Balíček iniciativ EU zaměřených na zdravotní rizika azbestu

Cílem balíčku, který zveřejnila Evropská komise je dále chránit evropské obyvatelstvo a pracovníky před expozicí azbestu, zejména pokud jde o ambici Evropské zelené dohody zvýšit míru renovací budov. Balíček doprovázejí dvě akce: Sdělení o úsilí o budoucnost bez azbestu a návrh na změnu směrnice 2009/148/ES o azbestu v práci.

Budoucnost azbestu
Cílem sdělení je řešit problém azbestu komplexním způsobem, od zlepšení diagnostiky a léčby nemocí způsobených azbestem až po identifikaci a bezpečné odstranění azbestu a zpracování odpadu. Zatímco sdělení vede GŘ EMPL, iniciativa přichází ve spolupráci s GŘ GROW, GŘ ENER, GŘ ENV, GŘ SANTE, GŘ REGIO, JRC a SG a přichází jako reakce na usnesení Evropského parlamentu vyzývající k vytvoření evropské strategie pro odstranění veškerého azbestu uzavřené v říjnu 2021 (2019/2182(INL)).

Klíčové akce zahrnuté ve sděleních:

  • Komise bude konzultovat ACSH (tripartitní poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) ohledně potřeby aktualizovat doporučení Komise týkající se Evropského seznamu nemocí z povolání zahrnutím dalších nemocí souvisejících s azbestem.
  • Komise předloží legislativní návrh na povinnou kontrolu a registraci azbestu v budovách při provádění ekonomických transakcí (např. před prodejem nebo pronájmem) a/nebo v jiných klíčových okamžicích životního cyklu budovy. Členské státy by byly rovněž požádány, aby vytvořily vnitrostátní strategie pro odstraňování azbestu, které by odrážely jejich stavební předpisy a zohledňovaly vnitrostátní podmínky a historické informace o používání azbestu.
  • Komise posoudí cesty a možnosti politiky ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší, přičemž se zaměří na klíčové faktory kvality ovzduší a hlavní zdroje znečištění, včetně azbestu, a prozkoumá způsoby, jak zvýšit povědomí veřejnosti a snížit rizika (2023).
  • Komise zahájí revizi protokolu EU o nakládání se stavebním a demoličním odpadem a pokynů pro audity odpadů před demolicemi a renovací budov, se zvláštním zaměřením na renovační práce a azbest (2023);
  • Komise zahájí studii s cílem určit postupy nakládání s azbestovým odpadem a nové technologie zpracování, jejíž výsledky budou použity k hodnocení, zda jsou změny právních předpisů EU o odpadech oprávněné (do konce roku 2022).

Návrh na změnu směrnice 2009/148/ES o azbestu v práci (AWD)

Návrh revize AWD výrazně snižuje limitní hodnotu expozice azbestu na pracovišti na 10krát nižší, než je současná hodnota (z 0,1 vlákna/cm³ na 0,01 f/cm³), na základě nejnovějšího vědeckého a technologického vývoje. Návrh EK se řídí doporučeními, který podpořily vlády i zaměstnavatelé ve stanovisku ACSH, které bylo přijato v listopadu 2021.
Kromě toho Komise aktualizuje pokyny, aby podpořila členské státy, zaměstnavatele a pracovníky při provádění revidované směrnice. Pokyny poskytnou podrobné informace o ustanoveních aktuálně platné směrnice. Je zásadní podporovat odpovídající školení pracovníků, kteří nakládají s azbestem v rámci stavebních, renovačních a demoličních prací. Pokyny by mohly pomoci členským státům a zaměstnavatelům, zejména malým a středním podnikům, zajistit, aby si pracovníci byli vědomi nezbytných preventivních opatření k dosažení nejvyšší úrovně ochrany.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět