Svaz vítá návrh EK na výraznější podporu digitálního vzdělávání

Více než třetina pracovní síly v EU postrádá digitální dovednosti požadované ve většině pracovních míst, a to navzdory rostoucí poptávce napříč povoláními, zejména v netechnických odvětvích. Úroveň digitálních dovedností evropské mládeže (ve věku 16–24 let) je vyšší než u celkové populace (54 %). Stále méně než čtyři z pěti mladých lidí (71 %) mají alespoň základní digitální dovednosti.

To je důvod, proč Svaz přivítal oba návrhy doporučení Rady zveřejněné Komisí dne 18. 4. 2023 v kontextu Evropského roku dovedností, jejichž cílem je podpořit členské státy a odvětví vzdělávání a odborné přípravy při zajišťování vysoce kvalitního, inkluzivního a přístupného digitálního vzdělávání a odborné přípravy, jež přispějí k rozvíjení digitálních dovedností evropských občanů.
Návrhy se zabývají dvěma hlavními výzvami, které společně identifikovaly Komise a členské státy EU:

  • 1) chybějící mezirezortní přístup k digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě
  • 2) obtíže při zprostředkovávání nezbytných digitálních dovedností lidem.

„Tyto návrhy zdůrazňují, že je nutné, aby každý v celé Evropě měl přístup k digitálnímu vzdělávání. Musíme si počínat mnohem lépe v oblasti digitálních dovedností a zacházet s nimi se stejnou důležitostí jako se čtením a psaním. Cílem je dosáhnout cíle, aby do roku 2030 mělo alespoň 80 % všech dospělých minimálně základní digitální dovednosti a 20 milionů zaměstnaných ICT specialistů, včetně mnohem více žen.“ Margrethe Vestagerová, výkonná viceprezidentka pro Evropu připravenou pro digitální věk.

Posílení klíčových faktorů

Členské státy mají nadále problém dosáhnout dostačující úrovně investic do infrastruktury digitálního vzdělávání a odborné přípravy, vybavení a obsahu digitálního vzdělávání, digitální odborné přípravy (prohlubování dovedností) učitelů a zaměstnanců a monitorování a hodnocení politik v oblasti digitálního vzdělávání a odborné přípravy.

Návrh „doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu“ vyzývá všechny členské státy, aby zajistily všeobecný přístup k inkluzivnímu a vysoce kvalitnímu digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě s cílem řešit digitální propast, která se ve světle krize COVID-19 stala ještě zjevnější. Toho by mohlo být dosaženo vytvořením soudržného rámce investic, správy a odborné přípravy učitelů pro účinné a inkluzivní digitální vzdělávání. V doporučení se navrhují pokyny a opatření, jež mohou členské státy provádět s cílem uplatňovat mezirezortní a mnohostranný přístup, jakož i kulturu inovací a digitalizace, jež budou iniciovány zdola a v jejichž čele budou stát pracovníci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Zlepšení výuky digitálních dovedností

Druhá výzva souvisí s různou úrovní digitálních dovedností v rámci různých skupin obyvatelstva a se schopností vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy tyto rozdíly řešit. Návrh „doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě“ se zabývá každou úrovní vzdělávání a odborné přípravy. Vyzývá členské státy, aby začaly včas poskytovat digitální dovednosti soudržným způsobem na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. To lze zajistit stanovením postupných cílů a zavedením cílených intervencí zaměřených na konkrétní „prioritní nebo těžko dosažitelné skupiny“. Návrh vyzývá členské státy, aby podporovaly vysoce kvalitní informatiku ve školách, začleňovaly rozvoj digitálních dovedností do vzdělávání dospělých a přijaly inkluzivní strategie, jež budou řešit nedostatky v profesích v oblasti informačních technologií.

Politický kontext

Vzdělávání a odborná příprava jsou klíčové pro osobní rozvoj, sociální soudržnost, konkurenceschopnost a inovace. Jsou také kritickým stavebním kamenem pro spravedlivější, odolnější a udržitelnější Evropu. To se odráží v usnesení Rady o strategickém rámci pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy směrem k Evropskému vzdělávacímu prostoru a dále (2021–2030)1, které mezi své strategické priority zahrnuje zelenou a digitální transformaci.

Jádrem těchto snah je dnes digitální vzdělávání. Pandemie COVID-19 zdůraznila potřebu zlepšit digitální připravenost systémů vzdělávání a odborné přípravy, pokud jde o odolnost, vysokou kvalitu, inkluzivitu, dostupnost a bezpečnost. Akční plán Evropské komise pro digitální vzdělávání 2021–20272 stanoví dvě strategické priority, jak toho dosáhnout: podpora rozvoje vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání a zlepšování digitálních dovedností a kompetencí pro digitální transformaci.
Návrhy součástí iniciativ přijatých Komisí a členskými státy s cílem zajistit digitální transformaci zaměřenou na člověka. Je v souladu s cíli stanovenými v akčním plánu pro digitální vzdělávání, v politickém programu digitální dekády, v Evropské deklaraci o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu6 a v evropské strategii pro lepší internet pro děti. Akční plán digitálního vzdělávání, politický program digitální dekády, Evropská agenda dovedností, akční plán Evropského pilíře sociálních práv a strategie Unie pro rovnost stanoví ambiciózní cíle na úrovni EU s cílem podpořit opatření v oblasti digitální transformace a zajistit udržitelný růst a inovace. v EU. Návrhy rovněž zohledňuje probíhající práci na digitální transformaci v rámci nástroje pro obnovu a odolnost a je v souladu s výsledky zprávy Konference o budoucnosti Evropy.

Existuje několik společných problémů, kterým členské státy čelí při rozvoji vysoce výkonných ekosystémů digitálního vzdělávání a odborné přípravy:

  • nedostatek systémového přístupu celé vlády k politikám digitálního vzdělávání a problémům s účinnou koordinací napříč vládními úrovněmi a mezi nimi;
  • nedostatečné strategické zaměření investic do infrastruktury, vybavení a obsahu digitálního vzdělávání a odborné přípravy, včetně socioekonomických a územních rozdílů;
  • nedostatečné digitální školení učitelů a zaměstnanců v přijímání a co nejlepším využívání technologií pro výuku a učení;
  • nedostatečné sledování a hodnocení politik digitálního vzdělávání a odborné přípravy a jejich dopadu.
kategorie EU infoservis
zpět