Struktura SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR  reprezentuje 11 tis. firem s více než 1,3 milionem zaměstnanců.

Svaz sdružuje:

Orgány Svazu:

  • Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu.
  • Představenstvo je nejvyšším orgánem Svazu v období mezi valnými hromadami.  Představenstvo je složeno z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva volených valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. Počet volených členů představenstva je osmnáct, generální ředitel se stává členem představenstva dnem svého jmenování do funkce generálního ředitele.
  • Dozorčí rada  je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Svazu.Dozorčí rada je pětičlenná.
  • Smírčí výbor, kterému přísluší závazný výklad Stanov s tím, že jeho rozhodnutí jsou konečná. Smírčí výbor rozhoduje v případných sporech mezi členy a orgány Svazu.

Poradní orgány

  • Rada členů   je  složena z představitelů členských subjektů sdružujících firmy na základě odvětvových, profesních či regionálních zájmů (dále jen „členský subjekt“) a 3 zástupců členských firem
  • Grémium  je složena se zástupců členských firem
  • Expertní týmy týmy jsou vytvářeny k dlouhodobému (opakovanému) řešení konkrétních problematik. Expertní tým  tvoří delegovaní zástupci členů.
  • Zástupci SP ČR v MO a EU  představitelé SP ČR  představitelé SP ČR a členské základny zastupující SP ČR v proadních orgánech mezinárodních organizací.

Výkonný aparát   - sekretariát Svazu zajišťuje základní oblasti působnosti Svazu. Za činnost sekretariátu Svazu odpovídá a jeho činnost řídí generální ředitel Svazu.

Svaz v zahraničí

Svaz má stálé zastupení u Konfederace evropského podnikání v Bruselu BusinessEurope, jejímž je členem: Kancelář stálého delegáta Svazu průmyslu a dopravy ČR u BusinessEurope

Svaz je vedle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářské komory spoluzakladatelem CEBRE - Czech Business Representation v Bruselu v Bruselu.

kategorie O nás
zpět