Rada pro konkurenceschopnost vnitřní trh a průmysl

Evropský byznys oceňuje konkrétní návrhy EK na zvýšení konkurenceschopnosti v Evropě a opakovaně zdůrazňuje nepřiměřenou regulatorní zátěž pro podniky.

22. 5. 2023 v Bruselu zasedá Rada COMPET (část vnitřní trh a průmysl), která by měla přijmout obecný přístup k návrhu nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků. Politická rozprava proběhne k návrhu nařízení o kritických nerostných surovinách a na téma „Dlouhodobá konkurenceschopnost: další kroky“. Komise se chystá presentovat návrh nařízení o klimaticky neutrálním průmyslu, SE PRES bude informovat o zavedení jednotného patentového systému v kontextu 30 let vnitřního trhu a přezkumu právních předpisů EU o ochraně průmyslových vzorů. ES PRES delegace představí program svého předsednictví.
Důležitým bodem pro byznys je Nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES

Návrh nařízení je legislativní iniciativou, která si klade za cíl snížit negativní dopady životního cyklu výrobků na životní prostředí a zlepšit fungování vnitřního trhu. Primárním nástrojem je tvorba harmonizovaných požadavků na ekodesign výrobků v rámci celého vnitřního trhu EU. V rámci požadavků na ekodesign návrh zahrnuje požadavky na výkonnost výrobků (např. udržitelnost nebo opravitelnost) a požadavky na informace týkající se aspektů udržitelnosti a oběhovosti výrobků (např. obsah látek vzbuzujících obavy nebo informace o nakládání s výrobkem). V této oblasti návrh zavádí tzv. digitální pas výrobku jako jeden z možných způsobů zpřístupnění požadovaných informací.
Projednávání bylo zahájeno za CZ PRES. Česko nadále vývoj návrhu sledovalo a je připraveno kompromis podpořit, i když spornými body zůstává otázka zákazu ničení neprodávaného spotřebního zboží, který by měl být vždy stanoven prováděcími akty na základě úplných údajů a důkladného posouzení dopadů a vynětí malých a středních podniků z povinností vyplývajících z tohoto zákazu.

Poselství Evropského byznysu
BusinessEurope přichází před Radou COMPET se svým tradičním poselství adresovaném na Ebbu Bush, švédskou místopředsedkyni vlády a ministryni pro energetiku, průmysl a obchod. BusinessEurope v úvodu oceňuje zacílení švédského předsednictví Rady EU na konkurenceschopnost a ambici stanovit ji jako téma pro pravidelnou ministerskou debatu. Již ve svém posledním dopise adresovaném Radě pro konkurenceschopnost ze dne 2. března 2023 BusinessEurope zdůraznil základní příčiny odchodu soukromých investic z Evropy, přičemž a naléhavou potřebu regulačního prostoru a komplexního souboru opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti, včetně opatření k řešení energetické situace v EU.

Podle Barometru reforem arometru BusinessEurope 2023 jsou dvěma hlavními dlouhodobými výzvami, které vytlačují investice z, Evropy regulační zátěž a vysoké ceny energie. BusinessEurope ocenil první kroky EK ke konkrétní dlouhodobé agendě konkurenceschopnosti spojené s několika legislativními iniciativami a politickými sděleními, kterými se Rada pro konkurenceschopnost bude zabývat.

Poselství BusinessEurope doprovází dvě silné pozice:
Test konkurenceschopnosti v evropských politikách a legislativě kde
BusinessEurope podporuje iniciativu Evropské komise zavést Competitiveness check a posílit dlouhodobou konkurenceschopnost společností působících v Evropě a zabránit deindustrializaci kontinentu.

• Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (ESPR)
BusinessEurope vítá snahy o vytvoření fungujícího trhu EU pro druhotné suroviny a oběhové produkty. Návrh nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (ESPR) je jedinečnou příležitostí k dosažení tohoto cíle posílením vnitřního trhu s požadavky harmonizovanými na úrovni EU a stanovením přizpůsobených požadavků na ekodesign pro jednotlivé skupiny výrobků v koordinaci s příslušnými odborníky a zúčastněnými stranami. BusinessEurope se současně obává, že určité změny navržené v Radě a Evropském parlamentu však mohou narušit potenciál ESPR urychlit přechod na oběhové hospodářství. BusinessEurope současně vyzývá spoluzákonodárce, aby zachovali a posílili ustanovení týkající se úzké spolupráce se zástupci průmyslu a společností prostřednictvím Fóra pro ekodesign a navrhované skupiny odborníků na ekodesign.

Přílohy:
Poselství Radě COMPET
Stanovisko BusinessEurope k testu konkurenceschopnosti
Stanovisko BusinessEurope k ekodesignu udržitelných výrobků

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kategorie EU infoservis
zpět