Projekt Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR

EU FINANCOVÁNO Barevné

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Přečtěte si informace o novém projektu na podporu sociálního dialogu.

Název projektu: Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR

Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0000246

Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů

Doba realizace: 1. ledna 2023 - 30. června 2026

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je, že ve vybraných tématech bude sociální dialog probíhat na národní, odvětvové i regionální úrovni s dostatečnou a relevantní zpětnou vazbou od cílové skupiny a zlepší se informovanost naší cílové skupiny o vybraných tématech a možnostech zapojení se do sociálního dialogu. Dosáhnout jej chceme pomocí realizace klíčových aktivit a jeho dosažení vyhodnotíme na úrovni celého projektu, neboť se aktivity vzájemně doplňují a prolínají.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 – Dopady realizace iniciativy Green Deal

V rámci projektu se tématu věnujeme nově. Samotnému tématu Green Deal se SP ČR věnuje již od počátku vzniku iniciativy, ale rozsah regulace roste a jedná se o jedno z klíčových témat a výzev dnešní doby, které se někdy označuje jako tzv. zelená tranzice a které se dotkne mnoha sfér života a ekonomiky. V rámci klíčové aktivity budeme řešit otázky spojené s tématem Green Deal a posílíme komunikační aktivity v tomto tématu. Zajistíme informovanost a osvětu a zapojíme se více nejen do procesu tvorby regulace (připomínkování, konzultace, projednávání návrhů), sledování vývoje a jednotlivých záměrů, ale i do vyhodnocování dopadů, technologických možností, příležitostí a rizik a jejich komunikaci na veřejných a odborných diskusích. 

Výstupy klíčové aktivity 1:

 • webové stránky www.zelenatransformace.cz
 • 6 vydání newsletteru k problematice Green Deal
 • 10 stanovisek a připomínek k dané problematice
 • projednání témat souvisejících s tématem GD na expertních týmech a pracovních skupinách
 • 4 akce pro osvětu tématu a 7 kulatých stolů celorepublikového významu k projednání tématu
 • závěrečná zpráva k tématu

KA 2 - Adaptace zaměstnavatelů a pracovní síly na přeměny trhu práce

Budeme sledovat vývoj v oblasti trhu práce na národní úrovni, činnost bude zahrnovat také sledování a připomínkování legislativních návrhů i nelegislativních opatření vlády týkajících se zaměstnanosti, pracovněprávní legislativy, sociálních systémů, oblasti odborného vzdělávání a dalších oblastí, které mají dopad na podnikatelské prostředí. Budeme usilovat také o formulování vlastních návrhů (vč. stanovisek) i s využitím best practices za stranu zaměstnavatelů i zástupců odborů a dalších zainteresovaných expertů. Budeme zabývat řešením konkrétních problémů, zpravidla spojených s legislativním procesem na národní i evropské úrovni, případně vzniklých nenadálou situací nebo aktuálními požadavky praxe v těchto tematických oblastech:

 • Oblast pracovněprávní a mzdové podmínky (např. téma zákoníku práce a související právní předpisy, evropské směrnice řešící evropský sociální dialog, dohody sociálních partnerů vč. kolektivního vyjednávání)
 • Oblast zaměstnanost (legislativní a nelegislativní opatření politiky zaměstnanosti, evropský sociální dialog)
 • Oblast odborné vzdělávání
 • Oblast snižování administrativní zátěže (exekuce, věda, výzkum a inovace, pracovnělékařské služby)

Výstupy klíčové aktivity 2:

 • 20 jednání pracovních skupin či expertních týmů
 • 12 stanovisek a připomínek k dané problematice
 • 3 tematické analýzy
 • 7 odborných posudků
 • projednání témat na KS/DF v regionech v rámci KA 3 Regionální sociální dialog
 • 2 kulaté stoly celorepublikového významu k tématu zavádění duálních principů a k tématu odborného vzdělávání ve firmách
 • závěrečná zpráva

KA 3 - Regionální sociální dialog

Regionální sociální dialog pojímáme jako trvalý proces zahrnující dílčí jednání a konzultace sociálních partnerů v regionu týkající se hospodářských a sociálních otázek daného regionu. To vyžaduje výbornou znalost regionu a jeho specifik, znalost lokálního trhu práce, struktury odvětví, dobrou orientaci v nabídce vzdělání, ale i v koncepcích a strategiích kraje pro jednotlivé oblasti. Účinný dialog, který má vést ke společnému cíli všech zúčastněných partnerů, vyžaduje operativní avšak promyšlenou akci/aktivitu opřenou o výše uvedené znalosti regionu. Proto v projektu budeme provozovat kontaktní místa pro cílovou skupinu tak, abychom pokryli všechny kraje, a to v Praze (pro Prahu, Středočeský kraj a Ústecký kraj), v Plzni (pro Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj), v Liberci (pro Liberecký a Královéhradecký kraj), v Brně (pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina), v Olomouci (pro Olomoucký a Pardubický kraj) a v Ostravě (pro Moravskoslezský a Zlínský kraj).

Výstupy klíčové aktivity 3:

 • 191 akcí zpětné vazby (kulaté stoly, diskusní fóra)
 • 20 živých knihoven povolání
 • 14 konferencí/akcí vyššího významu
 • 6 případových studií
 • 1 regionální analýza
 • 3 nová účelová partnerství
 • 4 networkingové akce
 • 4 prezentace firem školám a kariérním poradcům
 • závěrečná zpráva

KA 4 - Komunikace s cílovou skupinou

Aktivita je úzce propojena s ostatními aktivitami projektu. Využívat budeme vhodné nástroje komunikačního mixu (web, sociální sítě, direct e-mailing, newslettery, osvětové akce, konference), který budeme průběžně upravovat s cílem srozumitelného informování podnikatelské i laické veřejnosti. Využívat budeme:

 • kanálů SP ČR (www.spcr.cz, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, newsletter SPInfo, časopis Spektrum),
 • www.zelenatransformace.cz a sociální sítě a newsletter navázané na tento web,
 • www.socialnidialog.cz a sociální sítě a newsletter navázané na tento web,
 • akce k osvětě tématu.

V rámci osvěty budou témata řešená v KA 1 a KA 2 prezentována na online i prezenčních akcích. Jako dílčí aktivita budou k tématům v KA 1 a KA 2 realizována dotazníková šetření, která napomohou k získání zpětné vazby od cílové skupiny ke konkrétním aktuálně řešeným oblastem. Cílová skupina může pokládat dotazy k pracovně-právním záležitostem v online poradně webu SocialniDialog.cz. Cílová skupina je pravidelně informována o aktuálních tématech sociálního dialogu prostřednictvím elektronického zpravodaje. Pokračovat budeme také ve sběru a sdílení příkladů dobré praxe ve firmách.

Výstupy klíčové aktivity 4:

 • 1 redesign a úprava obsahu webu www.socialnidialog.cz
 • 12 vydání newsletteru webu www.socialnidialog.cz
 • 8 dotazníkových šetření
 • 3 akce k osvětě tématu
 • příspěvky na sociálních sítích v rámci kanálů SP ČR a webů www.spcr.czwww.zelenatransformace.cz
 • 1 elektronická publikace příkladů dobré praxe
 • 1 konference k příkladům dobré praxe
 • 1 analýza vnímání

KA 5 - Průřezové aktivity a řízení projektu

Průřezové aktivity jsou věcné aktivity, které budou v průběhu projektu realizované, tematicky se mohou týkat KA 1 - KA 4, případně také jiných témat, která se v rámci sociálního dialogu v letech, kdy bude projekt realizován, budou aktivně řešit. Jmenovitě jde o bipartitní dialog na odvětvové úrovni, metodické řízení, evaluaci projektu a evaluaci sociálního dialogu prostřednictvím hloubkových rozhovorů. V KA 5 jsou zahrnuty také všechny aktivity související s řízením projektu.

V roce 2026 provedeme hloubkové rozhovory (půjde v pořadí o již čtvrtou vlnu hloubkových rozhovorů) a výstupy porovnáme s výstupy z předchozích let. Umožní nám to zachovat kontinuitu s touto sondou sociálního dialogu a vyhodnocovat tak změny, které se udály, a mít k dispozici zpětnou vazbu z realizovaných projektových aktivit.

Bipartitní jednání jsou pro nás důležitým zdrojem získávání informací a také vhodným prostředkem ke konzultaci navrhovaných legislativních i nelegislativních řešení problematických otázek, na které sociální partneři reagují a mohou je svým jednáním ovlivňovat. Proto chceme v této aktivitě pokračovat i v následujících letech, budou však zavedeny změny týkající se průběhu a organizace jednotlivých jednání a jejich četnosti.

V rámci bipartitního dialogu na úrovni odvětví budeme témata sociálního dialogu projednávat se zástupci těchto odvětvových a odborových svazů:

Za stranu zaměstnavatelskou

 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Elektrotechnická asociace České republiky
 • Sdružení automobilového průmyslu
 • Svaz chemického průmyslu ČR
 • Svaz dopravy ČR
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (v jednání)
 • Svaz sléváren ČR
 • Český svaz zaměstnavatelů v energetice
 • Asociace českého papírenského průmyslu
 • Svaz strojírenské technologie (v jednání)

Za stranu odborovou (některé odborové organizace odpovídají vícero zaměstnavatelským svazům)

 • Odborový svaz ECHO
 • Odborový svaz KOVO
 • Odborový svaz doprava
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech  a Moravy
 • Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelnictví a cest. ruchu
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
 • Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

Výstupy klíčové aktivity:

 • 14 bipartitních jednání
 • závěrečná evaluační zpráva
 • 1 výstup hloubkových rozhovorů ke stavu sociálního dialogu v ČR

KONTAKT

 • Mgr. Lucie Hennebergová – hlavní manažerka projektu (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
 • Mgr. Jana Bazgierová Mikulčíková – zástupkyně hlavní manažerky projektu (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
kategorie Probíhající projekty
zpět