Projekty

SP ČR se již více než 15 let zapojuje do realizace projektů na národní i mezinárodní úrovni v roli partnera i koordinátora. Zahraniční projekty byly zpočátku zaměřeny především na získávání zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů prostřednictvím stáží v zemích EU či Japonsku. Později se projekty soustředily na problematiku vzdělávání, rozvoj kompetencí, vytváření výukových modulů, zvyšování podnikové kultury a etiky a volný pohyb pracovních sil. V posledních dvou letech se nosnými tématy zahraniční projektové spolupráce staly podpora sociálního dialogu, komparace flexibilních forem práce a stárnutí pracovní síly.

Na domácí půdě se SP ČR účastnil projektů zejména jako partner v následujících oblastech: zvyšování pracovní mobility v rámci krajů, efektivního využívání finančních prostředků z EU, rovnosti na trhu práce, posilování spolupráce mezi podniky a také s výzkumnými centry, sociálního dialogu a pracovní rehabilitace. Velmi významným a přínosným se stalo partnerství v projektu Národní soustava povolání, jehož cílem bylo mimo jiné vytvoření informační báze o požadavcích trhu práce na kvalifikaci lidských zdrojů a zapojení sociálních partnerů do utváření těchto požadavků.

Při zvažování návrhů projektů a případného partnerství je vždy mimo jiné posuzováno hledisko prospěšnosti projektu pro zaměstnavatele v souladu s programovými dokumenty Svazu a také zejména velikost, rozsah a význam projektů pro členské podniky s preferencí velkých projektů oproti malým a vlastní realizace před partnerstvím.

V současné době se SP ČR v oblasti projektů zaměřuje na rozvoj a modernizaci sociálního dialogu.

Probíhající projekty

Podrobnosti k probíhajícím projektům získáte na "Probíhající projekty".

Přehled s Projekty související s § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Národní

 • Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR
 • Zkracování pracovní doby

Realizované projekty 2007 - 2017

Podrobnosti k realizovaným projektům získáte na "Realizované projekty".

Národní

 • Spolupráce a komunikace sociálních partnerů s autorizovanými osobami
 • Regiony v centru dění
 • Sektorové dohody - řešení RLZ
 • Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace NSK a provozu
 • Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů
 • Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce
 • Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb
 • Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů
 • Zajištění spolupráce se zaměstnavateli při realizaci programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování – II
 • Moje volba – moje budoucnost
 • Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců SP ČR
 • Národní soustava povolání
 • Komunikace – spolupráce – výuka v Karlovarském kraji
 • Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel
 • Posilování sociálního dilaogu
 • RAP – Rehabilitace, aktivace, práce
 • RAP – Mainstreaming
 • Komunikace – brána k výzkumu (CareerMarket)

Mezinárodní

 • Network Proactive Management of Change and Restructuring
 • Ageing Workforce 2 – Ensuring employability and productivity of an ageing workforce
 • Nové možnosti zeefektivnění spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti a malých a středních podniků
 • Podpora sociálního dialogu se sociálními partnery v České republice
 • Information and career guidance for young people and employees: The role of employers' and trade union organisations
 • Podpora flexibilních forem práce z pohledu zaměstnavatelů prostřednictvím sociálního dialogu
 • Stárnoucí pracovní síla
 • Vývoj balíčků tréninků a metod rozvoje pro pracovníky výroby ke zlepšení výrobních procesů

Přehled vybraných projektů realizovaných v předchozích letech.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Projekty
zpět