Projekt NORD

Svaz průmyslu a dopravy ČR řeší praktické a legislativní problémy zaměstnavatelů pomocí projektu NORD.
Název projektu „Posilování kapacit sociálního dialogu na národní, odvětvové a regionální úrovni“ nezúčastněným nic neřekne, ale v rámci projektových aktivit jsou řešeny praktické otázky a problémy firem. Poznatky z diskuzních setkání se zástupci zaměstnavatelů v regionech byly využity například k argumentaci proti přijetí novely zákoníku práce v navržené podobě či k úpravě agenturního zaměstnávání.

Dalším tématem, které přináší praxi problémy, jsou pracovnělékařské služby. V rámci projektu bylo diskutováno se zástupci zaměstnavatelů, zda novela zákona č. 373/2011 Sb., odstraní některé největší překážky praktické aplikace.

V současné době se firmy potýkají s nedostatkem nízko kvalifikované pracovní síly, proto se začaly zajímat i o zaměstnávání odsouzených ve výkonu a po výkonu trestu. Díky aktivní spolupráci s GŘ Vězeňské služby ČR, došlo v rámci projektu k zrealizování workshopů a diskuzních fór  přímo na půdě věznic, kde si firmy mohly prohlédnout využitelné výrobní prostory a seznámit se s praktickou možností zaměstnávání odsouzených.

Projektové aktivity byly využity i při přípravě stanoviska k zákonu o zpracování dat, který je součástí implementace evropského nařízení o ochraně dat (tzv. GDPR).

Dalším tématem, kterým se v rámci projektu zabýváme, je problematika pracovně nazývaná exekuce a srážky ze mzdy. Zaměstnavatelé provádějí exekuční srážky ze mzdy pro exekutory na vlastní náklady. Jde o mnohdy početně složitou a administrativně náročnou agendu, která zaměstnavatele velmi zatěžuje, přitom nijak nesouvisí s jejich podnikatelskou činností. Několikaleté úsilí SP ČR k dosažení alespoň částečné náhrady nákladů zaměstnavatelů s exekučními srážkami bylo završeno návrhem ministerstva spravedlnosti, aby v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu byla stanovena paušální náhrada těchto nákladů jako jednorázová, ve výši 500 Kč za každou exekuci/výkon rozhodnutí vůči 1 zaměstnanci.  Bohužel v průběhu volebního období se kvůli jiným navrhovaným bodům novelu nepodařilo přijmout.

Na základě výstupů z diskuzních fór, konaných v rámci projektu, byl identifikován další problém, kdy zákon v případě povinné součinnosti zaměstnavatelů nijak nedefinuje výčet požadovaných dat a jejich strukturu a exekutoři právní úpravu vykládají převážně extenzivně. K tématu byl zadán a odevzdán odborný posudek, který byl využit při přípravě dopisu na Exekutorskou komoru ohledně problematiky vyžadované součinnosti zaměstnavatelů ze strany exekutorů. Téma bylo projednáno s MPO, které podpoří aktivitu SP ČR a téma projedná v rámci komise pro snižování administrativní zátěže.

Dalším problémem, se kterým se zaměstnavatelé potýkají, je, že exekuční příkazy vypadají různorodě (dá se s nadsázkou říci, co exekutor to originál) a mzdová účetní musí složitě studovat, aby našla údaje, které potřebuje. Proto zaměstnavatelé dlouhodobě volají po zavedení jednotného formátu/vzorů exekučních příkazů i dalších písemností, jimiž se na ně exekutoři obracejí. Jednotné vzory umožní vyšší rozsah automatizovaného zpracování této agendy, ale také rychlejší a efektivnější reakci příslušných pracovníků zaměstnavatelů.

V pracovních komisích Legislativní rady vlády je návrh Ministerstva spravedlnosti ČR na zavedení takovýchto vzorů, i když jen nepovinně.

Další témata, kterými jsme se v projektu zabývali a zabýváme, jsou zaměstnávání cizinců, problematika minimální mzdy, odměňování zaměstnanců při vysílání pracovníků v rámci EU, zadávání veřejných zakázek, trestní odpovědnost právnických osob či registr smluv.

JUDr. Jitka Hlaváčková
Sekce zaměstnavatelská

 

Tereza Hejlová
/
kategorie Realizované projekty
zpět