Evropský rok dovedností 2023

Komise zveřejnila  14. 10. 2023 návrh na rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady, aby byl příští rok vyhlášen Evropským rokem dovedností – KOM (2022) 526.

Předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Evropské unie ze dne 14. září 2022 označila „pracovní sílu se správnými dovednostmi“ za klíčový faktor podporující současnou a budoucí konkurenceschopnost našeho sociálně tržního hospodářství.
Dovednosti znamenají více a lepších pracovních míst, protože kvalifikovaná pracovní síla je klíčovou hnací silou růstu, která zvyšuje inovační sílu a konkurenceschopnost všech evropských společností, zejména malých a středních podniků (MSP).
Vybavení pracovní síly EU potřebnými dovednostmi rovněž zajišťuje, že ekologické a digitální přechody budou sociálně spravedlivé a spravedlivé. Umožňuje jednotlivcům úspěšně se orientovat ve změnách na trhu práce a plně se zapojit do společnosti a demokracie, aby nikdo nezůstal pozadu, jak je uvedeno v Evropské agendě dovedností do roku 2020 a v souladu s evropským způsobem života. Deklarace z Porta, na níž se v květnu 2021 dohodli vedoucí představitelé EU, na ní navazuje a ukazuje silný závazek ke zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci a ke zlepšení zaměstnatelnosti. Uvítala ambiciózní hlavní cíle EU stanovené v akčním plánu Evropského pilíře sociálních práv, aby se alespoň 60 % dospělých každoročně účastnilo odborné přípravy a míra zaměstnanosti ve výši alespoň 78 % do roku 2030, což vyžaduje značné úsilí k aktivizaci většího počtu žen a mladých lidí pro trh práce.
Vzhledem k tomu, že pouze přibližně 37 % dospělých absolvuje odbornou přípravu, jsou další investice do příležitostí ke zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a povzbuzování všech dospělých v produktivním věku, aby se jich účastnili, zásadní pro realizaci příležitostí zeleného a digitálního přechodu.

Návrh se klade důraz na zvyšování a rekvalifikaci v kontextu celoživotního vzdělávání a jeho cíle jsou následující:

  • Propagace zvýšených a účinnějších a inkluzivnějších investic do odborné přípravy a zvyšování kvalifikace s cílem využít plný potenciál evropské pracovní síly a podpořit lidi při přechodu z jednoho zaměstnání na druhé.
  • Zajistit, aby dovednosti byly relevantní pro potřeby trhu práce, a to rovněž spoluprací se sociálními partnery a společnostmi.
  • Sladění aspirací a dovedností lidí s příležitostmi na trhu práce, zejména pro zelenou a digitální transformaci a hospodářské oživení. Zvláštní pozornost bude věnována aktivaci většího počtu lidí pro trh práce, zejména žen a mladých lidí, zejména těch, kteří se nevzdělávají, nemají zaměstnání nebo odbornou přípravu.
  • Přilákat lidi ze třetích zemí s dovednostmi, které EU potřebuje, mimo jiné posílením vzdělávacích příležitostí a mobility a usnadněním uznávání kvalifikací. (To zahrnuje vývoj a spuštění plné verze fondu talentů EU přibližně v polovině příštího roku).

Evropský byznys vnímá, že návrh klade důraz velký důraz na akce a aktivity zaměřené na komunikaci, nicméně doufá, že tato iniciativa také pomůže pokročit v diskusích a iniciativách na politické úrovni v otázkách, jako je sladění dovedností a inteligence a včasná a účinná aktualizace učebních osnov pro měnící se potřeby trhu práce.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&

kategorie EU infoservis
zpět