Spotřebitelé budou i nadále aktivně vyhledávat zboží ve slevách. Jako příležitost pro růst vnímáme sortiment pod vlastní značkou obchodů (tzv. privátní značky), jehož obliba díky příznivější ceně a dobré kvalitě roste.
Mnohým členům v letošním roce skončily nebo nejpozději na jaře skončí fixace cen energií, tudíž výzvou bude výrazný nárůst provozních nákladů, který zasáhne především prodej potravin. Velkým tématem bude tedy energetická transformace a hledání ideálního energetického mixu, včetně významných investic do OZE, digitalizace a dalších inovací s cílem optimalizovat provozní náklady (a to v souladu s naplňováním cílů Zelené dohody pro Evropu, k jejichž naplňování se zejména nadnárodní obchodní řetězce přihlásily). Samostatnou kapitolou jsou rostoucí personální náklady, kde v maximální možné míře obchod kompenzuje zaměstnancům rostoucí životní náklady. Neuspokojivá je i nadále situace na trhu práce, kde čelíme nedostatku provozních zaměstnanců, ale chybí i IT experti, klíčoví pro energetickou a digitální transformaci sektoru.

Cestovní ruch
Podnikatelé v cestovním ruchu hledí do roku 2023 s velkým optimismem, a věří, že již tento rok dosáhnou na předcovidová čísla, co se týče počtu turistů, nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních i výše útraty. Loni byl stále cestovní ruch hodně tažen domácími turisty a turisty ze sousedních zemí. Na číslech je znát, že chybí bonitější turisté ze vzdálenějších zemí. Například Asie ale začíná přistupovat k méně restriktivním politikám a obyvatelé Asie mohou opět cestovat, obnovují se pravidelné letecké spoje apod.
Co však hraje proti tomuto vývoji je ekonomická situace ČR v porovnání s okolními státy – vyšší ceny z důvodu vysoké inflace a vyšší náklady na energie. ČR tak ztrácí konkurenceschopnost i z důvodu mnohem nižších výdajů státu na marketing cestovního ruchu v zahraničí.
Pro cestovní ruch bude letos důležitý posun v přípravě zákona o cestovním ruchu. Základní tezí je nastavit systém destinačního managementu, který i díky vícezdrojovému financování, jasně definovanému řízení, rozhodování a vzájemné spolupráci všech zainteresovaných skupin (stát, destinační organizace, podnikatelé) povede k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Pro cestovní ruch bude důležitý i posun v přípravách projektu e-Turista, který by měl kromě snížení administrativní zátěže pro podnikatele a státní správu také pomoci s lepším využíváním a zpracování získaných dat o pobytu turistů na území ČR.
Velkou výzvou je také zvrátit trend nedostatku lidí pracujících v odvětví cestovního ruchu, zaměřit se na vzdělávání a udržení zaměstnanců v oboru. Dalším velkým tématem je snižování energetických nákladů v provozu a nutnost více se zaměřit na využívání obnovitelných zdrojů. S velkým očekáváním budou podnikatelé sledovat avizovanou daňovou reformu, zejména úpravy DPH.


9. Svaz strojírenské technologie (Oldřich Paclík, ředitel)

Podle předběžných údajů zaznamenal evropský sektor výrobních strojů za rok 2022 růst přibližně o 10 %. Rovněž český průmysl obráběcích a tvářecích strojů se po značném poklesu v letech 2019 – 2021 začal v roce 2022 pozvolna zotavovat. Slibná poptávka na začátku roku se však v důsledku přetrvávajících logistických problémů, nárůstu cen energie a materiálů, vysoké inflace a sankcí proti Ruské federaci projevila jen mírným růstem oproti roku 2021.
Odhadovat nyní, jak dopadne rok 2023, je velice obtížné. Výsledky budou nepochybně ovlivněny řadou pokračujících negativních vlivů, ale také nenaplněnou poptávkou z předchozího roku. Někteří výrobci, zejména větších strojů, očekávají v letošním roce zlepšení výsledků. Souvisí to například se situací v obranném průmyslu, který vzhledem ke konfliktu na Ukrajině výrazně zvyšuje produkci a export. Naproti tomu zůstává nejistá situace v oboru automotive. Zvyšuje se totiž tlak Evropské unie na urychlení procesu nahrazování spalovacích motorů ve prospěch elektromobility. V důsledku toho dochází k odkládání nákupu obráběcích strojů na straně subdodavatelů i finalistů působících v automobilovém průmyslu.
Z dnešního pohledu přesto odhadujeme, že se v roce 2023 udrží pozitivní trend z konce minulého roku a dojde k nárůstu produkce i exportu v řádu jednotek procent.


10. Svaz výrobců cementu ČR (Jan Gemrich, výkonný tajemník)

Členové svazu predikují výhled spotřeby cementu v r. 2023 v ČR s poklesem až minus 7 %.
kategorie Z členské základny
zpět