Vyhrazená technická zařízení elektrická

Svaz průmyslu a dopravy ČR s Okresní hospodářskou komorou Liberec, Spolkem pro rozvoj lidských zdrojů Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec připravil seminář "Vyhrazená technická zařízení elektrická a zdvihací dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022".

Dne 1. 7. 2022 vstoupil v účinnost Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Spolu s tímto zákonem vstoupily od 1. 7. 2022 v účinnost i jeho prováděcí předpisy:
§ NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních,
§ NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních,
§ NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních,
§ NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních,
§ NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice,
§ NV č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace.

Na začátku července 2022 byl dokončen více jak 8 let trvající proces tvorby nové legislativy pro vyhrazená technická zařízení, tedy pro zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Nástup nové legislativy znamená ovšem i konec té staré, a tak po mnoha letech byly zrušeny k 30. 6. 2022 některé právní předpisy, z nichž některé platily více jak 40 let.

Mezi tyto předpisy patří např.:
• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních).
• Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
• Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
• Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Téměř sto účastníků provedl svými přednáškami "Odborná způsobilost v elektrotechnice“ a „Vyhrazená (technická) elektrická zařízení vše dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022" Mgr. Radek Roušar, který je mimo jiné prezidentem Elektrotechnického svazu českého (ESČ) a členem představenstva Hospodářské komory České republiky (HK ČR), kde je současně předsedou Sekce pro vyhrazená technická zařízení HK ČR a stálý host Rady vlády pro BOZP a PO. Řekl nám, že „Nová legislativa nepřináší řadu změn, změnou ovšem je, že některé požadavky, které byly doposud součástí např. technických norem, jsou nyní stanoveny zákonem či nařízením vlády, tudíž jsou lépe vymahatelné ze strany státních kontrolních orgánů, včetně možnosti uložení sankce.“

seminar vyhlaska energ liberec 2022
Předmětem první přednášky bylo:
• Výkon státní správy v oblasti vyhrazených technických zařízení,
• Pověřená organizace (kdo je od 1. 7. 2022 pověřenou organizací – Technická inspekce České republiky, jaké činnosti má pověřená organizace vykonávat),
• Jaké jsou požadavky na odbornou způsobilost podnikajících subjektů a jaké jsou požadavky na fyzické osoby provádějící montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení,
• Jaké jsou požadavky na zařízení uváděná do provozu,
• Jaké jsou požadavky na provozovaná elektrická zařízení (kdy nesmí být zařízení provozováno)
• Jaké náležitosti musí být splněny při revizi vyhrazeného elektrického zařízení a v jakých lhůtách je nutno provádět revize.

K lhůtám revizí upozornil Mgr. Roušar přítomné: „Je nutno si uvědomit, že lhůty revizí stanovené v NV č. 194/2022 Sb. platí od 1. 7. 2022 a je nutno je dodržovat. Byla-li revize provedena před účinností nové legislativy a revizní technik navrhnul lhůtu další revize dle tehdy platných předpisů, je nutno provést další pravidelnou revizi vždy dle lhůt stanovených v novém nařízení vlády, a to i v případě, kdy lhůta uvedená v revizní zprávě by umožňovala lhůtu delší.“

Předmětem druhé přednášky bylo:
• Porovnání stupňů odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb. (byla zrušena) a NV 194/2022 Sb.
• Požadavky na jednotlivé stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice
• Co je považováno za elektrotechnické vzdělání
• Kdy je přípustná profesní kvalifikace místo odborného vzdělání
• Kdo provádí zkoušky odborné způsobilosti v elektrotechnice


„S novou legislativou je nutno mít na paměti, že není možné se zabývat pouze příslušným nařízením vlády, ale vždy je nutno vzít zákon č. 250/2021 Sb., resp. jeho příslušné paragrafy a konkrétní nařízení vlády. V zákoně jsou totiž uvedeny některé požadavky, které už nejsou dále v nařízení vlády řešeny.“, řekl Mgr. R. Roušar a dodal „Odborným éterem se šíří informace o tom, že dle nové legislativy musí veškeré zkoušky odborné způsobilosti v elektrotechnice provádět Technická inspekce České republiky, což není pravda, jedná se o nepochopení § 11 a § 19 zákona. Dle § 11 před komisí TIČR probíhají zkoušky pouze revizních techniků vyhrazených elektrických zařízení, ostatní zkoušky osob znalých v elektrotechnice probíhají před zkušební komisí, kterou musí vést revizní technik.“

Pro velký zájem bude seminář zopakován 24. ledna 2023 v Hradci Králové. Bližší informace ZDE a odkaz na závaznou registraci ZDE.

kategorie Svaz v regionech
zpět