Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČO: 005 36 211 (dále jen SP ČR) striktně dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti k 25. květnu 2018.

V souvislosti se svým posláním a činností SP ČR zpracovává osobní údaje:

1. uchazečů o zaměstnání: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, pohlaví, datum narození, vzdělání, současné a předchozí zaměstnání, telefonní číslo, e-mailová adresa, období na mateřské a rodičovské dovolené, zkušenosti a dovednosti, absolvovaná školení a kurzy, fotografie. Účelem zpracování je plnění vzájemných práv a povinností mezi uchazečem o zaměstnání a potencionálním zaměstnavatelem a zajišťování personální agendy a personálního řízení. Právním titulem zpracování je plnění povinností SP ČR jako zaměstnavatele dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

2. členů volených orgánů SP ČR: jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo narození, okres narození, státní občanství, bydliště, telefon, email, firma, pozice ve firmě, adresa firmy, kdy účele zpracování je  plnění právní povinnosti při zápisu do veřejných rejstříků, evidence skutečných majitelů a seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Právním titulem zpracování je plnění povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

3. členů, pozorovatelů a partnerů SP ČR: kontaktní údaje kontaktních osob a dalších zástupců svých členů, pozorovatelů a partnerů – jméno, příjmení, titul, funkce ve firmě, služební mail, služební telefon , kdy účelem zpracování je  realizace členství, statutu pozorovatele a partnerství. Právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zasílání informací formou obchodních sdělení o dalších službách, které SP ČR nabízí).

4. účastníků vzdělávacích a jiných akcí/kurzů: jméno, příjmení, pracovní pozice, služební mobil, emailová adresa, (v případě specifických akcí číslo občanského průkazu), kdy účelem zpracování je plnění smlouvy a/nebo fakturace. Právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

5. podpořených osob/účastníků v rámci akcí/projektů financovaných z dotací ESF, OP TAK a TAČR aj.  a aktivit dle § 320a písm. a) a b) ZP:  jméno, příjmení, emailová adresa, název zaměstnavatele, pozice ve firmě, fotografie, printscreeny účastníků akcí, kdy účelem zpracování je  realizace projektu, zejména pak zprávy o realizaci projektu. Právním titulem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, kdy SP ČR jako příjemce dotace je pověřen ke zpracování osobních údajů včetně zvláštní kategorie osobních údajů osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly na realizaci projektu poskytnuty právním aktem o poskytnutí podpory.

6. účastníků podnikatelských zahraničních misí : jméno, příjmení, rodné příjmení, pracovní pozice, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, datum narození, místo narození, dietní omezení, rodné číslo, fotografie, e-mailová adresa, telefonní čísla, číslo občanského průkazu, číslo pasu, SPZ osobního automobilu a typ vozidla , kdy účelem zpracování je zajištění účasti zástupců organizací na zahraničních podnikatelských misích. Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

7. osob vyslaných do ČR za účelem Zácviku – identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, doručovací adresa uchazeče, telefonní číslo soukromé (popř. spojení na kontaktní osobu), číslo pasu, CZ ISCO , číslo volného pracovního místa v evidenci ÚP, datum zveřejnění místa na ÚP. Účelem zpracování je naplnění právních povinností stanovených zákonem č. 326/1999 Sb. v platném znění, nařízením vlád č. 220/2019 Sb. a usnesením vlády č. 581 ze dne 26.8.2019 Právním důvodem zpracování je splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c), případně oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

8. návštěvníků webových stránek – síťové identifikátory tzv. cookies. Tyto informace jsou anonymní (např. druh prohlížeče, název domény poskytovatele internetového připojení). Účelem zpracování je zlepšování (analytické cookies) a zajištění správného fungování webových stránek (esenciální cookies). Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR.

9. návštěvníků sídla a dislokovaných pracovišť SP ČR – identifikační údaje: jméno, příjmení, občanský průkaz a údaje o nenaplnění indikátorů onemocnění Covid 19. Účelem zpracování je zajištění BOZP. Právním důvodem zpracování je splnění právní povinnosti dle čl.6 odst. 1 písm.c), případně oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

10. oznamovatelů a dotčených osob – identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele a údaje nutné k identifikaci dotčené osoby. Účelem zpracování je plnění povinnosti zaměstnavatele dle zákona na ochranu oznamovatelů. Právním důvodem zpracování je splnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zvláštní kategorie osobních údajů je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing/zasílání obchodních sdělení, kdy obchodní sdělení je zasíláno na emailovou adresu pouze na základě předchozího souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Možnost odvolat souhlas a odmítnout zasílání obchodních sdělení je možná kdykoliv.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené zákonné účely a budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány. Bezpečnost, neporušitelnost a důvěrnost osobních údajů je zajištěna realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření. Osobní údaje se neprodávají ani jinak neposkytují komerčním subjektům.

Jakékoli další zpracování osobních údajů mimo zde uvedených probíhá na základě souhlasu subjektu údajů (např. pořizování fotografií a jejich publikování v médiích, na sociálních sítí).

Osobní údaje zpracovává přímo SP ČR.

Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. v rámci zapojení do činnosti týmů BusinessEurope, OECD aj.).

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).

Subjekt osobních údajů má právo žádat SP ČR o přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost, pokud to není v rozporu s účelem zpracování.

Dále má právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu.

Při zpracování osobních údajů SP ČR nedochází k použití osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Kontakt na správce osobních údajů:

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
JUDr. Jitka Hlaváčková
právník, poradkyně GŘ
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
IČO: 005 36 211
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně přezkoumávány a SP ČR si vyhrazuje právo na jejich případnou změnu.

Aktualizováno 2. dubna 2024

Gbelec Ondřej
/
kategorie O nás
zpět